Language Selection

Laste news

ນັກສຶກສາ ມຊ ໄດ້ຮັບທຶນການສຶກສາຈາກ ສປ ຈີນ

read more...


ສົ່ງເສີມພະນັກງານຫຼັກແຫຼ່ງນຳພາຮຽນຮູ້ທິດສະດີການເມືອງ-ການປົກຄອງ

read more...


ຄະນະຮັບຜິດຊອບ ສ້າງໂຮງຮຽນ ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາປອດຢາເສບຕິດສາມສົກຮຽນຕິດຕໍ່ກັນ ໄດ້ຮັບການປະດັບຫຼຽນໄຊແຮງງານ

read more...


3 ກຸ່ມບ້ານ ເມືອງຊ່ອນ ແຂວງຫົວພັນປະກາດຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມຕົ້ນບໍາລຸງ

read more...


ສາລະວັນ ທົບທວນຄືນຄວາມຄືບໜ້າ ການກະກຽມ
ສຳຫຼວດພົນລະເມືອງ ທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງທີ IV

read more...


ນັກສຶກສາ ມຊ ໄດ້ຮັບທຶນການສຶກສາຈາກ ສປ ຈີນ

read more...


ສົ່ງເສີມພະນັກງານຫຼັກແຫຼ່ງນຳພາຮຽນຮູ້ທິດສະດີການເມືອງ-ການປົກຄອງ

read more...


ຄະນະຮັບຜິດຊອບ ສ້າງໂຮງຮຽນ ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາປອດຢາເສບຕິດສາມສົກຮຽນຕິດຕໍ່ກັນ ໄດ້ຮັບການປະດັບຫຼຽນໄຊແຮງງານ

read more...


3 ກຸ່ມບ້ານ ເມືອງຊ່ອນ ແຂວງຫົວພັນປະກາດຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມຕົ້ນບໍາລຸງ

read more...


ສາລະວັນ ທົບທວນຄືນຄວາມຄືບໜ້າ ການກະກຽມ
ສຳຫຼວດພົນລະເມືອງ ທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງທີ IV

read more...


ນັກສຶກສາ ມຊ ໄດ້ຮັບທຶນການສຶກສາຈາກ ສປ ຈີນ

read more...


ສົ່ງເສີມພະນັກງານຫຼັກແຫຼ່ງນຳພາຮຽນຮູ້ທິດສະດີການເມືອງ-ການປົກຄອງ

read more...


ຄະນະຮັບຜິດຊອບ ສ້າງໂຮງຮຽນ ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາປອດຢາເສບຕິດສາມສົກຮຽນຕິດຕໍ່ກັນ ໄດ້ຮັບການປະດັບຫຼຽນໄຊແຮງງານ

read more...


3 ກຸ່ມບ້ານ ເມືອງຊ່ອນ ແຂວງຫົວພັນປະກາດຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມຕົ້ນບໍາລຸງ

read more...


ສາລະວັນ ທົບທວນຄືນຄວາມຄືບໜ້າ ການກະກຽມ
ສຳຫຼວດພົນລະເມືອງ ທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງທີ IV

read more...


ນັກສຶກສາ ມຊ ໄດ້ຮັບທຶນການສຶກສາຈາກ ສປ ຈີນ

read more...


ສົ່ງເສີມພະນັກງານຫຼັກແຫຼ່ງນຳພາຮຽນຮູ້ທິດສະດີການເມືອງ-ການປົກຄອງ

read more...


ຄະນະຮັບຜິດຊອບ ສ້າງໂຮງຮຽນ ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາປອດຢາເສບຕິດສາມສົກຮຽນຕິດຕໍ່ກັນ ໄດ້ຮັບການປະດັບຫຼຽນໄຊແຮງງານ

read more...


3 ກຸ່ມບ້ານ ເມືອງຊ່ອນ ແຂວງຫົວພັນປະກາດຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມຕົ້ນບໍາລຸງ

read more...


ສາລະວັນ ທົບທວນຄືນຄວາມຄືບໜ້າ ການກະກຽມ
ສຳຫຼວດພົນລະເມືອງ ທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງທີ IV

read more...


ນັກສຶກສາ ມຊ ໄດ້ຮັບທຶນການສຶກສາຈາກ ສປ ຈີນ

read more...


ສົ່ງເສີມພະນັກງານຫຼັກແຫຼ່ງນຳພາຮຽນຮູ້ທິດສະດີການເມືອງ-ການປົກຄອງ

read more...


ຄະນະຮັບຜິດຊອບ ສ້າງໂຮງຮຽນ ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາປອດຢາເສບຕິດສາມສົກຮຽນຕິດຕໍ່ກັນ ໄດ້ຮັບການປະດັບຫຼຽນໄຊແຮງງານ

read more...


3 ກຸ່ມບ້ານ ເມືອງຊ່ອນ ແຂວງຫົວພັນປະກາດຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມຕົ້ນບໍາລຸງ

read more...


ສາລະວັນ ທົບທວນຄືນຄວາມຄືບໜ້າ ການກະກຽມ
ສຳຫຼວດພົນລະເມືອງ ທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງທີ IV

read more...


ນັກສຶກສາ ມຊ ໄດ້ຮັບທຶນການສຶກສາຈາກ ສປ ຈີນ

read more...


ສົ່ງເສີມພະນັກງານຫຼັກແຫຼ່ງນຳພາຮຽນຮູ້ທິດສະດີການເມືອງ-ການປົກຄອງ

read more...


ຄະນະຮັບຜິດຊອບ ສ້າງໂຮງຮຽນ ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາປອດຢາເສບຕິດສາມສົກຮຽນຕິດຕໍ່ກັນ ໄດ້ຮັບການປະດັບຫຼຽນໄຊແຮງງານ

read more...


3 ກຸ່ມບ້ານ ເມືອງຊ່ອນ ແຂວງຫົວພັນປະກາດຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມຕົ້ນບໍາລຸງ

read more...


ສາລະວັນ ທົບທວນຄືນຄວາມຄືບໜ້າ ການກະກຽມ
ສຳຫຼວດພົນລະເມືອງ ທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງທີ IV

read more...


ນັກສຶກສາ ມຊ ໄດ້ຮັບທຶນການສຶກສາຈາກ ສປ ຈີນ

read more...


ສົ່ງເສີມພະນັກງານຫຼັກແຫຼ່ງນຳພາຮຽນຮູ້ທິດສະດີການເມືອງ-ການປົກຄອງ

read more...


ຄະນະຮັບຜິດຊອບ ສ້າງໂຮງຮຽນ ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາປອດຢາເສບຕິດສາມສົກຮຽນຕິດຕໍ່ກັນ ໄດ້ຮັບການປະດັບຫຼຽນໄຊແຮງງານ

read more...


3 ກຸ່ມບ້ານ ເມືອງຊ່ອນ ແຂວງຫົວພັນປະກາດຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມຕົ້ນບໍາລຸງ

read more...


ສາລະວັນ ທົບທວນຄືນຄວາມຄືບໜ້າ ການກະກຽມ
ສຳຫຼວດພົນລະເມືອງ ທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງທີ IV

read more...


ນັກສຶກສາ ມຊ ໄດ້ຮັບທຶນການສຶກສາຈາກ ສປ ຈີນ

read more...


ສົ່ງເສີມພະນັກງານຫຼັກແຫຼ່ງນຳພາຮຽນຮູ້ທິດສະດີການເມືອງ-ການປົກຄອງ

read more...


ຄະນະຮັບຜິດຊອບ ສ້າງໂຮງຮຽນ ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາປອດຢາເສບຕິດສາມສົກຮຽນຕິດຕໍ່ກັນ ໄດ້ຮັບການປະດັບຫຼຽນໄຊແຮງງານ

read more...


3 ກຸ່ມບ້ານ ເມືອງຊ່ອນ ແຂວງຫົວພັນປະກາດຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມຕົ້ນບໍາລຸງ

read more...


ສາລະວັນ ທົບທວນຄືນຄວາມຄືບໜ້າ ການກະກຽມ
ສຳຫຼວດພົນລະເມືອງ ທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງທີ IV

read more...


ນັກສຶກສາ ມຊ ໄດ້ຮັບທຶນການສຶກສາຈາກ ສປ ຈີນ

read more...


ສົ່ງເສີມພະນັກງານຫຼັກແຫຼ່ງນຳພາຮຽນຮູ້ທິດສະດີການເມືອງ-ການປົກຄອງ

read more...


ຄະນະຮັບຜິດຊອບ ສ້າງໂຮງຮຽນ ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາປອດຢາເສບຕິດສາມສົກຮຽນຕິດຕໍ່ກັນ ໄດ້ຮັບການປະດັບຫຼຽນໄຊແຮງງານ

read more...


3 ກຸ່ມບ້ານ ເມືອງຊ່ອນ ແຂວງຫົວພັນປະກາດຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມຕົ້ນບໍາລຸງ

read more...


ສາລະວັນ ທົບທວນຄືນຄວາມຄືບໜ້າ ການກະກຽມ
ສຳຫຼວດພົນລະເມືອງ ທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງທີ IV

read more...


ນັກສຶກສາ ມຊ ໄດ້ຮັບທຶນການສຶກສາຈາກ ສປ ຈີນ

read more...


ສົ່ງເສີມພະນັກງານຫຼັກແຫຼ່ງນຳພາຮຽນຮູ້ທິດສະດີການເມືອງ-ການປົກຄອງ

read more...


ຄະນະຮັບຜິດຊອບ ສ້າງໂຮງຮຽນ ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາປອດຢາເສບຕິດສາມສົກຮຽນຕິດຕໍ່ກັນ ໄດ້ຮັບການປະດັບຫຼຽນໄຊແຮງງານ

read more...


3 ກຸ່ມບ້ານ ເມືອງຊ່ອນ ແຂວງຫົວພັນປະກາດຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມຕົ້ນບໍາລຸງ

read more...


ສາລະວັນ ທົບທວນຄືນຄວາມຄືບໜ້າ ການກະກຽມ
ສຳຫຼວດພົນລະເມືອງ ທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງທີ IV

read more...


ນັກສຶກສາ ມຊ ໄດ້ຮັບທຶນການສຶກສາຈາກ ສປ ຈີນ

read more...


ສົ່ງເສີມພະນັກງານຫຼັກແຫຼ່ງນຳພາຮຽນຮູ້ທິດສະດີການເມືອງ-ການປົກຄອງ

read more...


ຄະນະຮັບຜິດຊອບ ສ້າງໂຮງຮຽນ ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາປອດຢາເສບຕິດສາມສົກຮຽນຕິດຕໍ່ກັນ ໄດ້ຮັບການປະດັບຫຼຽນໄຊແຮງງານ

read more...


3 ກຸ່ມບ້ານ ເມືອງຊ່ອນ ແຂວງຫົວພັນປະກາດຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມຕົ້ນບໍາລຸງ

read more...


ສາລະວັນ ທົບທວນຄືນຄວາມຄືບໜ້າ ການກະກຽມ
ສຳຫຼວດພົນລະເມືອງ ທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງທີ IV

read more...


ນັກສຶກສາ ມຊ ໄດ້ຮັບທຶນການສຶກສາຈາກ ສປ ຈີນ

read more...


ສົ່ງເສີມພະນັກງານຫຼັກແຫຼ່ງນຳພາຮຽນຮູ້ທິດສະດີການເມືອງ-ການປົກຄອງ

read more...


ຄະນະຮັບຜິດຊອບ ສ້າງໂຮງຮຽນ ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາປອດຢາເສບຕິດສາມສົກຮຽນຕິດຕໍ່ກັນ ໄດ້ຮັບການປະດັບຫຼຽນໄຊແຮງງານ

read more...


3 ກຸ່ມບ້ານ ເມືອງຊ່ອນ ແຂວງຫົວພັນປະກາດຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມຕົ້ນບໍາລຸງ

read more...


ສາລະວັນ ທົບທວນຄືນຄວາມຄືບໜ້າ ການກະກຽມ
ສຳຫຼວດພົນລະເມືອງ ທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງທີ IV

read more...


ນັກສຶກສາ ມຊ ໄດ້ຮັບທຶນການສຶກສາຈາກ ສປ ຈີນ

read more...


ສົ່ງເສີມພະນັກງານຫຼັກແຫຼ່ງນຳພາຮຽນຮູ້ທິດສະດີການເມືອງ-ການປົກຄອງ

read more...


ຄະນະຮັບຜິດຊອບ ສ້າງໂຮງຮຽນ ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາປອດຢາເສບຕິດສາມສົກຮຽນຕິດຕໍ່ກັນ ໄດ້ຮັບການປະດັບຫຼຽນໄຊແຮງງານ

read more...


3 ກຸ່ມບ້ານ ເມືອງຊ່ອນ ແຂວງຫົວພັນປະກາດຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມຕົ້ນບໍາລຸງ

read more...


ສາລະວັນ ທົບທວນຄືນຄວາມຄືບໜ້າ ການກະກຽມ
ສຳຫຼວດພົນລະເມືອງ ທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງທີ IV

read more...


ນັກສຶກສາ ມຊ ໄດ້ຮັບທຶນການສຶກສາຈາກ ສປ ຈີນ

read more...


ສົ່ງເສີມພະນັກງານຫຼັກແຫຼ່ງນຳພາຮຽນຮູ້ທິດສະດີການເມືອງ-ການປົກຄອງ

read more...


ຄະນະຮັບຜິດຊອບ ສ້າງໂຮງຮຽນ ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາປອດຢາເສບຕິດສາມສົກຮຽນຕິດຕໍ່ກັນ ໄດ້ຮັບການປະດັບຫຼຽນໄຊແຮງງານ

read more...


3 ກຸ່ມບ້ານ ເມືອງຊ່ອນ ແຂວງຫົວພັນປະກາດຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມຕົ້ນບໍາລຸງ

read more...


ສາລະວັນ ທົບທວນຄືນຄວາມຄືບໜ້າ ການກະກຽມ
ສຳຫຼວດພົນລະເມືອງ ທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງທີ IV

read more...


ນັກສຶກສາ ມຊ ໄດ້ຮັບທຶນການສຶກສາຈາກ ສປ ຈີນ

read more...


ສົ່ງເສີມພະນັກງານຫຼັກແຫຼ່ງນຳພາຮຽນຮູ້ທິດສະດີການເມືອງ-ການປົກຄອງ

read more...


ຄະນະຮັບຜິດຊອບ ສ້າງໂຮງຮຽນ ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາປອດຢາເສບຕິດສາມສົກຮຽນຕິດຕໍ່ກັນ ໄດ້ຮັບການປະດັບຫຼຽນໄຊແຮງງານ

read more...


3 ກຸ່ມບ້ານ ເມືອງຊ່ອນ ແຂວງຫົວພັນປະກາດຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມຕົ້ນບໍາລຸງ

read more...


ສາລະວັນ ທົບທວນຄືນຄວາມຄືບໜ້າ ການກະກຽມ
ສຳຫຼວດພົນລະເມືອງ ທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງທີ IV

read more...


ນັກສຶກສາ ມຊ ໄດ້ຮັບທຶນການສຶກສາຈາກ ສປ ຈີນ

read more...


ສົ່ງເສີມພະນັກງານຫຼັກແຫຼ່ງນຳພາຮຽນຮູ້ທິດສະດີການເມືອງ-ການປົກຄອງ

read more...


ຄະນະຮັບຜິດຊອບ ສ້າງໂຮງຮຽນ ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາປອດຢາເສບຕິດສາມສົກຮຽນຕິດຕໍ່ກັນ ໄດ້ຮັບການປະດັບຫຼຽນໄຊແຮງງານ

read more...


3 ກຸ່ມບ້ານ ເມືອງຊ່ອນ ແຂວງຫົວພັນປະກາດຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມຕົ້ນບໍາລຸງ

read more...


ສາລະວັນ ທົບທວນຄືນຄວາມຄືບໜ້າ ການກະກຽມ
ສຳຫຼວດພົນລະເມືອງ ທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງທີ IV

read more...NS-DHTML by Kubik-Rubik.de

Latest Publication!

Who's Online

We have 50 guests online

Visitors (Since 25-05-09)

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday53
mod_vvisit_counterYesterday0
mod_vvisit_counterThis week53
mod_vvisit_counterLast week0
mod_vvisit_counterThis month53
mod_vvisit_counterLast month744
mod_vvisit_counterAll456041

Online (20 minutes ago): 10
Your IP: 54.147.243.244
,
Now is: 04-03-2015 18:23


Welcome to Ministry of Education and Sports

3 ກຸ່ມບ້ານ ເມືອງຊ່ອນ ແຂວງຫົວພັນ
ປະກາດຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມຕົ້ນບໍາລຸງ


      ເມື່ອວັນທີ 7 ມັງກອນ ຜ່ານມາ ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງຫົວພັນ
ສົມທົບກັບ ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເມືອງຊ່ອນ ໄດ້ຈັດພິທີປະກາດການຈົບ
ຊັ້ນມໍຕົ້ນບຳລຸງຂຶ້ນ ທີ່ສະໂມ ສອນໃຫຍ່ເມືອງຊ່ອນ ແຂວງຫົວພັນ.

Read more...
 

​ ຄະນະຮັບຜິດຊອບ ສ້າງໂຮງຮຽນ ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາປອດ
ຢາເສບຕິດສາມ​ສົກຮຽນ​ຕິດ​ຕໍ່​ກັນ ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ປະດັບ​ຫຼຽນ​ໄຊ​ແຮງ​ງານ


      ຄະນະຮັບຜິດຊອບ ສ້າງໂຮງຮຽນຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາປອດຢາເສບຕິດ ສາມ​ສົກຮຽນ
​ຕິດ​ຕໍ່​ກັນ ຈຳນວນ 21 ທ່ານ ​ໄດ້​ຮັບ​ການປະດັບຫຼຽນໄຊແຮງງານ, ຫຼຽນ​ກາ​ແຮງ​ງານ ແລະ
ຍ້ອງຍໍ​ລັດຖະບານ ພາຍຫຼັງ​ມີ​ຜົນງານ​ທີ່​ໂດດ​ເດັ່ນ​ປະກອບສ່ວນ​ເຂົ້າ​ໃນ​ວຽກ​ງານ​ດັ່ງກ່າວ.

Read more...
 

ສົ່ງ​ເສີມພະ​ນັກ​ງານຫຼັກ​ແຫຼ່ງນຳພາ
ຮຽນຮູ້​ທິດ​ສະ​ດີກາ​ນ​ເມືອງ-ການ​ປົກຄອງ


      ຮາກ​ຖານ​ພະ​ແນ​ກສຶກສາ​ທິການ ​​ແລະ ກິລາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (ນວ) ​ສົມທົບ​ກັບ​
ໂຮງຮຽນທິດ​ສະ​ດີກ​ານ​ເມືອງ​-ການ​ປົກຄອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຈັດ​ເຝິກອົບ​ຮົບ​ທິດ​ສະ​ດີ
ກາ​ນ​ເມືອງ-ການ​ປົກຄອງ​ ຊັ້ນຕົ້ນ​​​ຊຸດ​ທີ IV.

Read more...
 

ນັກສຶກສາ ມຊ ໄດ້ຮັບທຶນການສຶກສາຈາກ ສປ ຈີນ      ນັກສຶກສາ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ (ມຊ) ໄດ້ຮັບທຶນການສຶກສາຈາກ ສປ ຈີນ
ຈຳນວນ 32 ທຶນ ​ເພື່ອເປັນການສ້າງໂອກາດໃຫ້ຜູ້ທີ່ມີຜົນການຮຽນດີ, ມີການປະພຶດດີ,
ຖານະຄອບຄົວທຸກຍາກ ແລະ ມາຈາກຕ່າງແຂວງ ໄດ້ນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການສຶກສາຮໍ່າຮຽນ
ຕະຫຼອດໄລຍະ 4 ປີ.

Read more...
 

ສາລະ​ວັນ ທົບ​ທວນຄືນ​ຄວາມ​ຄືບ​ໜ້າ ການ​ກະກຽມ
ສຳ​ຫຼວດພົນລະ​ເມືອງ ທົ່ວ​ປະ​ເທດ ຄັ້ງທີ IV


        ຫ້ອງການ ​ສຳ​ຫຼວດພົນລະ​ເມືອງ ​ແລະ ທີ່ຢູ່​ອາ​ໄສ​ ແຂວງສາລະວັນ ​ໄດ້​​ທົບ​ທວນຄືນ​ຄວາມ
​ຄືບ​ໜ້າ ຂອງ​ການ​ກະກຽມການ​ສຳ​ຫຼວດພົນລະ​ເມືອງ ທີ່ຢູ່​ອາ​​ໄສ ທົ່ວ​ປະ​ເທດ ຄັ້ງທີ IV ປີ 2015
ເພື່ອເປັນເປົ້າໝາຍ​ໃນການ​ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ສະຫັດ​ສະວັດ​ດ້ານ​ການ​ ພັດທະນາ​ (MDGs)
ໃນປີ 2015 ​ແນໃສ່ເຮັດ​ໃຫ້​ປະ​ເທດຊາດຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບຄວາມ​ດ້ອຍ​ພັດທະນາ
​ໃນປີ 2020.

Read more...
 

ຮອງ​ນາຍົກ​ເນັ້ນ ​ການເປີດຫຼັກສູດ​ການ​ຮຽນ-ການ​ສອນ ຕ້ອງ​ສອດຄ່ອງ ​
ແລະ ຖືກ​ກັບໜ້າທີ່​ການ​ເມືອງ​ຂອງ​ສະ​ຖາ​ບັນນັ້ນໆ


      ພະນະ ​ທ່ານ ດຣ. ພັນ​ຄຳ ວິພາ​ວັນ ຮອງ​ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີ​ວ່າການ​ກະ
ຊວງ​ສຶກສາ​ທິການ ​ແລະ ກິລາ, ທັງ​ເປັນ​ປະທານ​ກຳມາ​ທິການ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ ເພື່ອ​ການ​ພັດທະນາ
ຊັບ​ພະຍາກອນ​ມະນຸ​ດ ​ເນັ້ນ​​​​ການ​ພັດທະນາ​ຊັບພະຍາກອນ​ມະນຸດ​ຂອງ​ລາວ ​ໂດຍ​ສະ​ເພາະ
ການເປີດຫຼັກສູດ​ການ​ຮຽນ-ການ​ສອນ​ ຂອງ​ບັນດາ​ສະ​ຖາ​ບັນ​ການ​ສຶກສາ​ຊັ້ນສູງ​ຕ່າງໆ ທີ່​ຂຶ້ນ
ກັບ​ກະຊວງສຶກສາ​ທິການ ​ແລະ ກິລາ ​ແລະ ກະຊວງອ້ອມ​ຂ້າງ​

Read more...
 

ລາວ-ເຢຍລະມັນ ຕີລາຄາຄືນຜົນສຳເລັດການ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມະຕິ ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ XVI


      ກຳມະບານຮາກຖານ ໂຮງຮຽນເຕັກນິກລາວ-ເຢຍລະມັນ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສະຫຼຸບ
ແລະ ຕີລາ ຄາຄືນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ XVI ເຊິ່ງມີຜົນງານ
ພົ້ນເດັ່ນຫຼາຍດ້ານ ເປັນຕົ້ນແມ່ນດ້ານການເມືອງແນວຄິດ, ວຽກງານປັບປຸງການຈັດຕັ້ງ ແລະ
ກໍ່ສ້າງພະນັກງານ, ວຽກງານວິ ຊາສະເພາະ ແລະ ອື່ນໆ ເພື່ອສ້າງໂຮງຮຽນກາຍເປັນຕົ້ນແບບ
ຂອງການພັດທະນາສີມືແຮງງານ ຕອບ ສະໜອງໄດ້ກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການກຳລັງແຮງ
ງານ ກໍ່ຄືການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງ ຊາດໃນແຕ່ລະໄລຍະ.

Read more...
 

ວ.ລ ຣັຕນະແຂ່ງຂັນສິລະປະ ຕ້ອນຮັບກອງປະຊຸມໃຫຍ່
ຄັ້ງທີ VIII ອົງຄະນະພັກ ກະຊວງ ສສກ


      ວິທະຍາໄລ (ວ.ລ) ຣັຕນະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ຈັດການແຂ່ງຂັນສິລະປະ ແລະ ຮ້ອງເພງ
ປະຈຳ ສົກສຶກສາ 2014-2015 ເພື່ອສ້າງຂະບວນການຄຳນັບຮັບຕ້ອນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງ
ທີ VIII ຂອງອົງຄະ ນະພັກ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຫຼື ສສກ ທີ່ຈະຈັດຂຶ້ນໃນມໍ່ໆ
ນີ້ ແລະ ຍັງເປັນຄັດເລືອກເອົາຕົວ ແທນນັກສຶກສາດ້ານການຟ້ອນ ແລະ ຮ້ອງເພງຂອງວິທະຍາ
ໄລ ໄປການແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳກັບ ສະຖາບັນອື່ນໆໃນຕໍ່ໜ້າ.

Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 Next > End >>

Page 1 of 3