ກົມສາມັນສຶກສາ - ໜ້າຫຼັກ

ແຈ້ງໃຫ້ຊາບ

ກົມສາມັນສຶກສາ

ມີຈຸດປະສົງ ແຈ້ງມາຍັງທ່ານຊາບວ່າ
ເວັບໄຊ້ ຂອງ ກົມສາມັນສຶກສາ ແມ່ນ ໄດ້ຍ້າຍທີ່ຢູ່ ຈາກ
www.moe.gov.la/dse ມາເປັນ
www.moes.edu.la/dge

ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງແຈ້ງມາຍັງທ່ານເພື່ອຊາບ ເພື່ອຈະໄດ້ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ທີ່ທັນສະພາບການ

ຂໍຂອບໃຈ