ກົມມັດທະຍົມສຶກສາ - ແຈ້ງການ

ແຈ້ງການ

ໜັງສືແຈ້ງການ ຫ້ອງການ ສະບັບເລກທີ 154/ຫກ, ລົງວັນທີ 18 ມັງກອນ 2017
ເລື່ອງ: ສະຫຼຸບສັງລວມການຮັບປື້ມແບບຮຽນ ແລະ ຄູ່ມືຄູ ທີ່ທາງໂຄງການ SESDP ໄດ້ສົ່ງໃຫ້ແຕ່ລະໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາທົ່ວປະເທດ

PDF icon ດາວໂຫລດໄດ້ ທີ່ນີ້

ຂໍ້ມູນແຜນການສົ່ງປຶ້ມ

PDF icon ມ.3-ມ.4 ວິຊາຫຼັກ ແລະ ວິຊາເລືອກ
PDF icon ມ.5 ວິຊາຫຼັກ ແລະ ວິຊາເລືອກ
PDF icon ມ.6 ວິຊາຫຼັກ
PDF icon ມ.6 ວິຊາເລືອກ
PDF icon ມ.7 ວິຊາຫຼັກ ແລະ ວິຊາເລືອກ


ໜັງສືແຈ້ງການ 4260/ຫກ.ມຍ, ລົງວັນທີ 13 ຕຸລາ 2016.
ລາຍງານ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກສູດ, ການຈັດການຮຽນ-ການສອນ ໂຮງຮຽນນາໆຊາດ, ໂຮງຮຽນ 2 ພາສາ, ໂຮງຮຽນເອກະຊົນ ແລະ ໂຮງຮຽນທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ.
PDF icon ດາວໂຫລດໄດ້ ທີ່ນີ້


ໜັງສືແຈ້ງການ 4920/ຫກ.ມຍ, ລົງວັນທີ 16 ທັນວາ 2016.
ເກັບກໍາຈໍານວນໂຮງຮຽນທີ່ມີຫ້ອງຄອມພິວເຕີ ແລະ ຫ້ອງການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງທົດລອງວິທະຍາສາດ
PDF icon ດາວໂຫລດໄດ້ ທີ່ນີ້

ທ່ານສາມາດດາວໂຫລດເອົາ ຮ່າງ ເກັບກໍາສະຖິຕິ ໂຮງຮຽນທີ່ມີຫ້ອງຄອມພິວເຕີ ແລະ ຫ້ອງການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງທົດລອງວິທະຍາສາດໃນໂຮງຮຽນ ສົກຮຽນ 2016-2017
PDF icon ທີ່ນີ້


ມະຕິກອງປະຊຸມ

ມະຕິກອງປະຊຸມ ຖອດຖອນບົດຮຽນການສອບເສັງຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ
ປະຈໍາສົກຮຽນ 2015-2016 ສະບັບເລກທີ 1707, ລົງວັນທີ 7 ທັນວາ 2016
PDF icon ທ່ານສາມາດເອົາ ມະຕິກອງປະຊຸມ ໄດ້ ທີ່ນີ້


ມະຕິກອງປະຊຸມ

ມະຕິກອງປະຊຸມ ສ້າງຮ່າງທະບຽນເອເລັກໂຕຣນິກສໍາລັບນັກສອບເສັງຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ (ມ.7) ສົກຮຽນ 2016-2017 ເລກທີ 1214/ມຍ
PDF icon ທ່ານ ສາມາດດາວໂຫລດ ມະຕິກອງປະຊຸມ ໄດ້ທີ່ນີ້


ບົດລາຍງານ

ມະຕິກອງປະຊຸມ ຖອດຖອນບົດຮຽນການສອບເສັງຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົ້ນ (ມ.4) ແລະ ມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ (ມ.7) ປະຈໍາ ສົກຮຽນ 2015-2016

PDF icon ມະຕິກອງປະຊຸມ

^ ເລື່ອນຂຶ້ນເທິງ

ແຈ້ງການ

ໜັງສືແຈ້ງການ 4260/ຫກ.ມຍ, ລົງວັນທີ 13 ຕຸລາ 2016.
ລາຍງານ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກສູດ, ການຈັດການຮຽນ-ການສອນ ໂຮງຮຽນນາໆຊາດ, ໂຮງຮຽນ 2 ພາສາ, ໂຮງຮຽນເອກະຊົນ ແລະ ໂຮງຮຽນທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ.
PDF icon ດາວໂຫລດໄດ້ ທີ່ນີ້

ທ່ານສາມາດດາວໂຫລດເອົາ ຮ່າງ ເກັບກໍາສະຖິຕິ ໂຮງຮຽນທີ່ມີຫ້ອງຄອມພິວເຕີ ແລະ ຫ້ອງການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງທົດລອງວິທະຍາສາດໃນໂຮງຮຽນ ສົກຮຽນ 2016-2017
PDF icon ທີ່ນີ້


ໜັງສືແຈ້ງການ 4920/ຫກ.ມຍ, ລົງວັນທີ 16 ທັນວາ 2016.
ເກັບກໍາຈໍານວນໂຮງຮຽນທີ່ມີຫ້ອງຄອມພິວເຕີ ແລະ ຫ້ອງການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງທົດລອງວິທະຍາສາດ
PDF icon ດາວໂຫລດໄດ້ ທີ່ນີ້


ແຈ້ງການ 4547/ຫກ.ມຍ International Cooperation NGO IV-Japanese ອົງການຈະມາແຈກຢາຍປື້ມ ດາວໂຫລດໄດ້ ທີ່ນີ້


^ ເລື່ອນຂຶ້ນເທິງ

PDF icon ແຈ້ງການ ການຈັດກອງປະຊຸມເຝິກອົບຮົມຄູຝຶກຂັ້ນແຂວງ ກ່ຽວກັບການແນະນຳການນຳໃຊ້ປື້ມແບບຮຽນ ແລະ ຄູ່ມືຄູ ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ ປິທີ 7 ສົກຮຽນ 2016-2017
( ແຂວງ ວຽງຈັນ )

ເລກທີ 2617 ສສກ.ມຍ ລົງວັນທີ 06 ກໍລະກົດ 2016

ທ່ານສາມາດ ດາວໂຫລດເອົາໄຟລ໌ເອເລັກໂຕຣນິກໄດ້ ທີ່ນີ້

PDF icon ແຈ້ງການ ການສອບເສັງຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ ແລະ ການສະກັດກັ້ນ ແລະ ການຕ້ານປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ ໃນກຸ່ມນັກຮຽນ ໄລຍະພັກແລ້ງ
ເລກທີ 2023 ສສກ.ມຍ ລົງວັນທີ 27 ພຶດສະພາ 2016

ທ່ານສາມາດ ດາວໂຫລດເອົາໄຟລ໌ເອເລັກໂຕຣນິກໄດ້ ທີ່ນີ້


PDF icon ແຈ້ງການ ການຈັດເຝິກອົບຮົມຄູປະຈຳການ ກ່ຽວກັບການແນະນຳການນຳໃຊ້ປື້ມແບບຮຽນ ແລະ ຄູ່ມືຄູ ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ ປີທີ 7 ສົກຮຽນ 2015-2016
ເລກທີ 2027 ສສກ.ມຍ ລົງວັນທີ 30 ພຶດສະພາ 2016

ທ່ານສາມາດ ດາວໂຫລດເອົາໄຟລ໌ເອເລັກໂຕຣນິກໄດ້ ທີ່ນີ້


^ ເລື່ອນຂຶ້ນເທິງ

PDF icon ແຈ້ງການ ການຈັດເຝິກອົບຮົມຄູເຝິກຂັ້ນແຂວງ ກ່ຽວກັບການແນະນຳການນຳໃຊ້ປື້ມແບບຮຽນ ແລະ ຄູ່ມືຄູ ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ ປີທີ 7 ສົກຮຽນ 2016-2017
ເລກທີ 2028 ສສກ.ມຍ ລົງວັນທີ 30 ພຶດສະພາ 2016

ທ່ານສາມາດ ດາວໂຫລດເອົາໄຟລ໌ເອເລັກໂຕຣນິກໄດ້ ທີ່ນີ້


PDF icon ແຈ້ງການ ການຈັດກອງປະຊຸມເຝິກອົບຮົມຄູຝຶກຂັ້ນແຂວງ ກ່ຽວກັບການແນະນຳການນຳໃຊ້ປື້ມແບບຮຽນ ແລະ ຄູ່ມືຄູ ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ ປິທີ 7 ສົກຮຽນ 2016-2017
( ແຂວງ ວຽງຈັນ )

ເລກທີ 2029 ສສກ.ມຍ ລົງວັນທີ 30 ພຶດສະພາ 2016

ທ່ານສາມາດ ດາວໂຫລດເອົາໄຟລ໌ເອເລັກໂຕຣນິກໄດ້ ທີ່ນີ້


^ ເລື່ອນຂຶ້ນເທິງ

PDF icon ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍ ການນິເທດຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ

ເລກທີ 1814 ສສກ.ມຍ ລົງວັນທີ 18 ພຶດສະພາ 2016

ທ່ານສາມາດ ດາວໂຫລດເອົາໄຟລ໌ເອເລັກໂຕຣນິກໄດ້ ທີ່ນີ້


PDF icon ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍ ການສອບເສັງຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ
ເລກທີ 1821 ສສກ.ມຍ ລົງວັນທີ 19 ພຶດສະພາ 2016

ທ່ານສາມາດ ດາວໂຫລດເອົາໄຟລ໌ເອເລັກໂຕຣນິກໄດ້ ທີ່ນີ້

^ ເລື່ອນຂຶ້ນເທິງ