ກົມມັດທະຍົມສຶກສາ - ໜ້າຫຼັກ


5 ຫຼັກມູນການສຶກສາ: ປັນຍາສຶກສາ , ຄຸນສົມບັດສຶກສາ , ແຮງງານສຶກສາ , ພະລະສຶກສາ , ສິລະປະສຶກສາ


ແຈ້ງການ

ໜັງສືແຈ້ງການ ຫ້ອງການ ສະບັບເລກທີ 154/ຫກ, ລົງວັນທີ 18 ມັງກອນ 2017
ເລື່ອງ: ສະຫຼຸບສັງລວມການຮັບປື້ມແບບຮຽນ ແລະ ຄູ່ມືຄູ ທີ່ທາງໂຄງການ SESDP ໄດ້ສົ່ງໃຫ້ແຕ່ລະໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາທົ່ວປະເທດ

PDF icon ດາວໂຫລດເອົາແຈ້ງການໄດ້ ທີ່ນີ້

ໝາຍເຫດ: ຮ່າງບົດລາຍງານກ່ຽບກັບການຮັບປື້ມ ແບບຮຽນ ແລະ ຄູ່ມືຄູ ຊັ້ນ ມ.3 ຫາ ມ.7
ສາມາດດາວໂຫລດ ແຍກເປັນແຂວງໄດ້ທີ່ນີ້ ຮ່າງບົດລາຍງານ

ຂໍ້ມູນແຜນການສົ່ງປຶ້ມ

PDF icon ມ.3-ມ.4 ວິຊາຫຼັກ ແລະ ວິຊາເລືອກ
PDF icon ມ.5 ວິຊາຫຼັກ ແລະ ວິຊາເລືອກ
PDF icon ມ.6 ວິຊາຫຼັກ ແລະ ວິຊາເລືອກ
PDF icon ມ.7 ວິຊາຫຼັກ ແລະ ວິຊາເລືອກ


ຄໍາສັ່ງແນະນໍາ

ຄໍາສັ່ງແນະນໍາ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ສະບັບເລກທີ 1678,
ລົງວັນທີ 5 ທັນວາ 2016 ວ່າດ້ວຍ ການປະຕິບັດຫຼັກສູດການຮຽນການສອນ
ສົກຮຽນ 2016-2017

PDF icon ທ່ານສາມາດເອົາ ຄໍາສັ່ງແນະນໍາໄດ້ ທີ່ນີ້