ກົມມັດທະຍົມສຶກສາ - ໜ້າຫຼັກ


5 ຫຼັກມູນການສຶກສາ: ປັນຍາສຶກສາ , ຄຸນສົມບັດສຶກສາ , ແຮງງານສຶກສາ , ພະລະສຶກສາ , ສິລະປະສຶກສາ


ແຈ້ງການ

ໜັງສືແຈ້ງການ 4260/ຫກ.ມຍ, ລົງວັນທີ 13 ຕຸລາ 2016.
ລາຍງານ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກສູດ, ການຈັດການຮຽນ-ການສອນ ໂຮງຮຽນນາໆຊາດ, ໂຮງຮຽນ 2 ພາສາ, ໂຮງຮຽນເອກະຊົນ ແລະ ໂຮງຮຽນທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ.
PDF icon ດາວໂຫລດໄດ້ ທີ່ນີ້


ໜັງສືແຈ້ງການ 4920/ຫກ.ມຍ, ລົງວັນທີ 16 ທັນວາ 2016.
ເກັບກໍາຈໍານວນໂຮງຮຽນທີ່ມີຫ້ອງຄອມພິວເຕີ ແລະ ຫ້ອງການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງທົດລອງວິທະຍາສາດ
PDF icon ດາວໂຫລດໄດ້ ທີ່ນີ້

ທ່ານສາມາດດາວໂຫລດເອົາ ຮ່າງ ເກັບກໍາສະຖິຕິ ໂຮງຮຽນທີ່ມີຫ້ອງຄອມພິວເຕີ ແລະ ຫ້ອງການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງທົດລອງວິທະຍາສາດໃນໂຮງຮຽນ ສົກຮຽນ 2016-2017
PDF icon ທີ່ນີ້

ມະຕິກອງປະຊຸມ

ມະຕິກອງປະຊຸມ ຖອດຖອນບົດຮຽນການສອບເສັງຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ
ປະຈໍາສົກຮຽນ 2015-2016 ສະບັບເລກທີ 1707, ລົງວັນທີ 7 ທັນວາ 2016
PDF icon ທ່ານສາມາດເອົາ ມະຕິກອງປະຊຸມ ໄດ້ ທີ່ນີ້

ຄໍາສັ່ງແນະນໍາ

ຄໍາສັ່ງແນະນໍາ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ສະບັບເລກທີ 1678,
ລົງວັນທີ 5 ທັນວາ 2016 ວ່າດ້ວຍ ການປະຕິບັດຫຼັກສູດການຮຽນການສອນ
ສົກຮຽນ 2016-2017

PDF icon ທ່ານສາມາດເອົາ ຄໍາສັ່ງແນະນໍາໄດ້ ທີ່ນີ້

ມະຕິກອງປະຊຸມ

ມະຕິກອງປະຊຸມ ສ້າງຮ່າງທະບຽນເອເລັກໂຕຣນິກສໍາລັບນັກສອບເສັງຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ (ມ.7) ສົກຮຽນ 2016-2017 ເລກທີ 1214/ມຍ
PDF icon ທ່ານ ສາມາດດາວໂຫລດ ມະຕິກອງປະຊຸມ ໄດ້ທີ່ນີ້

ບົດລາຍງານ

ມະຕິກອງປະຊຸມ ຖອດຖອນບົດຮຽນການສອບເສັງຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົ້ນ (ມ.4) ແລະ ມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ (ມ.7) ປະຈໍາ ສົກຮຽນ 2015-2016

PDF icon ມະຕິກອງປະຊຸມ