ກົມມັດທະຍົມສຶກສາ - ນິຕິກຳ

ນິຕິກຳ

ຮ່າງເອກະສານການສ້າງຕັ້ງໂຮງຮຽນ
ເອກະຊົນນານາຊາດ

ບົດວິພາກເສດຖະກິດ
ຂັ້ນຕອນ ຂໍອະນຸຍາດສ້າງຕັ້ງໂຮງຮຽນນານາຊາດ
ຫຼັກການ ແລະ ລະບຽບບໍລິຫານ

ຫຼັກການຄຸ້ມຄອງ

PDF icon ຫຼັກການຄຸ້ມຄອງ ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາ

PDF icon ຫຼັກການຄຸ້ມຄອງ ໂຮງຮຽນເອກະຊົນນານາຊາດ
ຂອງ ການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ມັດທະຍົມສຶກສາ

PDF icon ຫຼັກການຄຸ້ມຄອງ ໂຮງຮຽນເອກະຊົນ ຂອງ ການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ
ແລະ ມັດທະຍົມສຶກສາ

PDF icon ມາດຕະຖານ ຄຸນນະພາບການສຶກສາ ສຳລັບ ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ


Book

ນິຕິກຳ ທີ່ເປັນ PDF

PDF icon ຄຳແນະນຳຂອງລັດຖະມົນຕີ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງການຮຽນວິຊາຊີບ ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ 1939/ສສກ.ມຍ ລົງວັນທີ 26 ພຶດສະພາ 2016

PDF icon ຂໍ້ຕົກລົງລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ການຮຽນ-ການສອນ ວິຊາຊີບ ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ ຕອນປາຍ 1815/ສສກ.ມຍ ລົງວັນທີ 18 ພຶດສະພາ 2016

PDF icon ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍ ການນິເທດຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ

PDF icon ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍ ການສອບເສັງຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ

PDF icon ຂໍ້ຕົກລົງລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍ ລະບຽບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ ແທັບເລັດ
        (Tablet Computer)
PDF icon ຂໍ້ຕົກລົງລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວ ຂອງກົມມັດທະຍົມສຶກສາ


ເອກະສານ ຂອງ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

PDF icon 4 ບຸກທະລຸ ຂອງຂະແໜງການສຶກສາ
PDF icon 3 ລັກສະນະ 5 ຫຼັກມູນການສຶກສາ
PDF icon 3 ຂໍ້ແຂ່ງຂັນ

^ ເລື່ອນຂຶ້ນເທິງ


ເອກະສານທີ່ເປັນ PowerPoint

PowerPoint icon ການເປັນພະນັກງານວິຊາການຄົ້ນຄວ້າທີ່ດີ
PowerPoint icon ການຮ່າງເອກະສານທາງລັດຖະການ
PowerPoint icon ການສໍາເນົາເອກະສານ
PowerPoint icon ແຜນຍຸດທະສາດການປະຕິຮູບລະບົບການສຶກສາແຫ່ງຊາດ 2006-2015

^ ເລື່ອນຂຶ້ນເທິງ