ການລົງຕິດຕາມກອງປະຊຸມເຝິກອົບຮົມຄູ

ສະຖິຕິການຝຶກອົບຮົມ TOT ຂັ້ນ ມ.5-ມ.7

ສະຖິຕິສັງລວມຄຸອາຈານທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ ການຝຶກອົບຮົມ TOT ຂັ້ນ ມ.5
ສະຖິຕິສັງລວມຄຸອາຈານທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ ການຝຶກອົບຮົມ TOT ຂັ້ນ ມ.6
ສະຖິຕິສັງລວມຄຸອາຈານທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ ການຝຶກອົບຮົມ TOT ຂັ້ນ ມ.7

ຮ່າງບົດລາຍງານການສົ່ງປື້ມ ຊັ້ນ ມ.3 ແລະ ມ.4

ຮ່າງບົດລາຍງານກ່ຽວກັບການຮັບປື້ມ ແບບຮຽນ ແລະ ຄູ່ມືຄູ ຊັ້ນ ມ.3 ສົກຮຽນ 2012 - 2013 ທີ່ແຈກຢາຍໂດຍໂຄງການ BESDP
Excel icon 18 ແຂວງ ທົ່ວປະເທດ

ຮ່າງບົດລາຍງານກ່ຽວກັບການຮັບປື້ມ ແບບຮຽນ ແລະ ຄູ່ມືຄູ ຊັ້ນ ມ.4 ສົກຮຽນ 2013 - 2014 ທີ່ແຈກຢາຍໂດຍໂຄງການ BESDP
Excel icon 18 ແຂວງ ທົ່ວປະເທດ

ຮ່າງບົດລາຍງານການສົ່ງປື້ມ ຊັ້ນ ມ.5 ຫາ ມ.7

Excel icon 1. ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
Excel icon 2. ແຂວງ ຜົ້ງສາລີ
Excel icon 3. ແຂວງ ຫຼວງນໍ້າທາ
Excel icon 4. ແຂວງ ອຸດົມໄຊ
Excel icon 5. ແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ
Excel icon 6. ແຂວງ ຊຽງຂວາງ
Excel icon 7. ແຂວງ ຫົວພັນ
Excel icon 8. ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ
Excel icon 9. ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ
Excel icon 10. ແຂວງ ວຽງຈັນ
Excel icon 11. ແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ
Excel icon 12. ແຂວງ ຄໍາມ່ວນ
Excel icon 13. ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ
Excel icon 14. ແຂວງ ສາລະວັນ
Excel icon 15. ແຂວງ ເຊກອງ
Excel icon 16. ແຂວງ ຈໍາປາສັກ
Excel icon 17. ແຂວງ ອັດຕະປື
Excel icon 18. ແຂວງ ໄຊສົມບູນ

ຂໍ້ມູນແຜນການສົ່ງປຶ້ມ

PDF icon ມ.3-ມ.4 ວິຊາຫຼັກ ແລະ ວິຊາເລືອກ
PDF icon ມ.5 ວິຊາຫຼັກ ແລະ ວິຊາເລືອກ
PDF icon ມ.6 ວິຊາຫຼັກ ແລະ ວິຊາເລືອກ
PDF icon ມ.7 ວິຊາຫຼັກ ແລະ ວິຊາເລືອກ

ເອກະສານລົງຕິດຕາມກອງປະຊຸມ TOT

ທ່ານສາມາດ ດາວໂຫລດເອົາ

ເອກະສານທັງໝົດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການລົງຕິດຕາມກອງປະຊຸມ TOT ຂັ້ນ ມ.7 ທັງໝົດ ໄດ້ທີ່ນີ້

1. ຕົວຢ່າງ:
ຮ່າງເກັບກໍາ ສະຖິຕິຜູ້ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກເອົາຮົມ ການແນະນໍາ
ການນໍາໃຊ້ປື້ມແບບຮຽນ ແລະ ຄູຸ່ມືຄູ ຫຼັກສູດໃໝ່ ຂັ້ນ ມ.7 ສົກຮຽນ 2015-2016
Excel icon
ໄດ້ທີ່ນີ້

Excel icon ເອກະສານເປັນພາສາອັງກິດ

2. ຕົວຢ່າງ:
ຮ່າງເກັບກໍາສະຖິຕິ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ຂັ້ນ ມ.3 Excel icon
ຮ່າງເກັບກໍາສະຖິຕິ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ຂັ້ນ ມ.4 Excel icon
ຮ່າງເກັບກໍາສະຖິຕິ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ຂັ້ນ ມ.5 Excel icon
ຮ່າງເກັບກໍາສະຖິຕິ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ຂັ້ນ ມ.6 Excel icon

* ທ່ານສາມາດ ດາວໂຫລດເອົາ ຮ່າງເກັບກໍາສະຖິຕິ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ທັງໝົດ ໄດ້ທີ່ນີ້

^ Back to top


ຝຶກອົບຮົມ TOT ຄູສອນຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ

ກົມມັດທະຍົມສຶກສາໄດ້ຈັດຕັ້ງການຈັດເຝິກອົບຮົມຄູຂັ້ນແຂວງໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ກ່ຽວກັບການ ນໍາໃຊ້ປື້ມມແບບຮຽນ ແລະ ຄູ່ມືຄູ ຂັ້ນ ມ.6 ຢູ່ ທີ່ສູນໄອຊີທີ ໂຮງຮຽນ ມສ ໂພນໝີ ແຂວງ ວຽງຈັນ ໂດຍການສະໜັບສະໜູນຂອງ ໂຄງການພັດທະນາຂະແໜງການຍ່ອຍຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ (SESDP) ແລະ ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ (ADB).

ຜົນການເຝິກອົບຮົມແມ່ນໄດ້ຮັບຜົນສໍາເລັດ ໄດ້ມີຄູເຝິກຂັ້ນແຂວງ ມາຈາກ 18 ແຂວງ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງການເຝິກອົບຮົມຄູເຝິກຂັ້ນແຂວງແລ້ວ ກໍ່ໄດ້ມີການຈັດຕັ້ງການເຝິກອົບຮົມ ຂັ້ນເມືອງຂອງແຂວງໃຜລາວ.

TOT Statistic Report Year 2014-2015

Excel icon ຂໍ້ມູນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມ TOT ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ