ການລົງຕິດຕາມກອງປະຊຸມເຝິກອົບຮົມຄູ

ເອກະສານລົງຕິດຕາມກອງປະຊຸມ TOT

ທ່ານສາມາດ ດາວໂຫລດເອົາ

ເອກະສານທັງໝົດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການລົງຕິດຕາມກອງປະຊຸມ TOT ຂັ້ນ ມ.7 ທັງໝົດ ໄດ້ທີ່ນີ້

1. ຕົວຢ່າງ:
ຮ່າງເກັບກໍາ ສະຖິຕິຜູ້ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກເອົາຮົມ ການແນະນໍາ
ການນໍາໃຊ້ປື້ມແບບຮຽນ ແລະ ຄູຸ່ມືຄູ ຫຼັກສູດໃໝ່ ຂັ້ນ ມ.7 ສົກຮຽນ 2015-2016
Excel icon
ໄດ້ທີ່ນີ້

Excel icon ເອກະສານເປັນພາສາອັງກິດ

2. ຕົວຢ່າງ:
ຮ່າງເກັບກໍາສະຖິຕິ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ຂັ້ນ ມ.3 Excel icon
ຮ່າງເກັບກໍາສະຖິຕິ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ຂັ້ນ ມ.4 Excel icon
ຮ່າງເກັບກໍາສະຖິຕິ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ຂັ້ນ ມ.5 Excel icon
ຮ່າງເກັບກໍາສະຖິຕິ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ຂັ້ນ ມ.6 Excel icon

* ທ່ານສາມາດ ດາວໂຫລດເອົາ ຮ່າງເກັບກໍາສະຖິຕິ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ທັງໝົດ ໄດ້ທີ່ນີ້

^ Back to top


ຝຶກອົບຮົມ TOT ຄູສອນຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ

ກົມມັດທະຍົມສຶກສາໄດ້ຈັດຕັ້ງການຈັດເຝິກອົບຮົມຄູຂັ້ນແຂວງໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ກ່ຽວກັບການ ນໍາໃຊ້ປື້ມມແບບຮຽນ ແລະ ຄູ່ມືຄູ ຂັ້ນ ມ.6 ຢູ່ ທີ່ສູນໄອຊີທີ ໂຮງຮຽນ ມສ ໂພນໝີ ແຂວງ ວຽງຈັນ ໂດຍການສະໜັບສະໜູນຂອງ ໂຄງການພັດທະນາຂະແໜງການຍ່ອຍຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ (SESDP) ແລະ ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ (ADB).

ຜົນການເຝິກອົບຮົມແມ່ນໄດ້ຮັບຜົນສໍາເລັດ ໄດ້ມີຄູເຝິກຂັ້ນແຂວງ ມາຈາກ 18 ແຂວງ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງການເຝິກອົບຮົມຄູເຝິກຂັ້ນແຂວງແລ້ວ ກໍ່ໄດ້ມີການຈັດຕັ້ງການເຝິກອົບຮົມ ຂັ້ນເມືອງຂອງແຂວງໃຜລາວ.

TOT Statistic Report Year 2014-2015

Excel icon ຂໍ້ມູນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມ TOT ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ