ກອງປະຊຸມ BAC TOT 2017

ກອງປະຊຸມ BAC TOT ຄັ້ງວັນທີ 13-15 ມີນາ 2017

BAC TOT 2017

ກອງປະຊຸມ ຄູຝຶກຂັ້ນສູນກາງ ເພື່ອກະກຽມປະຊຸມຖອດຖອນບົດຮຽນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການພັດທະນາຂະແໜງການຍ່ອຍຂັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ SESDP ຊຶ່ງໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງ
ຄັ້ງວັນທີ 13-15 ມີນາ 2017 ທີ່ ບ້ານພັກ ແຄມງື່ມ, ທ່າລາດ ແຂວງ ວຽງຈັນ.
ສະໜັບສະໜູນໂດຍ: ໂຄງການ SESDP ADB Grant No. 0257-Lao (SF).

ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ມີ ຈຳນວນ 53 ທ່ານ ເຊິ່່ງມາຈາກ: ກົມມັດທະຍົມສຶກສາ, ກົມການເງິນ, ກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ, ສະຖາບັນຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ, ສູນສະຖິຕິການສຶກສາ ກົມແຜນການ.

ຈຸດປະສົງ ຂອງກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຄູຝຶກຂັ້ນສູນກາງ ເພື່ອຈະໄປຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ຄູຝຶກຂັ້ນແຂວງ, ຂັ້ນເມືອງ ແລະ ຂັ້ນໂຮງຮຽນ ໃນທົ່ວປະເທດ.

ເນື້່ອໃນກອງປະຊຸມ ແມ່ນ ປຶກສາຫາລື ກ່ຽບກັບ ການບໍລິຫານໂຮງຮຽນ, ການ​​ສ້າງ​ແຜນ ການ​​ບັນຈຸ ​ແລະ ການນໍາ​ໃຊ້​ຄູ ປະ​ຈໍາປີ, ສິດທິຂອງເດັກນ້ອຍທີ່ຈະໄດ້ຮັບການສຶກສາ, ການສ້າງແຜນພັດທະນາໂຮງຮຽນ, ການຄຸ້ມຄອງໂຮງຮຽນແບບເອົາໂຮງຮຽນເປັນຖານ, ທິດສະດີປັບປຸງໂຮງຮຽນຄຸນນະພາບໂດຍເອົາໂຮງຮຽນເປັນຖານ, ຄູ່​ມື​ແນະ​ນໍາ​ ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນການ​ປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານ ຂອງ ລັດຖະກອນຄູ, ລະບົບການຕິດຕາມ ແລະ ນຳຮອຍນັກຮຽນ.

^ ເລື່ອນຂຶ້ນເທິງ

ເອກະສານ ກອງປະຊຸມ BAC TOT

PDF icon ຄູ່​ມື​ແນະ​ນຳການ​​ສ້າງ​ແຜນ ການ​​ບັນຈຸ ​ແລະ ການນໍາ​ໃຊ້​ຄູ ປະ​ຈໍາປີ
PDF icon ໂຄງການດີເດັ່ນ, ການບັນທຶກຮູບພາບເພື່ອປະກອບການລາຍງານ ແລະ ການແຂ່ງຂັນ
       ການຂຽນບົດລາຍງານ
PDF icon ສິດທິຂອງເດັກນ້ອຍທີ່ຈະໄດ້ຮັບການສຶກສາ
PDF icon ການສ້າງແຜນພັດທະນາໂຮງຮຽນ
PDF icon ການຄຸ້ມຄອງໂຮງຮຽນແບບເອົາໂຮງຮຽນເປັນຖານ
PDF icon ທິດສະດີປັບປຸງໂຮງຮຽນຄຸນນະພາບໂດຍເອົາໂຮງຮຽນເປັນຖານ
PDF icon ຄູ່​ມື​ແນະ​ນໍາ​ ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນການ​ປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານ ຂອງ ລັດຖະກອນຄູ
PDF icon ລະບົບການຕິດຕາມ ແລະ ນຳຮອຍນັກຮຽນ

ຕົວຢ່າງ:
PDF icon ແຜນພັດທະນາ ໂຮງຮຽນ ມສ ປາກຫາດ

ໝາຍເຫດ:

ເອກະສານ ກອງປະຊຸມຂ້າງເທິງນີ້ ຍັງໄດ້ຈະປັບປຸງຕື່ມອີກ ເພື່ອໃຫ້ເໝາະສົມກັບ ການລົງໄປຝຶກອົບຮົມໃນຂັ້ນແຂວງ, ຂັ້ນເມືອງ ແລະ ຂັ້ນໂຮງຮຽນ.

^ ເລື່ອນຂຶ້ນເທິງ


ວິດີໂອ

ການກະກຽມການສ້າງແຜນພັດທະນາໂຮງຮຽນ


ດາວໂຫລດເອົາໄຟລ໌ ວິດີໂອ ໄດ້ທີ່ນີ້   MP4 icon


ການພັດທະນາໂຮງຮຽນໂດຍເອົາໂຮງຮຽນເປັນຖານ


ດາວໂຫລດເອົາໄຟລ໌ ວິດີໂອ ໄດ້ທີ່ນີ້   MP4 icon

ນາງ ນ້ອຍ ແມ່ນໃຜ?


ດາວໂຫລດເອົາໄຟລ໌ ວິດີໂອ ໄດ້ທີ່ນີ້   MP4 icon

^ ເລື່ອນຂຶ້ນເທິງ