ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມການວິເຄາະຂໍ້ມູນທາງດ້ານຄຸນນະພາບ
ທີ່ ທ່າລາດ, ແຂວງວຽງຈັນ
ກອງປະຊຸມຄະນະວິຊາການການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ (FG 4)
ທີ່ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ກອງປະຊຸມຄະນະວິຊາການການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ
ທີ່ ຫ້ອງປະຊຸມຕຶກຄະນະປະສານງານກິລາໂອແລມປິກແຫ່ງຊາດ
ກອງປະຊຸມຜ່ານບົດລາຍງານການປະເມີນການປະຕິຮູບລະບົບການສຶກສາແຫ່ງຊາດ ໄລຍະ II (2011-2015)
ທີ່ ຣີສອດນາປ່າກວາງ ເມືອງແກ້ວອຸດົມ ແຂວງວຽງຈັນ
ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມ “ວິທີວິທະຍາການວິໄຈ” ໃຫ້ນິເທດຂັ້ນເມືອງ
ທີ່ ແຂວງຫຼວງພະບາງ

Additional information