ໜ້າທີ່ ແລະ ຂອບເຂດສິດ

I. ໜ້າທີ່:

 1. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ວາງແຜນພັດທະນາການວິໄຈການສຶກສາ ແລະ ກິລາ
 2. ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນິຕິກຳຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບວຽກງານວິໄຈການສຶກສາ ແລະ ກິລາ
 3. ດຳເນີນການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ ກ່ຽວກັບສະພາບບັນຫາ,ວິເຄາະນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດທາງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ເພື່ອເປັນຂໍ້ມູນໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ.
 4. ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດການສຶກສາ ແລະ ກິລາ
 5. ສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສັງລວມບົດຮຽນ, ຂໍ້ມູນຜົນຂອງການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ ແລະ ການປະເມີນຜົນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ
 6. ຈັດຕັ້ງເຜີຍແຜ່ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ, ຜົນຂອງການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ ແລະ ການຕິດຕາມປະເມີນຜົນ
 7. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆຕາມການມອບໜາຍຂອງຫົວໜ້າກົມ.

 

II. ຂອບເຂດສິດ:

 1. ສ້າງ ແລະ ສະເໜີ ແຜນຍຸດທະສາດ, ແຜນການ-ແຜນງົບປະມານໂຄງການພັດທະນາວຽກງານຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ ແລະ ວິເຄາະນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ໃຫ້ການນຳໂດຍຜ່ານກົມແຜນການ
 2. ສ້າງ ແລະ ສະເໜີນິຕິກຳຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ ແລະ ຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນທາງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ
 3. ຈັດຕັ້ງດຳເນີນການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ.ວິເຄາະ ແລະ ຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນຕາມແຜນການ, ໂຄງການທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້
 4. ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງດຳເນີນການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ ແລະ ຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນຕາມແຜນການ, ໂຄງການທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້
 5. ເກັບກຳສັງລວມບັນດາຂໍ້ກຳນົດ,ມະຕິຄຳສັ່ງ,ຍຸດທະສາດແລະນະໂຍບາຍຂອງພັກ-ລັດທີ່ພົວພັນເຖິງການສຶກສາ ແລະ ກິລາຂອງ ສປປ ລາວ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ
 6. ຈັດຕັ້ງເຜີຍແຜ່ຜົນການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ ແລະ ຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ
 7. ດຳເນີນການເຜີຍແຜ່ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ ແລະ ຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນການສຶກສາໃຫ້ແກ່ພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
 8. ສັງລວມ ແລະເກັບມ້ຽນເອກະສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການພັດທະນານະໂຍບາຍແລະຍຸດທະສາດການສຶກສາ ແລະ ກິລາ, ຜົນການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ ແລະ ຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ ຂອງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ
 9. ປະສານງານແລກປ່ຽນບົດຮຽນທາງດ້ານການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ ແລະ ຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນການສຶກສາ ແລະ ກິລາກັບພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ
 10. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າກົມ