ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງສູນວິໄຈການສຶກສາ ແລະ ກິລາ

ສູນວິໄຈການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ໄດ້ກຳເນີດມາຈາກພະແນກຄົ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍການສຶກສາທີ່ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂື້ນເມື່ອວັນທີ 19 ເດືອນສິງຫາ ປີ 2003, ຕາມຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງສຶກສາທິການ ສະບັບເລກທີ 898/ ສສ.03, ລົງວັນທີ 19/08/03. ໂດຍສັງກັດຢູ່ໃນກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື, ຊຶ່ງມີໜ້າທີ່ຫຼັກຄືການດຳເນີນການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈດ້ານການສຶກສາເພື່ອເປັນຂໍ້ມູນໃຫ້ແກ່ການວາງແຜນການສຶກສາ, ໂດຍອີງໃສ່ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃນວຽກງານພັດທະນານະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ ຈຶ່ງໄດ້ສ້າງຕັ້ງເປັນສູນຄົ້ນຄວ້າຍຸດທະສາດ ແລະ ວິໄຈການສຶກສາ ຕາມຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງສຶກສາທິການ, ສະບັບເລກທີ 484/ສສ.ຈຕ/09. ລົງວັນທີ 04 ມີນາ 2009. ມາເຖິງປິ2011 ໄດ້ມີການປັບປຸງກົງຈັກຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ຕາມດຳລັດເລກທີ 282/ນຍ ລົງວັນທີ 07 ກັນຍາ 2011 ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ. ມາຮອດ ວັນທີ 30 ເດືອນ ພຶດສະພາ ປີ 2012 ລັດຖະມົນຕີວ່າການ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ອອກຂໍ້ຕົກລົງ ສະບັບເລກທີ 1598/ສສກ.ຈຕ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວຂອງກົມແຜນການ. ສະນັ້ນ ສູນຄົ້ນຄວ້າຍຸດທະສາດ ແລະ ວິໄຈການສຶກສາ ຈຶ່ງປ່ຽນຊື່ ມາເປັນ ສູນວິໄຈການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ຂຽນດ້ວຍຕົວອັກສອນຫຍໍ້ “ວສກ” ສຳລັບຊື່ເປັນພາສາອັງກິດແມ່ນ Education and Sports Research Center (ESRC). ຊຶ່ງເປັນກົງຈັກວິຊາການໃນໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ ທີ່ຂຶ້ນກັບກົມແຜນການ ແລະ ມີພາລະ ບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ກົມແຜນການ ກ່ຽວກັບວຽກງານວິໄຈການສຶກສາ ແລະ ກິລາ.