ວິໄສທັດ ແລະ ຍຸດທະສາດ

ວິໄສທັດຮອດປີ 2030

 • ວິໄສທັດ

ການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ ແລະ ປະເມີນທາງດ້ານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ມີຄຸນນະພາບ, ມີມາດຕະຖານທີ່ສາມາດເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ເພື່ອຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ

 • ພາລະກິດ
 1. ມີຜົນງານການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ ແລະ ປະເມີນຜົນ ສາມາດນຳໄປເຜີຍແຜ່ ແລະ ນຳໄປໃຊ້ໃຫ້ເກີດຜົນປະໂຫຍດໃນລະດັບຊາດ ແລະ ອາຊຽນ.
 2. ມີບຸກຄະລາກອນທາງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ທີ່ມີຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການດຳເນີນການວິໄຈ ແລະ ປະເມີນຜົນຢ່າງມີຄຸນນະພາບ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ.
 3. ມີເຄືອຂ່າຍການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ ແລະ ປະເມີນຜົນກັບພາຍໃນປະເທດ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.
 • ຈຸດໝາຍລວມຂອງວິໄສທັດ (ທິດທາງລວມ)
 1. ມີຜົນງານການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ ແລະ ປະເມີນຜົນ ທີ່ມີຄຸນນະພາບ.
 2. ມີການເຜີຍແຜ່ຜົນງານການວິໄຈ ແລະ ປະເມີນຜົນ ແລະ ສາມາດນຳໄປໃຊ້ໃຫ້ເກີດຜົນປະໂຫຍດໃນລະດັບຊາດ ແລະ ອາຊຽນ.
 3. ມີບຸກຄະລາກອນທາງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ທີ່ສາມາດດຳເນີນການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ ແລະ ປະເມີນຜົນຢ່າງມີຄຸນນະພາບ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ.
 4. ມີເຄືອຂ່າຍການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ ແລະ ປະເມີນຜົນກັບຫຼາຍປະເທດ.

 

ຍຸດທະສາດຮອດປີ 2025

 1. ສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາສູນໃຫ້ເປັນອົງກອນທີ່ມີປະສິດທິພາບທາງດ້ານການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ ແລະ ປະເມີນຜົນການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ເພື່ອກະກຽມໃຫ້ແກ່ການສ້າງຕັ້ງເປັນສະຖາບັນການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ.
 2. ທົບທວນພາລະບົດບາດຂອງຂະແໜງ/ໜ່ວຍງານ ທີ່ຮັບຜິດຊອບວຽກງານຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ ແລະ ປະເມີນຜົນຢູ່ໃນລະດັບທ້ອງຖິ່ນ.
 3. ດຳເນີນການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ ແລະ ປະເມີນຜົນໃນປະເດັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຍຸດທະສາດ ແລະ ນະໂຍບາຍທາງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ.
 4. ສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ບຸກຄະລາກອນທາງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ມີຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການດຳເນີນການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ ແລະ ປະເມີນຜົນຢ່າງມີຄຸນນະພາບ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ.
 5. ສ້າງເຄືອຂ່າຍການປະສານງານໃນການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ ແລະ ປະເມີນຜົນພາຍໃນປະເທດ ແລະ ພາກພື້ນ.
 6. ມີການນຳເອົາຜົນຂອງການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ ແລະ ປະເມີນຜົນ ໄປນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການວາງແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາແຕ່ລະໄລຍະ.
 7. ສະໜອງພາຫະນະ, ຊອບແລ ແລະ ອຸປະກອນທີ່ເອື້ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ວຽກງານການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ ແລະ ປະເມີນຜົນການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ຕາມຄວາມຕ້ອງການທີ່ຈຳເປັນ.
 8. ຈັດຫາແຫຼ່ງທຶນມາສະໜັບສະໜູນການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ ແລະ ປະເມີນຜົນ ຈາກພາຍໃນ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.
 9. ສົ່ງເສີມການເຜີຍແຜ່ຜົນງານການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ ແລະ ປະເມີນຜົນການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ໃຫ້ທົ່ວເຖິງລະສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ.