ບົດລາຍງານການປະເມີນ

ລຳດັບ ເນື້ອໃນເອກະສານ ດາວໂຫຼດ
1 ບົດລາຍງານ ຜົນຂອງການສຳຫຼວດ ແລະ ການປະເມີນຜົນແບບຮີບດ່ວນກ່ຽວກັບການປະລະການຮຽນ ແລະ ການແຈກຢາຍປຶ້ມແບບຮຽນ-ຄູ່ມືຄູ ໃນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ, ເມສາ 2012
2  

ກອງປະຊຸມຄົບຄະນະ ຄັ້ງທີ V ຂອງຄະນະກຳມາທິການແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການປະຕິຮູບລະບົບການສຶກສາແຫ່ງຊາດ,

ເມສາ 2011