ບົດລາຍງານການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ

ລຳດັບ ເນື້ອໃນເອກະສານ ດາວໂຫຼດ
1

ບົດລາຍງານການວິໄຈກ່ຽວກັບ ຄູເຫຼືອບໍ່ພໍ ໃນລະດັບການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ສາມັນສຶກສາ,

ກໍລະກົດ 2015

2  

ບົດລາຍງານການວິໄຈກ່ຽວກັບ ສະຖານະພາບ ແລະ ການພັດທະນາວິຊາຊີບ

ຂອງຜູ້ປະຕິບັດວຽກງານການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ, ພຶດສະພາ 2014

3 ບົດລາຍງານການວິໄຈ ຄພສບ ສປປ ລາວ ປະສິດທິຜົນ ແລະ ຜົນກະທົບ ໃນການສ້າງຕັ້ງຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນບ້ານ, ມີນາ 2015
4  

ບົດລາຍງານການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ ຄວາມສອດຄ່ອງຂອງລະບົບການສຶກສາກັບເສດຖະກິດ, ມີນາ 2009

5   ບົດລາຍງານການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ ການຄ້າງຫ້ອງຂອງນັກຮຽນປະຖົມ, ທັນວາ 2008
6   ບົດລາຍງານການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ ການເງິນການສຶກສາ, ທັນວາ 2008