ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມການວິເຄາະຂໍ້ມູນທາງດ້ານຄຸນນະພາບ
ທີ່ ທ່າລາດ, ແຂວງວຽງຈັນ
ກອງປະຊຸມຄະນະວິຊາການການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ (FG 4)
ທີ່ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ກອງປະຊຸມຄະນະວິຊາການການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ
ທີ່ ຫ້ອງປະຊຸມຕຶກຄະນະປະສານງານກິລາໂອແລມປິກແຫ່ງຊາດ
ກອງປະຊຸມຜ່ານບົດລາຍງານການປະເມີນການປະຕິຮູບລະບົບການສຶກສາແຫ່ງຊາດ ໄລຍະ II (2011-2015)
ທີ່ ຣີສອດນາປ່າກວາງ ເມືອງແກ້ວອຸດົມ ແຂວງວຽງຈັນ
ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມ “ວິທີວິທະຍາການວິໄຈ” ໃຫ້ນິເທດຂັ້ນເມືອງ
ທີ່ ແຂວງຫຼວງພະບາງ

ແຈ້ງການຂອງຫ້ອງການກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ສະບັບເລກທີ 491/ຫກ

 

ດາວໂຫຼດແບບຟອມເກັບກຳຂໍ້ມູນ (ສະຖິຕິໂຮງຮຽນ ແລະ ຄູ) ທີ່ຄັດຕິດ:

I. ສຳລັບພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ (ດາວໂຫຼດຕາມຊື່ແຂວງ):

1. ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ       ກົດບ່ອນນີ້

2. ຜົ້ງສາລີ                      ກົດບ່ອນນີ້

3. ບໍ່ແກ້ວ                       ກົດບ່ອນນີ້

4. ຫຼວງພະບາງ                  ກົດບ່ອນນີ້

5. ຫົວພັນ                       ກົດບ່ອນນີ້

6. ໄຊຍະບູລີ                    ກົດບ່ອນນີ້

7. ຊຽງຂວາງ                    ກົດບ່ອນນີ້

8. ວຽງຈັນ                    ກົດບ່ອນນີ້

9. ບໍລິຄຳໄຊ                   ກົດບ່ອນນີ້

10. ຄຳມ່ວນ                    ກົດບ່ອນນີ້

11. ສາລະວັນ                   ກົດບ່ອນນີ້

12. ເຊກອງ                     ກົດບ່ອນນີ້

13. ຈຳປາສັກ                   ກົດບ່ອນນີ້

14. ໄຊສົມບູນ                  ກົດບ່ອນນີ້

ແຈ້ງການຂອງຫ້ອງການກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ສະບັບເລກທີ 492/ຫກ

 

ດາວໂຫຼດແບບຟອມເກັບກຳຂໍ້ມູນ (ສະຖິຕິໂຮງຮຽນ ແລະ ຄູ) ທີ່ຄັດຕິດ:

I. ສຳລັບພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ (ດາວໂຫຼດຕາມຊື່ແຂວງ):

1. ຫຼວງນ້ຳທາ                   ກົດບ່ອນນີ້

2. ອຸດົມໄຊ                      ກົດບ່ອນນີ້

3. ສະຫວັນນະເຂດ           ກົດບ່ອນນີ້

4. ອັດຕະປື                    ກົດບ່ອນນີ້

 

II. ສຳລັບຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ (ເມືອງເປົ້າໝາຍຕາມແຈ້ງການເລກທີ 492/ຫກ):

1. ແບບຟອມສຳລັບ ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເມືອງ   ກົດບ່ອນນີ້

 

III. ສຳລັບຜູ້ອຳນວຍການໂຮງຮຽນປະຖົມສຶກສາ (ໂຮງຮຽນເປົ້າໝາຍຕາມເມືອງ ເມືອງລະ 10 ແຫ່ງ):

1. ແບບຟອມສຳລັບ ໂຮງຮຽນປະຖົມສຶກສາ   ກົດບ່ອນນີ້

Additional information