ຂໍ້ຕົກລົງ

ລຳດັບ ເນື້ອໃນເອກະສານ ດາວໂຫຼດ
1 ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວຂອງກົມແຜນການ