ດຳລັດ

ລຳດັບ ເນື້ອໃນເອກະສານ ດາວໂຫຼດ
1  ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
2  ດຳລັດວ່າດ້ວຍລັດຖະກອນແຫ່ງ ສປປ ລາວ
3  ດຳລັດວ່າດ້ວຍລັດຖະກອນຄູ
4  ດຳລັດວ່າດ້ວຍນາມມະຍົດຄູ  
5  ດຳລັດວ່າດ້ວຍຕຳແໜ່ງວິຊາການຄູໃນລະດັບຕ່ຳກວ່າສະຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງ
6  ດຳລັດວ່າດ້ວຍການສຶກສາຊັ້ນສູງ
7  ດຳລັດວ່າດ້ວຍຕຳແໜ່ງບໍລິຫານຂອງລັດຖະກອນແຫ່ງ ສປປ ລາວ
8  ດຳລັດວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານຕຳແໜ່ງບໍລິຫານຂອງລັດຖະກອນແຫ່ງ ສປປ ລາວ
9

 ດຳລັດວ່າດ້ວຍການປັບປຸງມາດຕາ 8, 9 ແລະ 10 ຂອງດຳລັດສະບັບເລກທີ 461/ລບ

 ວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານຕຳແໜ່ງບໍລິຫານຂອງລັດຖະກອນແຫ່ງ ສປປ ລາວ