ບົດສະຫຼຸບ ແລະ ແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ

1. ບົດສະຫຼູບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ສົກປີ 2013-2014 ແລະ ແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ

ສົກປີ 2014-2015

2. ບົດສະຫຼູບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ສົກປີ 2012-2013 ແລະ ແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ

ສົກປີ 2013-2014

3. ບົດສະຫຼູບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ສົກປີ 2011-2012 ແລະ ແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ

ສົກປີ 2012-2013

4. ບົດສະຫຼູບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ສົກປີ 2010-2011 ແລະ ແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ

ສົກປີ 2011-2012

5. ບົດສະຫຼູບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ສົກປີ 2009-2010 ແລະ ແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ

ສົກປີ 2010-2011