ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງສູນເຕັກໂນໂລຊີຂ່າວສານແລະການສື່ສານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ

 ວຽກງານເຕັກໂນໂລຊີຂ່າວສານ ແລະ ການສື່ສານການສຶກສາ ແລະ ກິລາເຖິງຈະມີລັກສະນະກະ ແຈກະຈາຍກໍໄດ້

ພັດທະນາມາຢ່າງເປັນລະບົບເຊັ່ນໃນແງ່ຂອງຈຸນລະພາກແລ້ວມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວໄດ້ຈັດເຂົ້າເປັນຫຼັກສູດການ

ຮຽນ-ການສອນໃນລະດັບປະລິນຍາຕີຕັ້ງແຕ່ສົກ 2004-2005 ແລະ ກໍໄດ້ສ້າງຕັ້ງສູນເຕັກໂນໂລຂ່າວສານ(IT) ຂອງຕົນເອງ

ຕັ້ງແຕ່ປີ 2003 ແລະ ເຊັ່ນດຽວກັນພາກສ່ວນອື່ນໆພາຍໃນກະຊວງສຶກສາທິການກໍໄດ້ນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີຂ່າວສານເປັນເຄື່ອງ

ມີຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ວຽກງານຂອງຕົນເອງ, ແລະ ໃນແງ່ຂອງມະຫາພາກວຽກງານເຕັກໂນໂລຊີຂ່າວສານ ແລະ ການສື່ສານການສຶກ

ສາ ແລະ ກິລາໄດ້ຮັບການພັດທະນາໜຶ່ງໜ້າວຽກ, ໄດ້ແກ່ການພັດທະນາລະບົບເຄືອຄ່າຍຄອມພິວເຕີພາຍໃນກະຊວງສຶກສາທິ

ການເອງໂດຍພະແນກສະຖິຕິແຜນການ ຂອງກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມືຕັ້ງແຕ່ປີ 2000 ແລະ ໃນປີ 2006ວຽກງານ

ດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືພັດທະນາເຂົ້າໃນໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງຂອງສູນສະຖິຕິ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຂ່າວສານການສຶກສາເປັນ 3 ຂະ

ແໜງ,ຄື: ຂະແໜງຄຸ້ມຄອງລະບົບເຄືອຄ່າຍຂະແໜງຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະ ນາໂປຣແກຣມ;ແລະ ຂະແໜງຄຸ້ມຄອງ ແລະ

ບໍລິການເວັບໄຊ.

      ອີກດ້ານໜຶ່ງ, ໂຄງການປະຕິຮູບລະບົບການສຶກສາແຫ່ງຊາດເຊິ່ງເລີ່ມຕົ້ນແຕ່ປີ 2006ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຂະແໜງການສຶກ

ສາຕ້ອງໄດ້ພັດທະນາວຽກງານເຕັກໂນໂລຊີຂ່າວສານ ແລະ ການສື່ສານການສຶກສາ ແລະ ກິລາຢ່າງເປັນລະບົບຄົບຊຸດ. ດັ່ງນັ້ນ,

ໃນທ້າຍປີ 2010 ລັດຖະບານຈຶ່ງຕົກລົງຮັບຮອງ ແລະ ມອບໝາຍໃຫ້ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງ

ການນຳໃຊ້ ICT ເຂົ້າໃນການປັບປຸງຄຸນະພາບການສຶກສາ ແລະ ການຂະຫຍາຍໂອກາດເຂົ້າຮຽນແນໃສ່ການບັນລຸຈຸດປະສົງ

4 ດ້ານຄື: ພັດທະນາພື້ນຖານວັດຖຸໂຄງລ່າງດ້ານ ICT, ໂດຍສະເພາະແມ່ນສ້າງສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ສູນຝຶກອົບຮົມ, ສູນ

ຮຽນດ້ວຍຕົນເອງ, ສູນປະຊຸມແບບເອເລັກໂຕຣນິກ, ສູນເຄືອຄ່າຍການສຶກສາ ແລະ ການວິໄຈສຳລັບຂະແໜງການສຶກສາທັງ

ໝົດ ແລະ ສູນການຮຽນ-ການສອນແບບເອເລັກໂຕຣນິກສຳລັບມັດທະຍົມຕອນປາຍ;

(2)      ນຳໃຊ້ພື້ນຖານວັດຖຸໂຄງລ່າງດ້ານ ICT ທັງໝົດທີ່ເຊື່ອມໂຍງ ແລະ ສື່ສານທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ :

          (2.1)  ໃນການປັບປຸງທາງດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງການບໍລິການ ການສຶກສາ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ການ

                  ຈັດຕັ້ງການຮຽນ-ການສອນ ແບບເອເລັກໂຕຣນິກໃຫ້ທົ່ວເຖິງໃນເຂດເທດສະບານຂອງນະ ຄອນຫຼວງ ແລະ 

                  ແຂວງຕາມເນື້ອໃນບົດຂອງຫຼັກສູດມັດທະຍົມຕອນປາຍດຽວກັນ, ໃນເວລາດຽວກັນ ແລະໃນເວ ລາຈິງ ແນ່

                     ໃສ່ໃນການປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງການໃຫ້ສຶກສາ ບໍ່ໃຫ້ມີຄວາມແຕກໂຕນກັນຫຼາຍ ແລະ ປັບປຸງຄຸນນະພາບ

                  ຂອງຄູສອນ; ແລະ

         (2.2)   ຝຶກອົບຮົມທາງໄກ ແລະ ໄກ້ສຳລັບຄູສອນ ແລະ ພະນັກງານກ່ຽວກັບທຸກໆ ສາຂາວິຊາ, ເຂົ້າເຖິງເນື້ອໃນການ

                      ສຶກສາ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງສຳລັບການສຶກສາເພື່ອຮຽນ ແລະ ຄົ້ນ ຄວ້າວິໄຈດ້ວຍຕົນເອງ;

(3)      ນຳໃຊ້ພື້ນຖານວັດຖຸໂຄງລ່າງດ້ານ ICT, ໂດຍສະເພາະແມ່ນນຳໃຊ້ລະບົບການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ(MIS),

ດັ່ງທີ່ສະເໜີມາຂ້າງເທິງ, ໃນການປັບປຸງຄວາມສາມາດ ແລະ ຄຸນນະພາບໃນການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ:

(3.1)  ການສຶກສາທົ່ວຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ, ໂດຍສະເພາະ, ບໍລິຫານສັງລວມ, ບໍລິຫານບຸກຄະລາກອນ,

        ບໍລິຫານການເງິນ, ບໍລິຫານຊັບສິນ ແລະ ອຸປະກອນ ແລະ ບໍລິຫານຜູ້ຊົມໃຊ້ ICT ໃຫ້ມີຄວາມທັນສະໄໝ,

        ວ່ອງໄວ, ຊັດເຈນ, ໂປ່ງໃສສາມາດກວດສອບໄດ້ດ້ວຍລະບົບເອເລັກໂຕຣນິກ; ແລະ

(3.2) ກິດຈະກຳການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມທັງໝົດເຊິ່ງເລີ່ມຈາກການຈັດຕາຕະລາງ, ຫ້ອງຮຽນ,

        ການລົງທະບຽນການຮຽນ, ການສອບເສັງ, ລະບົບຄະແນນ, ການລາຍງານ, ແລະ ອື່ນໆ;

(4)      ນຳໃຊ້ພື້ນຖານວັດຖຸໂຄງລ່າງດ້ານ ICT ໃນການໂຄສະນາຂ່າວສານກິດຈະກໍາຕ່າງໆຂອງການສຶກສາ ແລະ ກິດຈະກຳ

ທີ່ປິ່ນອ້ອມ;

(5)     ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນດ້ານ IT ສຳລັບຢູ່ສູນກາງ ແລະ ຢູ່ແຕ່ລະສູນປະຈຳນະຄອນຫຼວງ ແລະ ແຂວງເພື່ອບໍລິຫານ

ຄຸ້ມຄອງອຸປະກອນ ແລະ ລະບົບ ICT ທັງໝົດ; ແລະ ເພື່ອບໍລິການ ການນຳໃຊ້ ICT ທັງ ໝົດລວມທັງສອນວິຊາ ICT ຕາມ

ຫຼັກສູດມັດທະຍົມ,  ຝຶກອົບຮົມຄູ ແລະ ພະນັກງານຂອງຂະແໜງການສຶກສາກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ ICT, ແລະ ບໍລິການວິຊາ

ການດ້ານ ICT ຄົບວົງຈອນໃຫ້ແກ່ຂະແໜງການ ການສຶກ ສາ ແລະ ສັງຄົມ.

      ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການນຳໃຊ້ ICT ເຂົ້າໃນການປັບປຸງຄຸນະພາບການສຶກສາ ແລະ ການຂະຫຍາຍໂອກາດ

ເຂົ້າຮຽນຕັ້ງແຕ່ປີ 2011 ເຖິງປະຈຸບັນໄດ້ສ້າງພື້ນຖານອັນສຳຄັນ ແລະ ຈຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ມີການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນ

ໄຫວຂອງ ICT ໃນໂຄງປະກອບຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາຢ່າງທັນເວລາເພື່ອໃຫ້ສາມາດເຄື່ອນໄຫວໄດ້ ແລະ ສາ

ມາດເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາ ແລະ ຍົກລະດັບວຽກງານ ICT ໃນອານາຄົດເຊິ່ງທັງໝົດນັ້ນກໍຍ້ອນຄວາມຈຳເປັນ

ທີ່ຈະຕ້ອງບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງພື້ນຖານວັດຖຸໂຄງລ່າງດ້ານ ICT, ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ສິ່ງອື່ນໆທີ່ເປັນຜົນເນື່ອງຈາກ

ໂຄງການດັ່ງກ່າວໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ. ດັ່ງນັ້ນ,ຮອດຕົ້ນປີ 2013, ຄະນະນຳກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາຈິ່ງຕົກລົງໃຫ້

ສ້າງຕັ້ງສູນເຕັກໂນໂລຊີຂ່າວສານ ແລະ ການສື່ສານການສຶກສາ ແລະ ກິລາຂຶ້ນໃນໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງຂອງກະຊວງສຶກສາ

ທິການ ແລະ ກິລາ.