1. ແຜນ 1 ປີ 2014-2015
  2. ແຜນ 5 ປີ 2016-2020
  3. ICT in Education Development