ຂໍ້ມູນກຽວກັບຂະແໜງ E-Learning

1. ພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ລວມ ຂອງຂະແໜງ.

1.1     ພາລະບົດບາດ ຂອງຂະແໜງພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການຮຽນ-ການສອນແບບເອເລັກໂຕຣນິກ

         ຂະແໜງພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການຮຽນ-ການສອນແບບເອເລັກໂຕຣນິກມີພາລະບົດບາດຄົ້ນຄວ້າວາງແຜນຍຸດທະສາດກ່ຽວກັບການສ້າງແລະການພັດທະນາລະບົບໄອຊີທີສຳລັບພັດທະນາແລະ ຄຸ້ມຄອງການຮຽນ-ການສອນແບບເອເລັກໂຕຣນິກແລະຄົ້ນຄວ້າ, ອອກແບບ, ພັດທະນາ,  ບໍລິ ຫານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິການລະບົບໄອຊີທີສຳລັບການຈັດຕັ້ງການຮຽນ-ການສອນ, ການຝຶກອົບຮົມ, ການປະຊຸມ ແລະ ການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈຜ່ານລະບົບເຄືອຄ່າຍ. 

1.2     ໜ້າທີ່ລວມ ຂອງຂະແໜງພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການຮຽນ-ການສອນແບບເອເລັກໂຕຣນິກ

 1. ຊີ້ນໍາ-ນຳພາຮອບດ້ານໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງຂະແໜງທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນ ມາດຕາ 06 ແລະ 07 ຂອງໝວດທີ III;
 2. ເປັນຫົວໜ້າກອງເລຂາ, ເປັນເສນາທິການ ແລະ ເປັນໃຈກາງໃຫ້ແກ່ຜູ້ອຳນວຍການສູນໃນການປະສານສົມທົບກັບທຸກໆພາກສ່ວນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດໃນການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິການວຽກງານຂອງສູນຕາມພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີ່, ຂອບເຂດສິດ ແລະ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຜູ້ອຳ ນວຍການສູນ;
 3. ເປັນຫົວໜ້າກອງເລຂາ, ເປັນເສນາທິການ ແລະ ເປັນໃຈກາງໃຫ້ແກ່ຜູ້ອຳນວຍການສູນໃນການປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງຕ່າງໆໃນສູນ ແລະ ສູນຕ່າງໆຢູ່ແຂວງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງສູນຕາມພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີ່ ແລະ ຂອບເຂດສິດ ແລະ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຜູ້ອໍານວຍການສູນຢ່າງເຂັ້ມງວດໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ;
 4. ເປັນຫົວໜ້າກອງເລຂາ ແລະ ເປັນເສນາທິການໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຄົ້ນຄວ້າສັງລວມທຸກວຽກຂອງສູນ;
 5. ລົງເລິກຄົ້ນຄວ້າວາງແຜນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວກ່ຽວກັບການສ້າງ ແລະການພັດທະນາລະບົບໄອຊີທີສຳລັບການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງຂະແໜງການສຶກສາແບບເອເລັກໂຕຣນິກເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ເຂົ້າກັບລະບົບຖານຂໍ້ມູນ ແລະ ເວບໄຊຂອງລັດຖະບານ ແລະ ສາກົນ. ເປັນກອງເລຂາໃນການຄົ້ນຄ້ວານະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດ;
 6.  ຄົ້ນຄວ້າ, ຮ່າງ ແລະ ສັງລວມແຜນງົບປະມານປະຈຳປີ;
 7.  ສະຫລຸບສັງລວມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນປະຈຳອາທິດ, ປະຈຳເດືອນ, ປະຈຳປີ ຂອງຂະແໜງ;
 8.  ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງພະນັກງານພາຍໃນຂະແໜງ;
 9. ບໍລິການລະບົບໄອຊີທີທັງໝົດ, ໂດຍສະເພາະ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ:

  1) ການນຳໃຊ້ ແລະການເຂົ້າເຖິງ;

  2) ລະບຽບກ່ຽວກັບການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງການບໍລິການ ແລະການນຳໃຊ້ລະບົບຖານຂໍ້ມູນລະບົບອີແມວ ແລະ ເວບໄຊຂອງ    ຂະແໜງການສຶກສາ;
  3) ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສ້າງນິຕິກຳກ່ຽວກັບການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງການນຳໃຊ້, ການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ການປັບປຸງໂປຣແກຣມ ແລະ ລະບົບຖານຂໍ້ມູນສຳລັບການຮຽນ-ການສອນ;
  4)ເປັນກອງເລຂາ ແລະ ເສນາທິການລົງເລິກຄົ້ນຄວ້າ, ອອກແບບ, ພັດທະນາ, ປັບປຸງ, ຕິດຕັ້ງ ແລະ ແກ້ໄຂໂປຣແກຣມບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການບໍລິການ ການຮຽນ-ການສອນແບບເອ ເລັກໂຕຣນິກທີ່ເໝາະສົມສຳລັບ ສປປ ລາວ ທີ່ສາມາດນຳໃຊ້ເປັນເຄື່ອງມືໃນການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງລະບົບການຮຽນ (Learning Management System=LMS) ແລະ ບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງລະບົບຫຼັກສູດການຮຽນ(Learning Course Management System=LCMS) ເຊິ່ງຈະຕ້ອງ ສາມາດປະຕິບັດງານດັ່ງລຸ່ມນີ້ໄດ້:
 1. .ເປັນການຄຸ້ມຄອງແບບໂອໂຕມາຕິກຢູ່ສູນກາງ;
 2. .ສາມາດໃຫ້ການບໍລິການ ແລະ ໃຫ້ຄຳແນະນຳຕົນເອງໄດ້;
 3. .ສັງລວມ ແລະ ສົ່ງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ເນື້ອໃນການສຶກສາໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ;
 4. .ສາມາດສັງລວມການຮຽນ-ການສອນຜ່ານ Web-Based Platform;
 5. .ສາມາດເຂົ້າເຖິງ ແລະ ເປີດຢູ່ສະຖານທີ່ໃດກໍໄດ້;
 6. .ຜູ້ຮຽນ-ຜູ້ສອນສາມາດພັດທະນາເນື້ອໃນດ້ວຍຕົນເອງ ແລະ ສາມາດນຳຄວາມຮູ້ມາໃຊ້ຄືນໄດ້;
 7. .ຈັດຕັ້ງການຮຽນ-ການສອນ, ການປະຊຸມ ແລະ ການສົນທະນາຜ່ານລະບົບວີດີໂອຄອນເຟແລນ, ຟໍຣັມ ແລະ ຜ່ານຈົດໝາຍເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະອື່ນໆ;

                                    ໜ້າທີ່ຂອງ LMS:

 1. .ລະບົບການຮັບ, ການລົງທະບຽນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງນັກສຶກສາ;
 2. .ລະບົບການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂອງນັກສຶກສາ;
 3. .ການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງຫ້ອງຮຽນ;
 4. .ການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງການຈົບ, ໃບປະກາດ ແລະ ອາດີດນັກສຶກສາ;
 5. .ລະບົບການສົ່ງຫຼັກສູດ ແລະ ເນື້ອໃນຫຼັກສູດ;
 6. .ການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການບໍລິການ ການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ການ Download ເນື້ອໃນຫຼັກສູດ;
 7. .ການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງການສົ່ງວຽກບ້ານ;
 8. .ການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການບໍລິການ ການສົນທະນາຜ່ານ ຟໍຣັມ;
 9. .ການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການບໍລິການ ການສົ່ງຂໍ້ຄວາມ;
 10. .ການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການບໍລິການຕາຕະລາງອອນລາຍ;
 11. .ການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການບໍລິການຂ່າວ ແລະ ແຈ້ງການ;
 12. .ການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການບໍລິການ ການສອບເສັງອອນລາຍ;
 13. .ການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງຕາຕະລາງຕະລາງການຮຽນ-ການສອນ;
 14. .ບໍລິຫານການຄຸ້ມຄອງການສອບເສັງ;
 15. .ບໍລິຫານການຄຸ້ມຄອງຄະແນນສອບເສັງ;
 16. .ບໍລິຫານການຄຸ້ມຄອງການບັນທຶກການຮຽນ-ການສອນ;
 17. .Courseware Authoring;
 18. .ການລາຍງານ;
 19. LCMS:
 20. Template-Driven;
 21. ການຂຽນ ແລະ ການພັດທະນາເນື້ອໃນດີຈີຕອນ;
 22. ການເຂົ້າລະຫັດ ແລະ ການນຳໃຊ້ເນື້ອໃນຄືນ;
 23. ການພິມເນື້ອໃນ;
 24.  ລະບົບການບໍລິຫານການຄຸ້ມຄອງຖານຂໍ້ມູນດ້ານການສຶກສາ: ໂຄງສ້າງ ແລະ ໂຄງປະກອບຂອງເນື້ອໃນການຮຽນ-ການສອນ;
 25. ລະບົບການບໍລິຫານການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການບໍລິການເນື້ອໃນດີຈີຕອນຜ່ານເວບ: Wiki;
 26. . ບໍລິຫານການຄຸ້ມຄອງຄັງຂໍ້ສອບ;
 27. Workflow Integration;
 28. Automated Interface with LMS;
 29. ການຮຽນທາງໄກ:
 1. Video conference System;
 2. Blog;
 3. Forum;
 4. Instant Messages Management;

 5. Course on Demand Management;

 6. TV, CD/DVD/VCD stations;

 7. Radio Station;          
 8. ພັດທະນາຂໍ້ມູນຂ່າວສານການສຶກສາ(Digital Educational Resource):
 1.  ສ້າງປື້ມຄູ່ມືການການຝຶກອົບຮົມ;
 2.  ການຈັດຕັ້ງ, ການວາງແຜນ ແລະ ການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງການຝຶກອົບຮົມ;
 3. ບໍລິການວິຊາການໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ;
 4. ວາງແຜນການພັດທະນາພະນັກງານທີ່ຢູ່ໃນການຄຸ້ມຄອງຂອງຂະແໜງ;
 5. ກວດກາ ຕິດຕາມ ປະເມີນຜົນ ແລະ ສະຫຼຸບ ລາຍງານ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາກິດຈະກຳຕ່າງໆຂອງຂະແໜງໃຫ້ຄະນະນຳຂອງສູນ;
 6.  ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຕາມການມອບໝາຍຂອງຜູ້ອຳນວຍການສູນ.

ໝວດ ທີ IV

ພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີ່ສະເພາະ ແລະ ຂອບເຂດສິດຂອງພະນັກງານໃນຂະແໜງ

ມາດຕາ 10:      ພາລະບົດບາດຂອງພະນັກງານໃນຂະແໜງ

            ພະນັກງານໃນຂະແໜງແມ່ນກອງເສນາທິການ ແລະ ເປັນຜູ້ຊ່ວຍຫົວໜ້າຂະແໜງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ລວມຂອງຂະແໜງ ແລະ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າຂະແໜງຢ່າງ

 ເຂັ້ມງວດໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ.

ມາດຕາ 14:      ໜ້າທີ່ສະເພາະຂອງພະນັກງານໃນຂະແໜພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລະບົບການຮຽນ-ການສອນແບບເອເລັກໂຕຣນິກ:  
14.1ນາງ ສາລິພອນ ອຸດທະຈັກ ຫົວໜ້າຂະແໜງ

 1. ຊີ້ນໍາ-ນຳພາຮອບດ້ານໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງຂະແໜງທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນ ມາດຕາ 06 ແລະ 07 ຂອງໝວດທີ III;
 2.  ເປັນຫົວໜ້າກອງເລຂາ, ເປັນເສນາທິການ ແລະ ເປັນໃຈກາງໃຫ້ແກ່ຜູ້ອຳນວຍການສູນໃນການປະສານສົມທົບກັບທຸກໆພາກສ່ວນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດໃນການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິການວຽກງານຂອງສູນຕາມພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີ່, ຂອບເຂດສິດ ແລະ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຜູ້ອຳ ນວຍການສູນ;
 3.  ເປັນຫົວໜ້າກອງເລຂາ, ເປັນເສນາທິການ ແລະ ເປັນໃຈກາງໃຫ້ແກ່ຜູ້ອຳນວຍການສູນໃນການປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງຕ່າງໆໃນສູນ ແລະ ສູນຕ່າງໆຢູ່ແຂວງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງສູນຕາມພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີ່ ແລະ ຂອບເຂດສິດ ແລະ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຜູ້ອໍານວຍການສູນຢ່າງເຂັ້ມງວດໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ;
 4.  ເປັນຫົວໜ້າກອງເລຂາ ແລະ ເປັນເສນາທິການໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຄົ້ນຄວ້າສັງລວມທຸກວຽກຂອງສູນ;
 5. ລົງເລິກຄົ້ນຄວ້າວາງແຜນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວກ່ຽວກັບການສ້າງ ແລະການພັດທະນາລະບົບໄອຊີທີສຳລັບການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງຂະແໜງການສຶກສາແບບເອເລັກໂຕຣນິກເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ເຂົ້າກັບລະບົບຖານຂໍ້ມູນ ແລະ ເວບໄຊຂອງລັດຖະບານ ແລະ ສາກົນ:

  1).  ເປັນກອງເລຂາໃນການຄົ້ນຄ້ວານະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດ;
  2).  ຄົ້ນຄວ້າ, ຮ່າງ ແລະ ສັງລວມແຜນງົບປະມານປະຈຳປີ;
  3).  ສະຫລຸບສັງລວມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນປະຈຳອາທິດ, ປະຈຳເດືອນ, ປະຈຳປີ ຂອງຂະແໜງ;
 6.  ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງພະນັກງານພາຍໃນຂະແໜງ; ບໍລິການລະບົບໄອຊີທີທັງໝົດ, ໂດຍສະເພາະ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ:
  1). ການນຳໃຊ້ ແລະການເຂົ້າເຖິງ;
  2). ລະບຽບກ່ຽວກັບການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງການບໍລິການ ແລະການນຳໃຊ້ລະບົບຖານຂໍ້ມູນລະບົບອີແມວ ແລະ ເວບໄຊຂອງຂະແໜງການສຶກສາ;
  3). ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສ້າງນິຕິກຳກ່ຽວກັບການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງການນຳໃຊ້, ການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ການປັບປຸງໂປຣແກຣມ ແລະ ລະບົບຖານຂໍ້ມູນສຳລັບການຮຽນ-ການສອນ;
  4). ເປັນກອງເລຂາ ແລະ ເສນາທິການລົງເລິກຄົ້ນຄວ້າ, ອອກແບບ, ພັດທະນາ, ປັບປຸງ, ຕິດຕັ້ງ  ແລະ ແກ້ໄຂໂປຣແກຣມບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການບໍລິການ ການຮຽນ-ການສອນແບບເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ເໝາະສົມສຳລັບ ສປປ ລາວ ທີ່ສາມາດນຳໃຊ້ເປັນເຄື່ອງມືໃນການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງລະບົບການຮຽນ (Learning Management System=LMS) ແລະ ບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງລະບົບຫຼັກສູດການຮຽນ(Learning Course Management System=LCMS) ເຊິ່ງຈະຕ້ອງສາມາດປະຕິບັດງານດັ່ງລຸ່ມນີ້ໄດ້:
 1. .ເປັນການຄຸ້ມຄອງແບບໂອໂຕມາຕິກຢູ່ສູນກາງ;
 2. .ສາມາດໃຫ້ການບໍລິການ ແລະ ໃຫ້ຄຳແນະນຳຕົນເອງໄດ້;
 3. .ສັງລວມ ແລະ ສົ່ງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ເນື້ອໃນການສຶກສາໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ;
 4. .ສາມາດສັງລວມການຮຽນ-ການສອນຜ່ານ Web-Based Platform;
 5. .ສາມາດເຂົ້າເຖິງ ແລະ ເປີດຢູ່ສະຖານທີ່ໃດກໍໄດ້;
 6. .ຜູ້ຮຽນ-ຜູ້ສອນສາມາດພັດທະນາເນື້ອໃນດ້ວຍຕົນເອງ ແລະ ສາມາດນຳຄວາມຮູ້ມາໃຊ້ຄືນໄດ້;
 7. .ຈັດຕັ້ງການຮຽນ-ການສອນ, ການປະຊຸມ ແລະ ການສົນທະນາຜ່ານລະບົບວີດີໂອ

                  ຄອນເຟແລນ, ຟໍຣັມ ແລະ ຜ່ານຈົດໝາຍເອເລັກໂຕຣນິກ; ແລະອື່ນໆ;

                                    ໜ້າທີ່ຂອງ LMS:

 1. .ລະບົບການຮັບ, ການລົງທະບຽນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງນັກສຶກສາ;
 2. .ລະບົບການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂອງນັກສຶກສາ;
 3. .ການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງຫ້ອງຮຽນ;
 4. .ການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງການຈົບ, ໃບປະກາດ ແລະ ອາດີດນັກສຶກສາ;
 5. .ລະບົບການສົ່ງຫຼັກສູດ ແລະ ເນື້ອໃນຫຼັກສູດ;
 6. .ການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການບໍລິການ ການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ການ Download ເນື້ອໃນຫຼັກສູດ;
 7. .ການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງການສົ່ງວຽກບ້ານ;
 8. .ການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການບໍລິການ ການສົນທະນາຜ່ານ ຟໍຣັມ;
 9. .ການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການບໍລິການ ການສົ່ງຂໍ້ຄວາມ;
 10. .ການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການບໍລິການຕາຕະລາງອອນລາຍ;
 11. .ການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການບໍລິການຂ່າວ ແລະ ແຈ້ງການ;
 12. .ການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການບໍລິການ ການສອບເສັງອອນລາຍ;
 13. .ການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງຕາຕະລາງຕະລາງການຮຽນ-ການສອນ;
 14. .ບໍລິຫານການຄຸ້ມຄອງການສອບເສັງ;
 15. .ບໍລິຫານການຄຸ້ມຄອງຄະແນນສອບເສັງ;
 16. .ບໍລິຫານການຄຸ້ມຄອງການບັນທຶກການຮຽນ-ການສອນ;
 17. .Courseware Authoring;
 18. .ການລາຍງານ;
 19. LCMS:
  1. .Template-Driven;
  2. .ການຂຽນ ແລະ ການພັດທະນາເນື້ອໃນດີຈີຕອນ;
  3. .ການເຂົ້າລະຫັດ ແລະ ການນຳໃຊ້ເນື້ອໃນຄືນ;
  4. .ການພິມເນື້ອໃນ;
  5. . ລະບົບການບໍລິຫານການຄຸ້ມຄອງຖານຂໍ້ມູນດ້ານການສຶກສາ: ໂຄງສ້າງ ແລະ ໂຄງປະ

      ກອບຂອງເນື້ອໃນການຮຽນ-ການສອນ;

 1. . ລະບົບການບໍລິຫານການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການບໍລິການເນື້ອໃນດີຈີຕອນຜ່ານເວບ: Wiki;
 2. . ບໍລິຫານການຄຸ້ມຄອງຄັງຂໍ້ສອບ;
  1. .Workflow Integration;
  2. .Automated Interface with LMS;
 3. ການຮຽນທາງໄກ:
 1. Video conference System;
 2. Blog;
 3. Forum;
 4. Instant Messages Management;

 5. Course on Demand Management;

 6. TV, CD/DVD/VCD stations;

 7. Radio Station;  
 8. ພັດທະນາຂໍ້ມູນຂ່າວສານການສຶກສາ(Digital Educational Resource):
 1. . ສ້າງປື້ມຄູ່ມືການການຝຶກອົບຮົມ;
 2. . ການຈັດຕັ້ງ, ການວາງແຜນ ແລະ ການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງການຝຶກອົບຮົມ;
  1. ບໍລິການວິຊາການໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ;
  2. ວາງແຜນການພັດທະນາພະນັກງານທີ່ຢູ່ໃນການຄຸ້ມຄອງຂອງຂະແໜງ;
 3. ກວດກາ ຕິດຕາມ ປະເມີນຜົນ ແລະ ສະຫຼຸບ ລາຍງານ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາກິດຈະກຳຕ່າງໆຂອງຂະແໜງໃຫ້ຄະນະນຳຂອງສູນ;ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຕາມການມອບໝາຍຂອງຜູ້ອຳນວຍການສູນ.

14.2. ນາງ ແສງເພັດ ສີລັດຕະນະກຸນ ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງ:

 1. ເປັນກອງເລຂາ ແລະ ເປັນຜູ້ຊ່ວຍຫົວໜ້າຂະແໜງໃນການລົງເລິກປະຕິບັດວຽກແຕ່ຂໍ້ທີ 1.-9. ແລະ 13.-16 ໃຫ້ມີຜົນສຳເລັດຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ

14.3ທ່ານ ສອນສະຫວັນ ພົມສຸວັນ ຕຳແໜ່ງວິຊາການ ຄຸ້ມຄອງລະບົບການຮຽນ-ການສອນ ແລະການປະຊຸມແບບເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ການສຶກສາທາງໄກ:

 1. ເປັນຜູ້ຊ່ວຍຫົວໜ້າຂະແໜງໃນການລົງເລິກປະຕິບັດວຽກແຕ່ຂໍ້ທີ 8.-9. ໃຫ້ມີຜົນສຳເລັດຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ;
 2. ລົງເລິກປະຕິບັດວຽກງານໃນຂໍ້ 11.;
 3. ເປັນຜູ້ຊ່ວຍຫົວໜ້າຂະແໜງໃນການຊີ້ນຳ ແລະ ຊ່ວຍພະນັກງານວິຊາການອື່ນໆລົງເລິກໃນການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໃນຂໍ້ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າຂະແໜງ.

14.4 ທ່ານ ບັນດິດ ອິນທະໂພທອງ ຕຳແໜ່ງ ວິຊາການ ຄຸ້ມຄອງ, ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສົ່ງເສີມການພັດທະນາເນື້ອໃນການຮຽນການສອນແບບເອເລັກໂຕຣນິກ:

14.5 ເປັນກອງເລຂາ ແລະ ເປັນຜູ້ຊ່ວຍຫົວໜ້າຂະແໜງໃນການລົງເລິກປະຕິບັດວຽກແຕ່ຂໍ້ທີ 1.-9. ແລະ 13.-16 ໃຫ້ມີຜົນສຳເລັດຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ;

 1. ຜູ້ຊ່ວຍຫົວໜ້າຂະແໜງໃນການລົງເລິກປະຕິບັດວຽກແຕ່ຂໍ້ທີ 8.-9. ໃຫ້ມີຜົນສຳເລັດຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ;
 2. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າຂະແໜງ.
 3. ແໜ່ງ ວິຊາການ ຄຸ້ມຄອງ, ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສົ່ງເສີມການພັດທະນາເນື້ອໃນການຮຽນການສອນແບບເອເລັກໂຕຣນິກ:
 4. ເປັນກອງເລຂາ ແລະ ເປັນຜູ້ຊ່ວຍຫົວໜ້າຂະແໜງໃນການລົງເລິກປະຕິບັດວຽກແຕ່ຂໍ້ທີ 1.-9. ແລະ 13.-16 ໃຫ້ມີຜົນສຳເລັດຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ;
  1ຜູ້ຊ່ວຍຫົວໜ້າຂະແໜງໃນການລົງເລິກປະຕິບັດວຽກແຕ່ຂໍ້ທີ 8.-9. ໃຫ້ມີຜົນສຳເລັດຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ;

           2. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າຂະແໜງ.