ພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ລວມຂອງພະນັກງານໃນຂະແໜງ E-Lerning

 

       ໜ້າທີ່ສະເພາະຂອງພະນັກງານໃນຂະແໜງພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລະບົບການຮຽນ-ການສອນແບບເອເລັກໂຕຣນິກ:  

14.1  ນາງ ສາລິພອນ ອຸດທະຈັກ ຫົວໜ້າຂະແໜງ

 1. ຊີ້ນໍາ-ນຳພາຮອບດ້ານໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງຂະແໜງທີ່ໄດ້ລະ

        ບຸໄວ້ໃນ ມາດຕາ 06 ແລະ 07 ຂອງໝວດທີ III;

      2.  ເປັນຫົວໜ້າກອງເລຂາ, ເປັນເສນາທິການ ແລະ ເປັນໃຈກາງໃຫ້ແກ່ຜູ້ອຳນວຍການສູນໃນການ

       ປະສານສົມທົບກັບທຸກໆພາກສ່ວນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດໃນການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ      

       ແລະ ບໍລິການວຽກງານຂອງສູນຕາມພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີ່, ຂອບເຂດສິດ ແລະ ຕາມການ

       ມອບໝາຍຂອງຜູ້ອຳ ນວຍການສູນ;

     3.  ເປັນຫົວໜ້າກອງເລຂາ, ເປັນເສນາທິການ ແລະ ເປັນໃຈກາງໃຫ້ແກ່ຜູ້ອຳນວຍການສູນໃນການ

       ປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງຕ່າງໆໃນສູນ ແລະ ສູນຕ່າງໆຢູ່ແຂວງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກ

       ງານຂອງສູນຕາມພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີ່ ແລະ ຂອບເຂດສິດ ແລະ ຕາມການມອບໝາຍຂອງ

       ຜູ້ອໍານວຍການສູນຢ່າງເຂັ້ມງວດໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ;

    4.  ເປັນຫົວໜ້າກອງເລຂາ ແລະ ເປັນເສນາທິການໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຄົ້ນຄວ້າສັງລວມທຸກວຽກຂອງສູນ;                           5.       ເປັນເສນາທິການໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຈັດຕັ້ງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ;

    6.       ລົງເລິກຄົ້ນຄວ້າວາງແຜນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວກ່ຽວກັບການສ້າງ ແລະ ການພັດທະນາ

        ລະບົບໄອຊີທີສຳລັບການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງຂະແໜງການສຶກສາແບບເອເລັກໂຕຣນິກເພື່ອເຊື່ອມ

         ຕໍ່ເຂົ້າກັບລະບົບຖານຂໍ້ມູນ ແລະ ເວບໄຊຂອງລັດຖະບານ ແລະ ສາກົນ:

        1).    ວຽກງານສະຖິຕິຂໍ້ມູນທັງໝົດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;

        2).    ເປັນກອງເລຂາໃນການຄົ້ນຄ້ວານະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດ;

        3).    ຄົ້ນຄວ້າ, ຮ່າງ ແລະ ສັງລວມແຜນງົບປະມານປະຈຳປີ;

        4).    ສະຫລຸບສັງລວມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນປະຈຳອາທິດ, ປະຈຳເດືອນ, ປະຈຳປີ ຂອງຂະແໜງ;

        5).    ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງພະນັກງານພາຍໃນຂະແໜງ;

      7.      ເປັນກອງເລຂາລົງເລິກຄົ້ນຄວ້າຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສ້າງນິຕິກຳກ່ຽວກັບການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ ແລະ

           ບໍລິການລະບົບໄອຊີທີທັງໝົດ, ໂດຍສະເພາະ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ:

        1).    ນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງ;

        2).    ລະບຽບກ່ຽວກັບການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງການບໍລິການ ແລະ ການນຳໃຊ້ລະບົບຖານຂໍ້

            ມູນລະບົບອີແມວ ແລະ ເວບໄຊຂອງຂະແໜງການສຶກສາ;

         3).    ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສ້າງນິຕິກຳກ່ຽວກັບການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງການນຳໃຊ້, ການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ການປັບປຸງໂປຣແກຣມ ແລະ                     ລະບົບຖານຂໍ້ມູນສຳລັບການຮຽນ-ການສອນ;

       8.      ເປັນກອງເລຂາ ແລະ ເສນາທິການລົງເລິກຄົ້ນຄວ້າ, ອອກແບບ, ພັດທະນາ, ປັບປຸງ, ຕິດຕັ້ງ

          ແລະ ແກ້ໄຂໂປຣແກຣມບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການບໍລິການ ການຮຽນ-ການສອນແບບເອ

          ເລັກໂຕຣນິກທີ່ເໝາະສົມສຳລັບ ສປປ ລາວ ທີ່ສາມາດນຳໃຊ້ເປັນເຄື່ອງມືໃນການບໍລິຫານຄຸ້ມ

          ຄອງລະບົບການຮຽນ (Learning Management System=LMS) ແລະ ບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ

           ລະບົບຫຼັກສູດການຮຽນ(Learning Course Management System=LCMS) ເຊິ່ງຈະຕ້ອງ

           ສາມາດປະຕິບັດງານດັ່ງລຸ່ມນີ້ໄດ້:

          1).      ເປັນການຄຸ້ມຄອງແບບໂອໂຕມາຕິກຢູ່ສູນກາງ;

          2).      ສາມາດໃຫ້ການບໍລິການ ແລະ ໃຫ້ຄຳແນະນຳຕົນເອງໄດ້;

          3).      ສັງລວມ ແລະ ສົ່ງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ເນື້ອໃນການສຶກສາໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ;

          4).      ສາມາດສັງລວມການຮຽນ-ການສອນຜ່ານ Web-Based Platform;

          5).      ສາມາດເຂົ້າເຖິງ ແລະ ເປີດຢູ່ສະຖານທີ່ໃດກໍໄດ້;

          6).      ຜູ້ຮຽນ-ຜູ້ສອນສາມາດພັດທະນາເນື້ອໃນດ້ວຍຕົນເອງ ແລະ ສາມາດນຳຄວາມຮູ້ມາໃຊ້ຄືນໄດ້;

          7).      ຈັດຕັ້ງການຮຽນ-ການສອນ, ການປະຊຸມ ແລະ ການສົນທະນາຜ່ານລະບົບວີດີໂອ

               ຄອນເຟແລນ, ຟໍຣັມ ແລະ ຜ່ານຈົດໝາຍເອເລັກໂຕຣນິກ; ແລະ

          8).      ອື່ນໆ;

     9.    ການພັດທະນາລະບົບ, ບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ, ບໍລິການ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາລະບົບການປະຕິບັດ

                         ໜ້າທີ່ຂອງ LMS:

          1)            ລະບົບການຮັບ, ການລົງທະບຽນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງນັກສຶກສາ;

          2)            ລະບົບການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂອງນັກສຶກສາ;

          3)            ການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງຫ້ອງຮຽນ;

          4)            ການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງການຈົບ, ໃບປະກາດ ແລະ ອາດີດນັກສຶກສາ;

          5)            ລະບົບການສົ່ງຫຼັກສູດ ແລະ ເນື້ອໃນຫຼັກສູດ;

          6)            ການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການບໍລິການ ການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ການ  Download ເນື້ອໃນຫຼັກສູດ;

          7)            ການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງການສົ່ງວຽກບ້ານ;

          8)            ການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການບໍລິການ ການສົນທະນາຜ່ານ ຟໍຣັມ;

          9)            ການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການບໍລິການ ການສົ່ງຂໍ້ຄວາມ;

         10)         ການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການບໍລິການຕາຕະລາງອອນລາຍ;

         11)         ການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການບໍລິການຂ່າວ ແລະ ແຈ້ງການ;

         12)         ການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການບໍລິການ ການສອບເສັງອອນລາຍ;

         13)         ການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງຕາຕະລາງຕະລາງການຮຽນ-ການສອນ;

         14)         ບໍລິຫານການຄຸ້ມຄອງການສອບເສັງ;

         15)         ບໍລິຫານການຄຸ້ມຄອງຄະແນນສອບເສັງ;

         16)         ບໍລິຫານການຄຸ້ມຄອງການບັນທຶກການຮຽນ-ການສອນ;

         17)         Courseware Authoring;

          18)         ການລາຍງານ;

     10.        ການພັດທະນາລະບົບ, ບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ, ບໍລິການ  LCMS:

          1).          Template-Driven;

           2).          ການຂຽນ ແລະ ການພັດທະນາເນື້ອໃນດີຈີຕອນ;

           3).          ການເຂົ້າລະຫັດ ແລະ ການນຳໃຊ້ເນື້ອໃນຄືນ;

           4).          ການພິມເນື້ອໃນ;

           5).        ລະບົບການບໍລິຫານການຄຸ້ມຄອງຖານຂໍ້ມູນດ້ານການສຶກສາ: ໂຄງສ້າງ ແລະ ໂຄງປະ 

              ກອບຂອງເນື້ອໃນການຮຽນ-ການສອນ;

          6).        ລະບົບການບໍລິຫານການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການບໍລິການເນື້ອໃນດີຈີຕອນຜ່ານເວບ: Wiki;

          7).         ບໍລິຫານການຄຸ້ມຄອງຄັງຂໍ້ສອບ;

         8).          Workflow Integration;

         9).          Automated Interface with LMS;

    11.        ການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການບໍລິການການຈັດຕັ້ງການຮຽນ-ການສອນຜ່ານລະບົບເຄືອຄ່າຍ

           ແລະ ການຮຽນທາງໄກ:

         1).        Video conference System;

         2).        Blog;

         3).        Forum;

         4).        Instant Messages Management;

         5).        Course on Demand Management;

         7).        TV, CD/DVD/VCD stations;

         8).        Radio Station;          

   12.       ຈັດຕັ້ງຝຶກອົບຮົມໃຫ້ຄູກ່ຽວກັນການນຳໃຊ້ຄອມພິວເຕີ, ການພັດທະນາເວບເປສ ແລະ ການ

            ພັດທະນາຂໍ້ມູນຂ່າວສານການສຶກສາ(Digital Educational Resource):

         1).        ສ້າງປື້ມຄູ່ມືການການຝຶກອົບຮົມ;

         2).        ການຈັດຕັ້ງ, ການວາງແຜນ ແລະ ການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງການຝຶກອົບຮົມ;

 1. ບໍລິການວິຊາການໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ;
 2. ວາງແຜນການພັດທະນາພະນັກງານທີ່ຢູ່ໃນການຄຸ້ມຄອງຂອງຂະແໜງ;
 3. ກວດກາ ຕິດຕາມ ປະເມີນຜົນ ແລະ ສະຫຼຸບ ລາຍງານ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາກິດຈະກຳ

       ຕ່າງໆຂອງຂະແໜງໃຫ້ຄະນະນຳຂອງສູນ;

 1. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຕາມການມອບໝາຍຂອງຜູ້ອຳນວຍການສູນ.

14.2ນາງ ແສງເພັດ ສີລັດຕະນະກຸນ ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງ:

1.         ເປັນກອງເລຂາ ແລະ ເປັນຜູ້ຊ່ວຍຫົວໜ້າຂະແໜງໃນການລົງເລິກປະຕິບັດວຽກແຕ່ຂໍ້ທີ 1.-9. ແລະ 13.-16 ໃຫ້ມີຜົນສຳເລັດຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ;

2.         ລົງເລິກປະຕິບັດວຽກງານໃນຂໍ້ 12.;

3.        ເປັນຜູ້ຊ່ວຍຫົວໜ້າຂະແໜງໃນການຊີ້ນຳ ແລະ ຊ່ວຍພະນັກງານວິຊາການອື່ນໆລົງເລິກໃນການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໃນ            ຂໍ້ 10.-11.;

4.        ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າຂະແໜງ.

14.3ທ່ານ ສອນສະຫວັນ ພົມສຸວັນ ຕຳແໜ່ງວິຊາການ ຄຸ້ມຄອງລະບົບການຮຽນ-ການສອນ ແລະ

ການປະຊຸມແບບເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ການສຶກສາທາງໄກ:

 1. ເປັນຜູ້ຊ່ວຍຫົວໜ້າຂະແໜງໃນການລົງເລິກປະຕິບັດວຽກແຕ່ຂໍ້ທີ 8.-9. ໃຫ້ມີຜົນສຳເລັດຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ;
 2.  ລົງເລິກປະຕິບັດວຽກງານໃນຂໍ້ 11.;
 3. ເປັນຜູ້ຊ່ວຍຫົວໜ້າຂະແໜງໃນການຊີ້ນຳ ແລະ ຊ່ວຍພະນັກງານວິຊາການອື່ນໆລົງເລິກໃນການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໃນຂໍ້ 10.-12.;
 4. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າຂະແໜງ.

     14.4ທ່ານ ບັນດິດ ອິນທະໂພທອງ ຕຳແໜ່ງ ວິຊາການ ຄຸ້ມຄອງ, ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສົ່ງເສີມການ

ພັດທະນາເນື້ອໃນການຮຽນການສອນແບບເອເລັກໂຕຣນິກ:

1.         ເປັນກອງເລຂາ ແລະ ເປັນຜູ້ຊ່ວຍຫົວໜ້າຂະແໜງໃນການລົງເລິກປະຕິບັດວຽກແຕ່ຂໍ້ທີ 1.-9. ແລະ 13.-16 ໃຫ້ມີຜົນສຳເລັດຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ;

2.        ເປັນຜູ້ຊ່ວຍຫົວໜ້າຂະແໜງໃນການລົງເລິກປະຕິບັດວຽກແຕ່ຂໍ້ທີ 8.-9. ໃຫ້ມີຜົນສຳເລັດຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ;

3.         ລົງເລິກປະຕິບັດວຽກງານໃນຂໍ້ 10.;

 1. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າຂະແໜງ.

14.5    ນາງ ສົມພາພອນ ສຸກສົມຈິດ ຕຳແໜ່ງ ວິຊາການ ຄຸ້ມຄອງ, ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສົ່ງເສີມການພັດທະນາເນື້ອໃນການຮຽນການສອນແບບເອເລັກໂຕຣນິກ:

1.         ເປັນກອງເລຂາ ແລະ ເປັນຜູ້ຊ່ວຍຫົວໜ້າຂະແໜງໃນການລົງເລິກປະຕິບັດວຽກແຕ່ຂໍ້ທີ 1.-9. ແລະ 13.-16 ໃຫ້ມີຜົນສຳເລັດຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ;

2.         ເປັນຜູ້ຊ່ວຍຫົວໜ້າຂະແໜງໃນການລົງເລິກປະຕິບັດວຽກແຕ່ຂໍ້ທີ 8.-9. ໃຫ້ມີຜົນສຳເລັດຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ;

3.         ລົງເລິກປະຕິບັດວຽກງານໃນຂໍ້ 10.;

 1. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າຂະແໜງ.