ພາລະບົດບາດຂອງຂະແໜງ E-lerning

 

            ຂະແໜງພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການຮຽນ-ການສອນແບບເອເລັກໂຕຣນິກມີພາລະບົດບາດຄົ້ນຄວ້າວາງແຜນຍຸດທະສາດກ່ຽວກັບການສ້າງແລະ ການພັດທະນາລະບົບໄອຊີທີສຳລັບພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການຮຽນ-ການສອນແບບເອເລັກໂຕຣນິກແລະຄົ້ນຄວ້າ, ອອກແບບ, ພັດທະນາ,  ບໍລິ ຫານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິການລະບົບໄອຊີທີສຳລັບການຈັດຕັ້ງການຮຽນ-ການສອນ, ການຝຶກອົບຮົມ, ການປະຊຸມ ແລະ ການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈຜ່ານລະບົບເຄືອຄ່າຍ.

 

ໜ້າທີ່ລວມຂອງຂະແຫນງ E-Lerning

 

  1.    ຊີ້ນໍາ-ນຳພາຮອບດ້ານໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງຂະແໜງທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນ ມາດຕາ 06 ແລະ 07 ຂອງໝວດທີ III;
  2.      ເປັນຫົວໜ້າກອງເລຂາ, ເປັນເສນາທິການ ແລະ ເປັນໃຈກາງໃຫ້ແກ່ຜູ້ອຳນວຍການສູນໃນການປະສານສົມທົບກັບທຸກໆພາກສ່ວນ

      ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດໃນການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິການວຽກງານຂອງສູນຕາມພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີ່, ຂອບເຂດສິດ           ແລະ  ຕາມການມອບໝາຍຂອງຜູ້ອຳ ນວຍການສູນ;

     3.     ເປັນຫົວໜ້າກອງເລຂາ, ເປັນເສນາທິການ ແລະ ເປັນໃຈກາງໃຫ້ແກ່ຜູ້ອຳນວຍການສູນໃນການປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງຕ່າງໆ

       ໃນສູນ ແລະ ສູນຕ່າງໆຢູ່ແຂວງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງສູນຕາມພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີ່ ແລະ ຂອບເຂດສິດ ແລະ   ຕາມ        ການ

       ມອບໝາຍຂອງຜູ້ອໍານວຍການສູນຢ່າງເຂັ້ມງວດໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ;

       4.     ເປັນຫົວໜ້າກອງເລຂາ ແລະ ເປັນເສນາທິການໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຄົ້ນຄວ້າສັງລວມ   ທຸກວຽກຂອງສູນ;

       5.     ເປັນເສນາທິການໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຈັດຕັ້ງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ;

       6.     ລົງເລິກຄົ້ນຄວ້າວາງແຜນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວກ່ຽວກັບການສ້າງແລະ ການພັດທະນາລະບົບໄອຊີທີສຳລັບການບໍລິຫານຄຸ້ມ

       ຄອງຂະແໜງການສຶກສາແບບເອເລັກໂຕຣນິກເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ເຂົ້າກັບລະບົບຖານຂໍ້ມູນ ແລະ ເວບໄຊຂອງລັດຖະບານ ແລະ ສາກົນ:

               1).        ວຽກງານສະຖິຕິຂໍ້ມູນທັງໝົດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;

               2).        ເປັນກອງເລຂາໃນການຄົ້ນຄ້ວານະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດ;

               3).        ຄົ້ນຄວ້າ, ຮ່າງ ແລະ ສັງລວມແຜນງົບປະມານປະຈຳປີ;

               4).        ສະຫລຸບສັງລວມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນປະຈຳອາທິດ, ປະຈຳເດືອນ, ປະຈຳປີ ຂອງຂະແໜງ;

               5).        ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງພະນັກງານພາຍໃນຂະແໜງ;

       7.     ເປັນກອງເລຂາລົງເລິກຄົ້ນຄວ້າຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສ້າງນິຕິກຳກ່ຽວກັບການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ ແລະບໍລິການລະບົບໄອຊີທີ                            ທັງໝົດ,ໂດຍສະເພາະທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ:

               1).       ນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ແລະການເຂົ້າເຖິງ;

            2).      ລະບຽບກ່ຽວກັບການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງການບໍລິການແລະການນຳໃຊ້ລະບົບຖານຂໍ້ມູນລະບົບອີແມວແລະເວບໄຊຂອງ

               ຂະແໜງການສຶກສາ;

            3).       ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສ້າງນິຕິກຳກ່ຽວກັບການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງການນຳໃຊ້, ການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ການປັບປຸງໂປຣແກຣມ ແລະ                 ລະ

               ບົບຖານຂໍ້ມູນສຳລັບການຮຽນ-ການສອນ;

       8.    ເປັນກອງເລຂາ ແລະ ເສນາທິການລົງເລິກຄົ້ນຄວ້າ, ອອກແບບ, ພັດທະນາ, ປັບປຸງ, ຕິດຕັ້ງ ແລະ ແກ້ໄຂໂປຣແກຣມບໍລິຫານ             ຄຸ້ມຄອງ        ແລະ ການບໍລິການ ການຮຽນ-ການສອນແບບເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ເໝາະສົມສຳລັບ ສປປ ລາວ ທີ່ສາມາດນຳໃຊ້ເປັນ             ເຄື່ອງມືໃນການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງລະບົບການຮຽນ (Learning Management System=LMS) ແລະ ບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງລະບົບຫຼັກສູດ             ການຮຽນ(Learning Course        Management System=LCMS) ເຊິ່ງຈະຕ້ອງສາມາດປະຕິບັດງານດັ່ງລຸ່ມນີ້ໄດ້:

              1).          ເປັນການຄຸ້ມຄອງແບບໂອໂຕມາຕິກຢູ່ສູນກາງ;

              2).          ສາມາດໃຫ້ການບໍລິການ ແລະ ໃຫ້ຄຳແນະນຳຕົນເອງໄດ້;

              3).          ສັງລວມ ແລະ ສົ່ງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ເນື້ອໃນການສຶກສາໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ;     

              4).          ສາມາດສັງລວມການຮຽນ-ການສອນຜ່ານ Web-Based Platform;

              5).          ສາມາດເຂົ້າເຖິງ ແລະ ເປີດຢູ່ສະຖານທີ່ໃດກໍໄດ້;

              6).          ຜູ້ຮຽນ-ຜູ້ສອນສາມາດພັດທະນາເນື້ອໃນດ້ວຍຕົນເອງ ແລະ ສາມາດນຳຄວາມຮູ້ມາໃຊ້ຄືນໄດ້;

              7).          ຈັດຕັ້ງການຮຽນ-ການສອນ, ການປະຊຸມ ແລະ ການສົນທະນາຜ່ານລະບົບວີດີໂອ

                  ຄອນເຟແລນ, ຟໍຣັມ ແລະ ຜ່ານຈົດໝາຍເອເລັກໂຕຣນິກ; ແລະ

              8).          ອື່ນໆ;

       9.    ການພັດທະນາລະບົບ, ບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ, ບໍລິການ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາລະບົບການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງ LMS:

              1).          ລະບົບການຮັບ, ການລົງທະບຽນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງນັກສຶກສາ;

              2).          ລະບົບການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂອງນັກສຶກສາ;

              3).          ການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງຫ້ອງຮຽນ;

              4).          ການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງການຈົບ, ໃບປະກາດ ແລະ ອາດີດນັກສຶກສາ;

              5).          ລະບົບການສົ່ງຫຼັກສູດ ແລະ ເນື້ອໃນຫຼັກສູດ;

              6).          ການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການບໍລິການ ການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ການ  Download ເນື້ອໃນຫຼັກສູດ;

              7).          ການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງການສົ່ງວຽກບ້ານ;

              8).          ການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການບໍລິການ ການສົນທະນາຜ່ານ ຟໍຣັມ;

              9).          ການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການບໍລິການ ການສົ່ງຂໍ້ຄວາມ ;

             10).         ການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການບໍລິການຕາຕະລາງອອນລາຍ;

             11).         ການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການບໍລິການຂ່າວ ແລະ ແຈ້ງການ;

             12).         ການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການບໍລິການ ການສອບເສັງອອນລາຍ;

             13).         ການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງຕາຕະລາງຕະລາງການຮຽນ-ການສອນ;

             14).         ບໍລິຫານການຄຸ້ມຄອງການສອບເສັງ;

             15).         ບໍລິຫານການຄຸ້ມຄອງຄະແນນສອບເສັງ; 

             16).         ບໍລິຫານການຄຸ້ມຄອງການບັນທຶກການຮຽນ-ການສອນ;

             17).         Courseware Authoring;

             18).         ການລາຍງານ;

     10.    ການພັດທະນາລະບົບ, ບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ, ບໍລິການ LCMS:

             1).          Template-Driven;

             2).          ການຂຽນ ແລະ ການພັດທະນາເນື້ອໃນດີຈີຕອນ; 

             3).          ການເຂົ້າລະຫັດ ແລະ ການນຳໃຊ້ເນື້ອໃນຄືນ;

             4).          ການພິມເນື້ອໃນ;

             5).       ລະບົບການບໍລິຫານການຄຸ້ມຄອງຖານຂໍ້ມູນດ້ານການສຶກສາ: ໂຄງສ້າງ ແລະ ໂຄງປະກອບຂອງເນື້ອໃນການຮຽນ-                             ກາoສອນ;

             6).         ລະບົບການບໍລິຫານການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການບໍລິການເນື້ອໃນດີຈີຕອນຜ່ານເວບ: Wiki;

             7).         ບໍລິຫານການຄຸ້ມຄອງຄັງຂໍ້ສອບ;

             8).         Workflow Integration;

             9).         Automated Interface with LMS;

      11.   ການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການບໍລິການການຈັດຕັ້ງການຮຽນ-ການສອນຜ່ານລະບົບເຄືອຄ່າຍແລະ ການຮຽນທາງໄກ:

             1).        Video conference System;

             2).        Blog;

             3).        Forum;

             4).        Instant Messages Management;

             5).        Course on Demand Management;

             7).        TV, CD/DVD/VCD stations;

             8).        Radio Station;          

      12.   ຈັດຕັ້ງຝຶກອົບຮົມໃຫ້ຄູກ່ຽວກັນການນຳໃຊ້ຄອມພິວເຕີ, ການພັດທະນາເວບເປສ ແລະ ການພັດທະນາຂໍ້ມູນຂ່າວສານການສຶກສາ

      (Digital Educational Resource):

             1).        ສ້າງປື້ມຄູ່ມືການການຝຶກອົບຮົມ; 

             2).        ການຈັດຕັ້ງ, ການວາງແຜນ ແລະ ການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງການຝຶກອົບຮົມ;

      13.    ບໍລິການວິຊາການໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ;

      14.    ວາງແຜນການພັດທະນາພະນັກງານທີ່ຢູ່ໃນການຄຸ້ມຄອງຂອງຂະແໜງ;

      15.    ກວດກາ ຕິດຕາມ ປະເມີນຜົນ ແລະ ສະຫຼຸບ ລາຍງານ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາກິດຈະກຳຕ່າງໆຂອງຂະແໜງໃຫ້ຄະນະນຳ

      ຂອງສູນ;

      16.    ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຕາມການມອບໝາຍຂອງຜູ້ອຳນວຍການສູນ.