ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຂະແຫນງ ບໍລິຫານ

1.  ພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ລວມຂອງຂະແໜງ.

1.1    ພາລະບົດບາດລວມຂອງຂະແໜງ.

            ຂະແໜງບໍລິຫານມີພາລະບົດບາດຄົ້ນຄວ້າ, ສັງລວມວຽກທັງໝົດຂອງສູນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວຽກງານບໍລິຫານສັງລວມ, ບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງຄຸ້ມຄອງບຸກຄະລາກອນ, ບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງວຽກງານແຜນການ ແລະ ການເງິນ, ບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງວຽກງານເຄຫະ ແລະ ບໍລິການ,  ບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງວຽກງານການບໍລິ ການວິຊາການໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ, ບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງວຽກງານປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ ກິດຈະກຳການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆ, ແລະ ບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງວຽກງານສະຫວັດດີການ ແລະ ສັງຄົມ.

1.2    ໜ້າທີ່ລວມຂອງຂະແໜງ.

1.         ຄົ້ນຄວ້າ, ສັງລວມວຽກທັງໝົດຂອງສູນ ແລະ ສະເໜີແນວທາງເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ການຕັດສິນໃຈ ແລະ ການແກ້ໄຂຂອງຄະນະນຳສູນ;

2.         ບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງວຽກງານຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ, ເລຂານຸການ ແລະ ພິທີການ;

3.         ບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງວຽກງານຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ, ເງິນເດືອນ ແລະ ເງິນສະໜັບສະໜູນຕ່າງໆ,ວຽກງານສະຫວັດດີການ ແລະ ສັງຄົມ ເຊິ່ງລວມທັງການວາງແຜນການພັດທະນາພະນັກງານທີ່ຢູ່ໃນການຄຸ້ມຄອງຂອງຂະແໜງ;

4.         ຄົ້ນຄວ້າສັງລວມ, ບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງແຜນການ, ໂຄງການ, ການຮ່ວມມື, ການບໍລິການວິຊາການໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ ແລະ ການປະສານງານກັບອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ;

6.         ບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງວຽກງານການເງິນ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ ວຽກງານງົບປະມານ, ວຽກງານຄັງເງິນ ສົດ, ວຽກງານບັນຊີ, ວຽກງານຈັດຊື້ ແລະ ສະໜອງວັດຖຸ ແລະ ວຽກງານກວດກາ;

7.         ບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງເຄຫະ ແລະ ບໍລິການເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ ວຽກງານຄຸ້ມຄອງຊັບສິນຂອງລັດ, ວຽກງານສາງ, ວຽກງານບໍລິການ, ວຽກງານກໍ່ສ້າງ, ບຳລຸງຮັກສາ ແລະ ສ້ອມແປງປ່ຽນຖ່າຍ;

8.         ບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງວຽກງານສະຖິຕິ, ຂໍ້ມູນ, ຂ່າວສານ ແລະ ການປະດັບປະດາ;

9.         ບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງວຽກງານປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ ກິດຈະກຳການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆ, ແລະ ບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງວຽກງານສະຫວັດດີການ ແລະ ສັງຄົມ;

10.       ກວດກາ ຕິດຕາມ ປະເມີນຜົນ ແລະ ສະຫຼຸບ ລາຍງານ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາກິດຈະກຳ

ຕ່າງໆຂອງຂະແໜງໃຫ້ຄະນະນຳຂອງສູນ;

11.       ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຕາມການມອບໝາຍຂອງຜູ້ອຳນວຍການສູນ;

 

ໝວດ ທີ IV

ພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີ່ລວມ ແລະ ຂອບເຂດສິດຂອງຫົວໜ້າຂະແໜງ

            ມາດຕາ 08:      ພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ລວມຂອງຫົວໜ້າຂະແໜງ

ຫົວໜ້າຂະແໜງເປັນຜູ້ຊ່ວຍ ແລະ ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ຜູ້ອຳນວຍການສູນມີພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ລວມດັ່ງລຸ່ມນີ້:

 1. ສຶກສາອົບຮົມການເມືອງແນວຄິດ, ຄຸນສົມບັດສິນທຳປະຕິວັດໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ;  ເປັນແບບ
 2. ຢ່າງ ແລະ ນຳພາໃນການປະຕິບັດທຸກໆມະຕິ, ຄຳສັ່ງ, ກົດລະບຽບ ແລະ ກົດໝາຍທີ່ພັກ ແລະ ລັດວາງຢ່າງເຂັ້ມງວດ; ເປັນແບບຢ່າງ ແລະ ນຳພາໃນການເຝິກຝົນຫຼໍ່ຫຼອມຕົນເອງໃນທຸກດ້ານ, ບຸກບືນ, ຫ້າວ ຫັນ ແລະ ດຸໝັ່ນຍົກລະດັບວິຊາສະເພາະ, ພາສາອັງກິດ, ວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການເມືອງ, ການປົກຄອງໄປເທື່ອລະກ້າວ;
 3. ຊີ້ນຳໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທຸກໆພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ລວມຂອງຂະແໜງທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້
 4. ໃນມາດຕາ 06 ແລະ ມາດຕາ 07, ໝວດທີ III ໃຫ້ມີຜົນສຳເລັດຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ.
 5. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຕາມການມອບໝາຍຂອງຜູ້ອຳນວຍການສູນ.

            ມາດຕາ 09:      ຂອບເຂດສິດຂອງຫົວໜ້າຂະແໜງ

 1. ສຶກສາ, ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ-ລັດໃຫ້ການເປັນແຜນການ,ແຜນງານ, ໂຄງການ ແລະ ແຜນງົບປະມານເພື່ອພັດທະນາວຽກທີ່ຕົນຮັບຜິດ ຊອບ ຕໍ່ ລັດຖະມົນຕີ;
 2. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສະເໜີຜູ້ອຳນວຍການເພື່ອຂໍສະເໜີຂັ້ນເທິງພິຈາລະນາ, ອະນຸມັດ, ປັບປຸງ,ສ້າງ ຫຼື ຍົກເລີກບັນດານິຕິກຳກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງການສຶກສາ ແລະ ກິລາທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບວຽກງານທີ່ຕົນເອງຊີ້ນຳ;  
 3. ສະເໜີຜູ້ອຳນວຍການເພື່ອຂໍສະເໜີຂັ້ນເທິງພິຈາລະນາ, ອະນຸມັດ, ສ້າງຕັ້ງ ຫຼື ຍົກເລີກຫົວໜ່ວຍການຈັດຕັ້ງທີ່ຕົນເອງຊີ້ນຳ;
 4. ສະເໜີຜູ້ອຳນວຍການເພື່ອຂໍສະເໜີຂັ້ນເທິງແຕ່ງຕັ້ງ, ປົດຕຳແໜ່ງ, ພະນັກງານວິຊາການທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນຕາມການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ;
 5. ຄຸ້ມຄອງ, ນຳໃຊ້ງົບປະມານ, ວັດຖຸ-ຊັບສິນຂອງລັດ, ກອງທຶນ, ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອປະເພດຕ່າງໆຕາມການອະນຸມັດຂອງລັດຖະມົນຕີ;
 6. ສະເໜີຜູ້ອຳນວຍການເພື່ອຂໍສະເໜີຂັ້ນເທິງປົກປ້ອງ, ຄຸ້ມຄອງບຸກຄະລາກອນ, ຊັບສິນ,ລິຂະສິດທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີຂ່າວສານ ແລະ ການສື່ສານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ;
 7. ສະເໜີຜູ້ອຳນວຍການເພື່ອຂໍສະເໜີຂັ້ນເທິງບັນຈຸ, ຊັບຊ້ອນ, ຍົກລະດັບ, ຍ້ອງຍໍ, ປະຕິບັດລະບຽບວິໄນ ແລະ  ປົດຕຳແໜ່ງພະນັກງານທີ່ຢູ່ໃນການຄຸ້ມຄອງຂອງຕົນເອງ;
 8. ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ, ສຳມະນາ ແລະ ການສົນທະນາທາງດ້ານວິຊາການກ່ຽວກັບວຽກງານ ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານແລະການສື່ສານໃນລະດັບ ແລະ ຂັ້ນຕ່າງໆ ທັງ ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດຕາມການອະນຸມັດຂອງລັດຖະມົນຕີ;
 9. ປະຕິບັດໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ, ໂຄງການເງິນກູ້, ໂຄງການຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນທີ່ລັດຖະບານອະນຸມັດຕາມການອະນຸມັດຂອງລັດຖະມົນຕີ;
 10. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນຕາມການມອບໝາຍຜູ້ອຳນວຍການ ແລະ ຂອງລັດຖະມົນຕີ.

 

ໝວດ ທີ IV

ພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີ່ສະເພາະ ແລະ ຂອບເຂດສິດຂອງພະນັກງານໃນຂະແໜງ

            ມາດຕາ 10:      ພາລະບົດບາດຂອງພະນັກງານໃນຂະແໜງ

                                    ພະນັກງານໃນຂະແໜງແມ່ນກອງເສນາທິການ ແລະ ເປັນຜູ້ຊ່ວຍຫົວໜ້າຂະແໜງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ລວມຂອງຂະແໜງ ແລະ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າຂະແໜງຢ່າງເຂັ້ມງວດໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ.

ມາດຕາ 11:      ໜ້າທີ່ສະເພາະຂອງພະນັກງານໃນຂະແໜງບໍລິຫານ

11.1    ທ່ານ ພູວົງ ອະໄພ ຫົວໜ້າຂະແໜງບໍລິຫານ

 1. ຊີ້ນໍາ-ນຳພາຮອບດ້ານໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງຂະແໜງບໍລິຫາທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນ ມາດຕາ 06 ແລະ 07 ຂອງໝວດທີ III;
 2. ເປັນຫົວໜ້າກອງເລຂາ, ເປັນເສນາທິການ ແລະ ເປັນໃຈກາງໃຫ້ແກ່ຜູ້ອຳນວຍການສູນໃນການປະສານສົມທົບກັບທຸກໆພາກສ່ວນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດໃນການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິ ການວຽກງານຂອງສູນຕາມພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີ່, ຂອບເຂດສິດ ແລະ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຜູ້ອຳ ນວຍການສູນ;
 3. ເປັນຫົວໜ້າກອງເລຂາ, ເປັນເສນາທິການ ແລະ ເປັນໃຈກາງໃຫ້ແກ່ຜູ້ອຳນວຍການສູນໃນການປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງຕ່າງໆໃນສູນ ແລະ ສູນຕ່າງໆຢູ່ແຂວງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງສູນຕາມພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີ່ ແລະ ຂອບເຂດສິດ ແລະ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຜູ້ອຳນວຍການສູນຢ່າງເຂັ້ມງວດໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ;
 4. ເປັນຫົວໜ້າກອງເລຂາ ແລະ ເປັນເສນາທິການໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຄົ້ນຄວ້າສັງລວມທຸກວຽກຂອງສູນ;
 5. ເປັນເສນາທິການໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຈັດຕັ້ງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ;
 6. ລົງເລິກຊີ້ນຳ ແລະ ຈັດຕັ້ງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານບໍລິຫານສັງລວມ:

          1).        ວຽກງານຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ;

          2).        ວຽກງານເລຂານຸການ;

          3).        ວຽກງານພິທີການ;         

          4).        ວຽກງານປະດັບປະດາ ແລະ ຂ່າວສານ;

          5).        ວຽກງານການເງິນ;

          6).        ວຽກງານຄຸ້ມຄອງເຄຫະ ແລະ ບໍລິການ;

     7.  ລົງເລິກຊີ້ນຳ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານແຜນການ, ການຮ່ວມມື ແລະ ໂຄງການ:

         1).        ວຽກງານສະຖິຕິຂໍ້ມູນຂ່າວສານທັງໝົດ;

         2).        ເປັນກອງເລຂາໃນການຄົ້ນຄ້ວານະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດ;

         3).        ຄົ້ນຄວ້າ, ຮ່າງ ແລະ ສັງລວມແຜນງົບປະມານປະຈຳປີ;

        4).        ສະຫລຸບສັງລວມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນປະຈຳອາທິດ, ປະຈຳເດືອນ, ປະຈຳປີ ຂອງ

      ສູນ;

        5).        ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງພະນັກງານພາຍໃນ

      ຂະແໜງ;

   8. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນຕາມການມອບໝາຍຂອງຜູ້ອຳນວຍການສູນ.

11.2    ທ.ທະນູທອງ ພູວັດອານິດ

 1. ເປັນຜູ້ຊ່ວຍຫົວໜ້າຂະແໜງໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ເປັນກອງເລຂາ, ເປັນເສນາທິການ ແລະ ເປັນໃຈກາງໃນການປະສານງານ;
 2. ເປັນຜູ້ຊ່ວຍຫົວໜ້າຂະແໜງໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານຄົ້ນຄວ້າສັງລວມທຸກໆວຽກຂອງສູນ;
 3. ເປັນຜູ້ຊ່ວຍຫົວໜ້າຂະແໜງໃນການປະຕິບັດວຽກງານເລຂານຸການ, ໂດຍສະເພາະ ວຽກງານກະກຽມເອກະສານເຂົ້າປະຊຸມສ່ອງແສງ ແລະ ບັນທຶກກອງປະຊຸມສ່ອງແສງ;
 4. ເປັນຜູ້ຊ່ວຍຫົວໜ້າຂະແໜງໃນການປະຕິບັດວຽກງານແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື, ໂດຍສະເພາະວຽກ:

1).        ສັງລວມແຜນການ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດຂອງສູນ;

2).        ຮ່າງເອກະສານທຸກໆປະເພດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື;

3)         ສະໜອງຂໍ້ມູນທຸກຢ່າງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມືໃຫ້ຄະນະນຳສູນ;

4).        ໃຫ້ຂໍ້ມູນທຸກຢ່າງ ແລະ ອະທິບາຍໃຫ້ແກ່ພາກສ່ວນອື່ນໆກ່ຽວກັບວຽກງານແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື, ໂດຍສະເພາະ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຕາມການເຫັນດີເປັນເອກະພາບຂອງຄະນະນຳຂອງສູນ;

5).        ຮ່ວມເຮັດວຽກກັບຄະນະວິຊາການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໃນການລົງເກັບກຳຂໍ້ມູນ, ຜົນຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຜົນສຳເລັດຂອງວຽກງານຄຸ້ມຄອງໂຄງການ;

5. ລົງເລິກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານບໍລິຫານຄຸມຄອງບຸກຄະລາກອນຂອງສູນ:

1).        ວຽກງານສະຖິຕິຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບບຸກຄະລາກອນທັງໝົດ;

2).        ຄຸມຄອງສຳນວນເອກະສານຕ່າງໆຂອງພະນັກງານ;

3).        ສັງລວມ ແລະ ຕິດຕາມການເລື່ອນຊັ້ນ-ຂັ້ນເງິນເດືອນຕ່າງໆ ແລະ ແຈ້ງໃຫ້ພະນັກງານ;

4).        ສັງລວມ ແລະ ຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເງິນອຸດໜູນຕ່າງໆຂອງພະນັກງານແລ້ວລາຍງານ ແລະ ແຈ້ງໃຫ້ພະນັກງານ;

5).        ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສະຫວັດດີການ ແລະ ສັງຄົມຂອງສູນ, ໂດຍສະພາະ, ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນຳສະເໜີນະໂຍບາຍຕ່າງໆ, ເຊັ່ນ: ການລາພັກ, ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍປິ່ນປົວສຸຂະພາບ, ການຢ້ຽມຢາມຄົນເຈັບ, ການເສຍຊີວິດ, ບຳເນັດ ແລະ ບຳນານ ແລະ ການຊ່ວຍຄອບຄົວພະນັກງານໃນທຸກໆກໍລະນີຂ້າງເທິງ;

6).        ປະສານສົມທົບກັບທຸກໆພາກສ່ວນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທຸກທໜ້າວຽກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການບັນຈຸ ແລະ ຊັບຊ້ອນພະນັກງານ;

7).        ເກັບກຳ ແລະ ສັງລວມແຜນການກໍ່ສ້າງ, ບຳລຸງ ແລະ ຍົກລະດັບບຸກຄະລາກອນແຕ່

ປະເພດທັງໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວ;

6).        ຮ່າງເອກະສານທຸກໆປະເພດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານບໍລິຫານຄຸມຄອງບຸກຄະລາກອນ;

6. ເປັນຜູ້ຊ່ວຍຫົວໜ້າຂະແໜງໃນການປະຕິບັດວຽກງານການຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ການປະເມີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງພະນັກງານໃນຂະແໜງຂອງຕົນເອງ;

7. ເປັນຜູ້ຊ່ວຍຫົວໜ້າຂະແໜງຊີ້ນຳ ແລະ ລົງເລິກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານປ້ອງກັນຊາດ ແລະ ປ້ອງກັນຄວາມສະງົບ;

8. ເປັນຜູ້ຊ່ວຍຫົວໜ້າຂະແໜງຊີ້ນຳ ແລະ ລົງເລິກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳຕ່າງໆຕາມຂະບວນລວມ, ເຊັ່ນ: ກິດຈະກຳອະນາໄມ ແລະ ອອກແຮງງານລວມ ແລະ ກິດຈະກຳເຄື່ອນໄຫວ

     ກິລາຕ່າງໆ;

 1. ລົງເລິກຊີ້ນຳ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານປະດັບປະດາ ແລະ ຂ່າວສານ:

     1).         ສ້າງແຜ່ນປ້າຍຄຳຂວັນ ແລະ ທຸງໃນງານສຳຄັນຕ່າງໆຂອງຊາດ;

     2).         ສ້າງແຜ່ນປ້າຍຄຳຂວັນເພື່ອປະຊາສຳພັນ, ກະກຽມຕົບແຕ່ງເວທີກອງ

                  ປະຊຸມ, ພິທີການຕ່າງໆ, ອາຄານສະຖານທ່ີ, ຮັບຜິດຊອບແສງສີ ແລະ ສຽງ.

     3).         ກະກຽມເນື້ອໃນສຳລັບໂຄສະນາຕ່າງໆຕາມການເຫັນດີຂອງຄະນະນຳສູນ;

     4).         ເກັບກຳຂ່າວສານການເຄື່ອນໄຫວດ້ານຕ່າງໆຂອງສູນ;      

     5).         ສະໜອງຂໍ້ມູນດ້ານຂ່າວສານໃຫ້ສື່ມວນຊົນ;

     6).         ແຈ້ງການເນື່ອງໃນໂອກາດຕ່າງໆໃຫ້ຄະນະນຳ ແລະ ພະນັກງານ;

9. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າຂະແໜງ ແລະ ຄະນະນຳສູນ.

11.3    ນ. ເມລີ ພົມມະຈັນ

 1. ເປັນຜູ້ຊ່ວຍຫົວໜ້າຂະແໜງໃນການປະຕິບັດວຽກງານການເງິນ, ໂດຍສະເພາະ, ລົງເລິກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ:

ວຽກງານງົບປະມານ:

1).        ສ້າງແຜນງົບປະມານປະຈຳສົກຮຽນ, ຈັດແບ່ງຕົວເລກ;

2).        ຂື້ນແຜນ(ບັນຊີຕົວເລກ)ງົບປະມານຈັດກິດຈະກຳຕ່າງໆຂອງສູນ;

3).        ກະກຽມເອກະສານທຸກໆຢ່າງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຂໍອະນຸມັດງົບປະມານ;

4).        ຕິດຕາມເອກະສານຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຂໍອະນຸມັດງົບປະມານນຳກົມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ກະຊວງການເງິນ;

5).        ສັງລວມບັນຊີໜີ້ສິນ/ເງິນຄ້າງຈ່າຍ;

6).        ດັດໂສມງົບປະມານເປັນປະຈຳແລ້ວແຈ້ງຕໍ່ຄະນະນຳຂອງສູນເພື່ອພິຈາລະນາຕັດ-ເພີ່ມງົບຮ່ວງຕ່າງໆ;

7).        ສະຫຼຸບບັນຊີລາຍຈ່າຍງົບປະມານ;

8).        ຕິດຕາມການເບີກຈ່າຍເງິນເດືອນ ແລະ ເງິນນະໂຍບາຍຕ່າງໆຂອງພະນັກງານພາຍໃນສູນ;

ວຽກງານບັນຊີ:

1).          ສັງລວມ ແລະ ບໍລິຫານບັນຊີຕົວເລກງົບປະມານ, ບັນຊີລາຍຮັບຕ່າງໆທີ່ໄດ້ຈາກການເກັບ, ບັນຊີໂຄງການ, ບັນຊີເງິນສົດ ແລະ ບັນຊີເງິນຝາກ;

2).          ລົງບັນຊີຮັບ, ຈ່າຍເງິນ ແລະ ດຸ່ນດຽງ;

3).          ຮ່າງໃບສະເໜີຖອນ ແລະ ລົງເຂົ້າເລກທີໃບຂໍຖອນ.

4).          ສະຫຼຸບລາຍຮັບ, ຈ່າຍ ແລະ ດຸ່ນດ່ຽງປະຈຳວັນຕາມແຕ່ລະປະເພດ, ຕາມຮ່ວງ, ລູກຮ່ວງ ແລະ ລູກຮ່ວງຍ່ອຍ;

5).          ແຈ້ງສະຖານະພາບການເງິນຂອງແຕ່ລະປະເພດໃນຮູບແບບຂອງເງິນສົດ ແລະ ເງິນຝາກໃນກໍລະນີທີ່ມີການດຳເນີນທຸລະກຳ ແລະ ປະຈຳເດືອນ;

6).          ຖືບັນຊີເງິນຝາກທະນາຄານ, ຮັກສາ ແລະ ຂຽນແຊັກເບີກຈ່າຍ.

ວຽກງານຄັງເງິນສົດ:

1).        ເກັບ, ຮັບ ແລະ ຈ່າຍເງິນບ້ວງງົບປະມານ ແລະ ເງິນໂຄງການຕ່າງໆ;

2).        ເກັບ, ຮັບ, ຈ່າຍເງິນຈາກການເກັບ ແລະ ການບໍລິການວິຊາການ;

3).        ຮັບ ແລະ ຈ່າຍເງິນເງິນແຮ;

4).        ຈົດ, ບັນທຶກຮັບ ແລະຈ່າຍປະຈຳວັນ;

5).        ຮັບຜິດຊອບບັນຊີ ແລະ ຈຳນວນເງິນສົດທັງໝົດ;

6).        ທວງໜີ້ສິນເງິນສົດ;

7).        ຮັບຜິດຊອບບັນຊີເງິນກອງທຶນຕ່າງ -ເງິນສົດ, ເຊັ່ນ: ຄັງສະຫວັດດີການ ແລະ ອື່ນໆ;

8).        ຈັດແບ່ງເງິນສົດເປັນຮ່ວງ, ລູກຮ່ວງ ແລະ ລູກຮ່ວງຍ່ອຍ;

9).        ສົມທົບກັບຜູ້ຮັບຜິດຊອບບັນຊີ, ຫົວໜ້າຂະແໜງບໍລິຫານແລ້ວກວດກາເງິນສົດປະຈຳວັນແລ້ວແຈ້ງສະຖານະພາບເງິນສົດປະຈຳວັນ.

 ວຽກງານຈັດຊື້, ສາງອຸປະກອນ ແລະ ສະໜອງວັດຖຸ

1).          ສັງລວມຄວາມຕ້ອງການຊື້;

2).          ເຮັດລາຄາກາງສຳລັບເຄື່ອງອຸປະກອນຕ່າງໆ;

3).          ເກັບກຳໃບສະເໜີລາຄາເພື່ອກະກຽມສະເໜີຄະນະກຳມະການຈັດຊື້;

4).          ຂໍອະນຸມັດໃນການຈັດຊື້ຕາມລະບຽບຫຼັກການ;

5).          ເບີກຈ່າຍອຸປະກອນໃຫ້ພາກສ່ວນຕ່າງໆ;

6).          ລົງບັນຊີຮັບ, ຈ່າຍ ແລະ ດຸ່ນດ່ຽງລວມ ແລະ ແຕ່ລະປະເພດຂອງອຸປະກອນທີ່ເບີກຈ່າຍ ແລະ ຮັກສາໄວ້ໃນສາງ;

7).          ຄຸ້ມຄອງບັນຊີສາງ(ສາງອຸປະກອນຮັບໃຊ້ສະເພາະບໍລິຫານ);

8).          ແຈ້ງສະຖານະພາບຂອງອຸປະກອນແຕ່ລະປະເພດໃນສາງ;

9).          ຈັດຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງອຸປະກອນພາຍໃນສາງ;

10).       ຕິດຕາມການເບີກຈ່າຍ ແລະ ຮັບມາເບີກຈ່າຍນ້ຳມັນ ແລະ ບັດໂທລະສັບບໍລິຫານຂອງພະນັກງານທີ່ມີຕຳແໜ່ງ ແລະ ຂອງສູນ.

ວຽກງານກວດກາ:

1).        ກວດກາຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເອກະສານການເງິນທຸກສະບັບ;

2).        ຕິດຕາມການປະຕິບັດຕົວເລກງົບປະມານ;

3).        ກວດກາລະບົບການບັນຊີ;

4).        ກວດກາການຮັບ-ຈ່າຍເງິນ ແລະ ວັດສະຖຸ.

 1. ເປັນຜູ້ຊ່ວຍຫົວໜ້າຂະແໜງໃນການປະຕິບັດວຽກງານບໍລິຫານສັງລວມ, ໂດຍສະເພາະ, ລົງເລິກ

ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກພິທີການ:

1).        ຈັດພິທີຕ້ອນຮັບ ແລະ ລ້ຽງແຂກ;

2).        ກະກຽມສະຖານທີ່ເຊັນສັນຍາ ແລະ ປະຊຸມ;

3).        ກະກຽມບັດເຊີນ, ສົ່ງບັດເຊີນ;

4).        ກະກຽມອາຫານຫວ່າງ ແລະ ອາຫານຕ້ອນຮັບແຂກ;

5).        ຕ້ອບຮັບແຂກຕາມພິທີການຕ່າງໆ;

6).        ຮັບຜິດຊອບຈັດຫາ ແລະ ຊື້ຂອງຂວັນທີ່ລະນຶກຕ່າງໆ;

7).        ສ້າງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຫ້ອງມູນເຊື້ອຕ່າງໆ(ຖ້າມີ).

8).        ເບິ່ງແຍງຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍແລະ ຄວາມສວຍງາມຂອງຫ້ອງການ.

3.        ເປັນຜູ້ຊ່ວຍຫົວໜ້າຂະແໜງໃນການປະຕິບັດວຽກງານການຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ການປະ

ເມີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງພະນັກງານໃນຂະແໜງຂອງຕົນເອງ;

4.         ເປັນຜູ້ຊ່ວຍຫົວໜ້າຂະແໜງຊີ້ນຳ ແລະ ເປັນເສນາທິການສຳລັບວຽກງານຮັກສາຄວາມເປັນ

ລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ແລະ ຄວາມສວຍງາມຂອງອາຄານສະຖານທີ່;  

5.         ເປັນຜູ້ຊ່ວຍຫົວໜ້າຂະແໜງຊີ້ນຳ ແລະ ລົງເລິກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳຕ່າງໆຕາມຂະ ບວນລວມ;

 1. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າຂະແໜງ ແລະ ຄະນະນຳສູນ.

11.4    ທ. ວັນນະສິງ ບຸດສະດີ

1.         ເປັນຜູ້ຊ່ວຍຫົວໜ້າຂະແໜງໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ເປັນກອງເລຂາ ແລະ ເປັນເສນາທິການໃນ

ການປະຕິບັດວຽກງານສະຖິຕິຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ຄົ້ນຄວ້າສັງລວມ ແລະ ວຽກງານແຜນການ:

 

            ວຽກງານສະຖິຕິຂໍ້ມູນຂ່າວສານ:

1).        ປະສານສົມົທົບກັບຂະແໜງ MIS ກຽວຂ້ອງ ເກັບກຳ, ສັງລວມ, ບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງລະບົບຂໍ້ມູນ ແລະ ຂ່າວສານ;

2).        ນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນເຂົ້າໃນວຽກງານຄົ້ນຄວ້າສັງລວມ, ວຽກງານແຜນການ ແລະ ວຽກໂຄສະນາ;

3).        ບໍລິການສະໜອງຂໍ້ມູນໃຫ້ພາກສ່ວນຕ່າງໆ ແລະ ສະໜອງຂໍ້ມູນຂອງພາກສ່ວນຕ່າງໆໃຫ້ຄະນະນຳຂອງສູນ.

ວຽກງານຄົ້ນຄວ້າສັງລວມ:

1).        ຮ່າງເອກະສານລາຍງານທຸກໆເລື່ອງທີ່ມີລັກສະນະຄົ້ນຄວ້າສັງລວມ;

2).        ຮ່າງ ຫຼື ປັບປຸງຂໍ້ກຳນົດ, ກົດລະບຽບ ແລະ ນະໂນບາຍຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;

3).        ຊ່ວຍບັນທຶກກອງປະຊຸມຂອງສູນ ແລະ ຈັດພິມ;

4).    ຊ່ວຍຄົ້ນຄວ້າສັງລວມບັນຫາ ແລະ ສະພາບທີ່ເກີດຂຶ້ນເພື່ອນຳສະເໜີໃຫ້ຄະນະນຳຂອງສູນ;

5).    ຊ່ວຍກະກຽມກອງປະຊຸມ ແລະ ກະກຽມເອກະສານຮັບໃຊ້ກອງປະຊຸມ.

ວຽກງານແຜນການ:

1).        ສັງລວມບົດສະຫລຸບການປະຕິບັດວຽກງານຂອງແຕ່ລະຂະແໜງ ແລະ ແຕ່ລະສູນຢູ່ແຂວງເປັນບົດສະຫລຸບປະຈຳເດືອນ, 3 ເດືອນ, 6 ເດືອນ ແລະ ປະ ຈຳປີຂອງສູນ;

2).        ສັງລວມແຜນການປະຕິບັດວຽກງານຂອງແຕ່ລະຂະແໜງ ແລະ ແຕ່ລະສູນຢູ່ແຂວງເປັນແຜນການປະຈຳເດືອນ, 3 ເດືອນ, 6 ເດືອນ ແລະ ປະ ຈຳປີຂອງສູນ;

3).        ປະສານສົມທົບກັບແຕ່ລະພາກສ່ວນຈັດແບ່ງແຜນປະຈຳເດືອນອອກເປັນແຜນປະຕິບັດປະຈຳອາທິດ ແລະ ໂດຍສົມທົບກັບບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມປະຈຳເດືອນສັງລວມແຜນທີ່ໄດ້ແບ່ງເພື່ອເຊັນຮັບຮອງ ແລ້ວຢາຍໃຫ້ແຕ່ລະພາກສ່ວນ;

4).        ຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິຈະກຳຂອງແຜນຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນປະຈຳອາທິດ,ປະຈຳເດືອນ, ປະຈຳ 3 ເດືອນ, ປະຈຳ 6 ເດືອນເພື່ອປະກອບເຂົ້າໃນບົດລາຍງານກອງປະຊຸມປະຈຳອາທິດ ແລະ ກອງປະຊຸມປະຈຳເດືອນ ແລະ ເພື່ອສ້າງ ແລະ ປັບປຸງເປັນບົດສະຫລຸບລາຍງານການປະຕິບັດວຽກປະຈຳເດືອນ, 3 ເດືອນ, 6 ເດືອນ ແລະ ປະຈຳປີຂອງສູນ ແລະ ເພື່ອສົ່ງໃຫ້ກະຊວງ;

5). ຊ່ວຍຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຮ່າງບົດລາຍງານທີ່ມີລັກສະນະພິເສດ, ສະເພາະກິດ ແລະ ດ່ວນຂອງສູນໃຫ້ກະຊວງ;

6). ຊ່ວຍຄົ້ນຄວ້າ, ຮ່າງ ແລະ ສັງລວມແຜນປະຈຳປີ, ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ນະໂນບາຍຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;

2. ເປັນຜູ້ຊ່ວຍຫົວໜ້າຂະແໜງໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ເປັນກອງເລຂາ ແລະ ເປັນເສນາທິການໃນການປະຕິບັດວຽກງານກວດກາ:

     1).         ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງພະນັກງານ ແລະຂອງ ຂະແໜງການໂດຍເຍືອງໃສ່ພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ ແລະ ເຍືອງໃສ່ແຜນການທີ່ວາງອອກ;

     2).         ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍ, ລະບຽບ ແລະ ກົດໝາຍ,ມະຕິຄຳສັ່ງພັກ ແລະ ລັດຂອງພະນັກງານລັດຖະກອນ;

     3).ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານລັດ ແລະ ໂຄງການທຸກປະເພດລວມທັງລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍ;

     4).         ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາການຄຸ້ມຄອງຊັບສິນຂອງລັດ;

3. ຕາງໜ້າສູນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມທີ່ມີລັກສະນະຄົ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍຕ່າງໆຕາມການມອບໝາຍ;

4. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າຂະແໜງ ແລະ ຄະນະນຳສູນ.

11.5    ທ. ສຸກສະຫວັດ ຈັນທອງສີ

1.         ເປັນຜູ້ຊ່ວຍຫົວໜ້າຂະແໜງໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ເປັນກອງເລຂາ ແລະ ເປັນເສນາທິການໃນການປະຕິບັດວຽກງານບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງເຄຫະ ແລະ ບໍລິການ:

            ວຽກງານບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງຊັບສິນຂອງລັດ:

            1).        ເກັບກຳ ແລະ ຂຶ້ນບັນຊີຊັບສິນລັດທັງໝົດທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງສູນ;

            2).        ຕິດຕາມ ແລະ ແຈ້ງສະຖານະພາບຂອງຊັບສິນລັດແຕ່ລະປະເພດເປັນໄລຍະໆ;

                        - ສະຖານະພາບຂອງອາຄານ: ຕິດຕາມການເປ້ເພຕ່າງໆ;

                        - ສະຖານະພາບຂອງລົດ: ຕິດຕາມການເປ້ເພ, ອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງນ້ຳມັນລໍ່ລື໊ນ

                        ຕ່າງໆ, ນ້ຳມັນໃນຖັງ, ລົມຢາງລົດ, ກວດນ້ຳມັນເບກ, ນ້ຳ, ໝໍ້ໄຟ, ຈຳນວນກິໂລແມັດ,

                        ການນຳໃຊ້ ແລະ ຜູ້ນຳໃຊ້ ແລະ ອື່ນໆ;

                        - ສະຖານະພາບຂອງຈັກປັ່ນໄຟຟ້າສຳຮອງ: ຕິດຕາມການເປ້ເພ, ອາຍຸການໃຊ້ງານ

                        ຂອງນ້ຳມັນລໍ່ລື໊ນຕ່າງໆ, ນ້ຳມັນໃນຖັງ, ນ້ຳ, ໝໍ້ໄຟ, ແລະ ອື່ນໆ;

            3).        ເກັບກຳ, ໃສ່ລະຫັດ ແລະ ຂຶ້ນບັນຊີອຸປະກອນໄຟ້ຟ້າທັງໝົດໂດຍໃຫ້ມີບັນຊີລວມ ແລະ ບັນຊີຈຳແນກແຕ່ລະປະເພດ                         ພາຍໃນອາຄານຂອງສູນ;

            4).        ເກັບກຳ, ໃສ່ລະຫັດ ແລະ ຂຶ້ນບັນຊີເຟີນີເຈີໂດຍໃຫ້ມີບັນຊີລວມ ແລະ ບັນຊີຈຳແນກແຕ່ລະປະເພດພາຍໃນອາຄານຂອງ                     ສູນ;

            5).        ຕິດຕາມ ແລະ ແຈ້ງສະຖານະພາບຂອງອຸປະກອນຊະນິດຕ່າງໆ:

                        - ສະຖານະພາບຂອງອຸປະກອນໄຟຟ້າໂດຍລວມ: ອາຍຸການໃຊ້ງານເພື່ອເປັນຂໍ້ມູນ

                        ສຳລັບການປະເມີນການຂຶ້ນແຜນສຳຮອງເພື່ອປ່ຽນຖ່າຍ, ສະຖານທີ່ຕັ້ງ ແລະ ຜູ້ຊົມໃຊ້, ການເປ້ເພຕ່າງໆ;

                        - ສະຖານະພາບຂອງແອເຢັນ: ໄລຍະເວລາຂອງການລ້າງ ແລະ ເຕີມນ້ຳຢາເພື່ອເປັນຂໍ່ມູນສຳລັບການປະເມີນການຂຶ້ນ                               ແຜນ ແລະ ການເປ້ເພຕ່າງໆ;

                        - ສະຖານະພາບຂອງອຸປະກອນໄອຊີທີ: ອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງຕົວມັນເອງ ຫຼື ອຸປະກອນເສີມເພື່ອເປັນຂໍ້ມູນສຳລັບ                                    ການປະເມີນການຂຶ້ນແຜນສຳຮອງເພື່ອປ່ຽນຖ່າຍ, ສະຖານທີ່ຕັ້ງ ແລະ ຜູ້ຊົມໃຊ້, ແລະ ການເປ້ເພຕ່າງໆ;

            6).        ບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງຈັກປັ່ນໄຟຟ້າສຳຮອງ: ຄຸ້ມຄອງການຕົກເຮັ່ຍເສັຍຫານອຸປະກອນເສີມ,ອຸ່ນຈັກຕາມກຳນົດເວລາ ແລະ                   ອື່ນໆ;

            7).        ບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງລົດ: ບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງການນຳໃຊ້, ໂດຍສະເພາະລົດຕູ້ເຊິ່ງມີຫຼາຍພາກສ່ວນນຳໃຊ້, ກວດກາເຕັກນິກ                     ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ, ຮັກສາຄວາມສະອາດຂອງລົດ, ການອຸ່ນຈັກ, ແລະ ການກວດກາຄວາມພ້ອມ ແລະ ຄວາມປອດໄພກ່ອນຈະ                  ນຳໃຊ້, ໂດຍສະເພາະ, ການເດີນທາງໄກ;

            8).        ບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງອາຄານສະຖານທີ່: ຕິດຕາມການທຳລາຍມ້າງເພ, ງັດແງະ, ກວດສອລລະບົບໄຟຟ້າ, ລະບົບນ້ຳປະປາ,                  ລະບົບປ້ອງກັນອັກຄີໄພຕ່າງໆຢ່າງເປັນປົກກະຕິ;

            9).        ສົມທົບກັບຂະແໜງຄຸ້ມຄອງເຄືອຄ່າຍ ແລະ ບຳລຸງຮັກສາກວດສອບການເຮັດວຽກ ແລະ ສະຖານະພາບຂອງລະບົບ                     ປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພຕ່າງໆ ແລະ ກວດກາຂໍ້ມູນທີ່ບັນທຶກໄຢ່າງເປັນປົກກະຕິ;

            10).      ເກັບກຳ ແລະ ສັງລວມແຜນຄວາມຕ້ອງການອຸປະກອນຮັບໃຊ້ແລ້ວສ້າງເປັນໂຄງການຂອງສູນສະເໜີຫາຫ້ອງການ                        ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ.

ວຽກງານສ້ອມແປງ ແລະ ກໍ່ສ້າງພື້ນຖານ:

1).        ເກັບກຳແຜນຄວາມຕ້ອງການການກໍ່ສ້າງ, ສ້ອມແປງ ແລະ ສົມທົບກັບພະທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງຫ້ອງການກະຊວງສ້າງເປັນແຜນງົບປະມານ;

2).        ດຳເນີນການກະກຽມເອກະສານຕ່າງໆ ຕາມຂັ້ນຕອນເພື່ອກຽມການສະເໜີ ການກໍ່ສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງ;

3).        ຕິດຕາມກວດກາການສ້ອງແປງ ແລະ ການກໍ່ສ້າງ ແລະ ລາຍງານເປັນໄລຍະຕາມແຜນທີ່ກຳນົດໄວ້;

4).        ສ້າງເອກະສານບັນທຶກການກວດກາຄວາມສຳເລັດຂອງວຽກງານ;

5).        ເຮັດບົດສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານຄະນະກຳມະການຈັດຊື້ ແລະ ຈັດຈ້າງສຳລັບການກໍ່ສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງ;

6).        ຕິດຕາມກວດກາການນຳໃຊ້ວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງຕາມທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນສັນຍາ.

ວຽກງານບໍລິການ:

1).        ກະກຽມ ແລະ ບໍລິການຫ້ອງ ແລະ ອຸປະກອນ (ຖ່ານໃສ່ໄມ,....) ຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມ, ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການຮຽນຮຽນ-ການສອນ;

 2).       ບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິການການນຳໃຊ້ລະບົບກະແຈສຳລັບທຸກໆຫ້ອງ;

 3).       ບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິການການນຳໃຊ້ຫ້ອງການ, ຫ້ອງຮຽນ, ຫ້ອງປະຊຸມ, ຫ້ອງທົດລອງທຸກປະເພດ;

4).        ບໍລິການປ່ຽນຖ່າຍປຸປະກອນໄຟຟ້າ(ດອກໄຟ, ....) ໃນກໍລະນີຈຳເປັນ;

5).        ຄຸ້ມຄອງບິນນໍ້າປະປາ ແລະ ໄຟຟ້າ;

6).        ຊ່ວຍຈັດສົ່ງເອກະສານທາງລັດຖະການໄປກະຊວງຕ່າງໆ;

7).        ຊ່ວຍວຽກງານຈັດຊື້ ແລະ ຮັບ-ສົ່ງອຸປະກອນຕ່າງໆຈາກ-ໄປພາກສ່ວນຕ່າງໆນອກ ກະຊວງ ສສກ;

8).        ບໍລິການການນຳໃຊ້ລົດ.

ວຽກງານອະນາໄມ

1).        ຂຶ້ນແຜນຊື້ເຄື່ອງຮັບໃຊ້ວຽກງານອະນາໄມ ແລະ ອະນາໄມລວມ;

2).        ສົມທົບກັບອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ ເປັນເຈົ້າໃນການວາງແຜນ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການອອກແຮງງານລວມ;

3).        ສົມທົບກັບອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ ຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບັດວຽກຂອງພະນັກງານອະນາໄມໂດຍມີການປະເມີນ ແລະ ລາຍງານເປັນໄລຍະ;

ວຽກງານບໍລິຫານເດີ່ນ

1).        ຕິດຕາມຄວາມສະອາດ ແລະ ສວຍງາມ ຂອງເດີ່ນຈອດລົດ ແລະ ເດີ່ນຫຍ້າ;

2).        ຂຶ້ນແຜນການຕັດຫຍ້າ;

3).        ວາງແຜນປູກຕົ້ນໄມ້ແລະ ດອກໄມ້ປະດັບ, ປະດັບປະດາບໍລິເວນເດີ່ນເຂດຮັບຜິດຊອບ

             ຂອງອາຄານ;

4).        ບຳລຸງຮັກສາເດີ່ນຫຍ້າ, ຕົ້ນໄມ້ ແລະ ດອກໄມ້ທີ່ປູກ.

 1. ເປັນຜູ້ຊ່ວຍຫົວໜ້າຂະແໜງລົງເລິກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສຳລັບວຽກງານຮັກສາຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ແລະ ຄວາມສວຍງາມຂອງອາຄານສະຖານທີ່; 
 2. ເປັນຜູ້ຊ່ວຍຫົວໜ້າຂະແໜງລົງເລິກວາງແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳຕ່າງໆຕາມຂະບວນ
 3.       ການລວມ;
 4. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າຂະແໜງ ແລະ ຄະນະນຳສູນ.

11.6    ທ. ມະໂນເທບ ກຸນລະສິນ

1.         ເປັນຜູ້ຊ່ວຍຫົວໜ້າຂະແໜງໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ເປັນກອງເລຂາ ແລະ ເປັນເສນາທິການໃນ

ການປະຕິບັດວຽກງານຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ ແລະ ວຽກງານເລຂານຸການ:

ວຽກງານຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ:

1).        ບັນທຶກເອະສານຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ ຂອງທຸກໆພາກສ່ວນ, ເກັບ, ຈັດແຍກ ແລະ ຮັກສາເອກະສານເຂົ້າແຟມ;

2).        ຈັດພິມ ແລະ ສຳເນົາເອກະສານຕາມການມອບໝາຍ ແລະ ຕາມຄວາມຕ້ອງການ;

3).        Scan ເອກະສານລົງໃນລະບົບ;

4).        ສັງລວມບັນຊີເອກະສານເຂົ້າ-ອອກໄວ້ໃນລະບົບ ແລະ ໄວ້ໃນແຟມ;

5).        ກະກຽມເອກະສານໃສ່ຫໍ່ ຫຼື ຊອງ;

6).        ຮັບ ແລະ ຈັດສົ່ງເອກະສານອອກ-ເຂົ້າຫາຄະນະນຳສູນ ແລະ ພາຍໃນກະຊວງ;

 7).        ຮັບ-ສົ່ງໜັງສືພິມຈາກ-ໃຫ້ຄະນະນຳສູນ;

 8).        ຊອກຄົ້ນ ແລະ ສະໜອງເອກະສານທີ່ຕ້ອງການໃນເວລາທີ່ຕ້ອງການ.

ວຽກງານເລຂານຸການ

1).        ເກັບກຳ, ຕິດຕາມ, ຈື່ ແລະ ແຈ້ງຕາຕະລາງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຄະນະນຳຂອງສູນ

ແລະ ປະສານງານນັດໝາຍການເຂົ້າພົບຄະນະນຳຂອງສູນຂອງຜູ້ທີມາພົວພັນວຽກ;

2).        ເກັບກຳຄຳຄິດຄຳເຫັນຂອງ ຫົວໜ້າຂະແໜງ ແລະ ບຸກຄົນເພື່ອລາຍງານໃຫ້ຄະນະນຳ

ຂອງສູນ;

3).        ຮັບຄຳສັ່ງ, ເປັນເຈົ້າການໃນການຕິດຕາມ ແລະ ບັນທຶກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ

ປະຈຳວັນແລ້ວລາຍງານໃຫ້ຄະນະນຳ;

4).        ກະກຽມ(ສັງລວມ, ສຳເນົາ ແລະ ອື່ນໆ)ເອກະສານເພື່ອເອົາເຂົ້າປະຊຸມຕາມການ

ມອບໝາຍ ແລະ ຕາມຈຳນວນທີ່ຕ້ອງການ;

                                    5).        ແຈກຢາຍເອກະສານຕາມຄຳເຫັນຂອງ ອຳນວຍການສູນ;

6).        ຮັບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ໂທລະສັບ ແລະ ໂທລະສານແລ້ວລາຍງານຄະນະນຳ ແລະ ບັນດາຫົວໜ້າຂະແໜງ ຫຼື ບຸກຄົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;

7).        ຮັບແຂກ ແລະ ແນະນຳແຂກຈາກພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ຈະເຂົ້າພົບຄະນະນຳ;

8).        ຮັບໃຊ້ງານລ້ຽງ ແລະ ຕ້ອນຮັບແຂກຂອງກອງປະຊຸມ;

9).        ຊ່ວຍຮັບຜິດຊອບຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ແລະ ຄວາມສະອາດຂອງຫ້ອງການ,

      ໂດຍສະເພາະແມ່ນຫ້ອງຄະນະນຳຂອງສູນ;

10).     ຮັບຜິດຊອບຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງໜັງສືພີມໃນແຕ່ລະວັນ;

11).     ຮັບຜິດຊອບກາຈ້ຳສູນ ແລະ ກາຊື່ພ້ອມທັງເປັນຜູ້ຈ້ຳກາເຂົ້າເລກທີເອກະສານຕ່າງໆ;

12).     ຮ່າງເອກະສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສູນຕາມການມອບໝາຍ, ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນສະໂນດ

                  ນຳສົ່ງ;

                        2.         ຊ່ວຍຮັບຜິດຊອບໃນການປະຕິບັດວຽກງານພິທີການ;

                        3.         ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍ.