ໜ້າທີ່ສະເພາະຂອງພະນັກງານໃນຂະແໜງພັດທະນາແລະຄ້ມຄອງລະບົບການສຶກສາແລະກິລາແບບເອເລັກໂຕຣນິກ

 

13.1ທ່ານ ສຸລິຍະ ໄຊຍະສິນ ຫົວໜ້າຂະແໜງ

 1.        ຊີ້ນໍາ-ນໍາພາຮອບດ້ານໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງຂະແໜງທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນ ມາດຕາ 06  ແລະ 07 ຂອງ    ໝວດທີ III;

 2.       ເປັນຫົວໜ້າກອງເລຂາ, ເປັນເສນາທິການ ແລະ ເປັນໃຈກາງໃຫ້ແກ່ຜູ້ອຳນວຍການສູນໃນການປະສານສົມທົບກັບທຸກໆພາກສ່ວນ    ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດໃນການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງແລະ ບໍລິການວຽກງານຂອງສູນຕາມພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີ່, ຂອບເຂດສິດ ແລະ      ຕາມການ ມອບໝາຍຂອງຜູ້ອຳ ນວຍການສູນ;

  3.         ເປັນຫົວໜ້າກອງເລຂາ, ເປັນເສນາທິການ ແລະ ເປັນໃຈກາງໃຫ້ແກ່ຜູ້ອຳນວຍການສູນໃນການປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງຕ່າງ     ໆໃນສູນ ແລະ ສູນຕ່າງໆຢູ່ແຂວງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກ ງານຂອງສູນຕາມພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີ່ ແລະ ຂອບເຂດສິດ ແລະ ຕາມ       ການມອບໝາຍຂອງ ຜູ້ອໍານວຍການສູນຢ່າງເຂັ້ມງວດໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ;

  4.        ເປັນຫົວໜ້າກອງເລຂາ ແລະ ເປັນເສນາທິການໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຄົ້ນຄວ້າສັງລວມທຸກວຽກຂອງສູນ;     

  5.       ເປັນເສນາທິການໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຈັດຕັ້ງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ;

  6.    ລົງເລິກຄົ້ນຄວ້າວາງແຜນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວກ່ຽວກັບການສ້າງ ແລະ ການພັດທະນາລະບົບໄອຊີທີສຳລັບການບໍລິຫານ               ຄຸ້ມຄອງຂະແໜງການສຶກສາແບບເອເລັກໂຕຣນິກເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ເຂົ້າກັບລະບົບຖານຂໍ້ມູນ ແລະ ເວບໄຊຂອງລັດຖະບານ ແລະ ສາກົນ:

 1)        ວຽກງານສະຖິຕິຂໍ້ມູນທັງໝົດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;

 2)        ເປັນກອງເລຂາໃນການຄົ້ນຄ້ວານະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດ;

 3)        ຄົ້ນຄວ້າ, ຮ່າງ ແລະ ສັງລວມແຜນງົບປະມານປະຈຳປີ;

 4)      ສະຫລຸບສັງລວມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນປະຈຳອາທິດ, ປະຈຳເດືອນ, ປະຈຳປີ ຂອງ ຂະແໜງ;

 5)         ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງພະນັກງານພາຍໃນຂະແໜງ; 

7.    ເປັນກອງເລຂາລົງເລິກຄົ້ນຄວ້າຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສ້າງນິຕິກຳກ່ຽວກັບການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິການລະບົບໄອຊີທີທັງໝົດ, ໂດຍ       ສະເພາະ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ:

 1)       ນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງ;

 2)        ລະບຽບກ່ຽວກັບການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງການບໍລິການ ແລະ ການນຳໃຊ້ລະບົບຖານຂໍ້ມູນລະບົບອີແມວ ແລະ ເວບໄຊຂອງ             ຂະແໜງການສຶກສາ;

8.    ເປັນກອງເລຂາ ແລະ ເສນາທິການລົງເລິກຄົ້ນຄວ້າ, ອອກແບບ, ພັດທະນາ, ຕິດຕັ້ງລະບົບຖານຂໍ້ມູນ,ລະບົບອີແມວ  ແລະ ເວບໄຊ       ຂອງຂະແໜງການສຶກສາ;

9.    ລົງເລິກຊີ້ນຳວຽກງານຄົ້ນຄວ້າ, ອອກແບບ, ພັດທະນາ, ປັບປຸງ (Customize), ຕິດຕັ້ງ ແລະ ແກ້ໄຂໂປຣແກຣມການນຳໃຊ້ ແລະ           ລະບົບຖານຂໍ້ມູນຕ່າງໆສຳລັບການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງຂະແໜງ ການສຶກສາ ແລະ ກິລາແບບເອເລັກໂຕຣນິກ:

  1)    ຄົ້ນຄວ້າ, ອອກແບບ, ພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງລະບົບຖານຂໍ້ມູນສຳລັບຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາເພື່ອໃຫ້ສາມາດເຊື່ອມໂຍງກັບ     ຂະແໜງການອື່ນໆ, ກັບລັດຖະບານ ແລະ ກັບສາກົນ;

  2)    ຄົ້ນຄວ້າ, ອອກແບບ, ພັດທະນາ, ປັບປຸງ (Customize), ຕິດຕັ້ງ ແລະ ແກ້ໄຂໂປຣແກຣມການນຳໃຊ້ສຳລັບລະບົບຖານຂໍ້ມູນ, ເວບ       ໄຊ, ຄຸ້ມຄອງຜູ້ຊົມໃຊ້ ແລະ ລະບົບອີແມວຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ;

  3)       ຄົ້ນຄວ້າ, ອອກແບບ, ພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງເວບໄຊຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາເພື່ອໃຫ້ສາມາດເຊື່ອມ    ໂຍງກັບ             ຂະແໜງການອື່ນໆ, ກັບລັດຖະບານ ແລະ ກັບສາກົນ

10.   ລົງເລິກຊີ້ນຳວຽກງານບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງລະບົບ (System Management):

   1)      ການກຳນົດພາຣາແມັ້ດເຕີ;

   2)      ບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງຜູ້ຊົມໃຊ້:

    ·         System account;

    ·         User Account;

    ·         Superuser Account;

    ·         Group;

   3)      ບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ, ບໍລິການ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ User Resource and Access:

    ·         User Access Shared Data;

    ·         Files Controlling;

   4)     ບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງການອະນຸຍາດ; 

   5)     ຕິດຕາມກວດກາຄວາມຜິດປົກກະຕິ;

   6)     ການບຳລຸງຮັກສາການ log in;

 11.     ປະສານສົມທົບກັບສູນສະຖິຕິ ແລະ ກົມ, ສະຖາບັນ ແລະ ສູນຕ່າງໆລົງເລິກຊີ້ນຳວຽກງານບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ, ບໍລິການ ແລະ                 ຕິດຕາມກວດກາ ເວບໄຊຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາລວມທັງ Office Online:

   1)     ແບ່ງ, ກຳນົດ ແລະ ຈັດສັນລະບົບການລົງຂໍ້ມູນ ແລະ ວາງແຜນໃນການຈັດສັນ

   2)      ລະບົບການລົງຂໍ້ມູນໃນເວບໄຊໃນອານາຄົດ;

   3)     ປັບປຸງໂຄງສ້າງຂອງເວບລວມ ສສກ ແລະ ເວບຂອງແຕ່ລະກົມ;

   4)     ບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ, ບໍລິການ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ ເວບໄຊລວມຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ;

   5)     ບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ, ບໍລິການ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ ເວບໄຊຂອງແຕ່ລະກົມ, ສູນ, ສະຖາບັນໂຮງຮຽນຕ່າງໆ;

   6)     ບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາການເອົາເນື້ອໃນລົງ ແລະ ການປັບປຸງ:

   ·         ເນື້ອໃນຂອງເວບຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນ;

   ·         ເນື້ອໃນຂອງໂຄສະນາຂ່າວສານສຶກສາ ແລະ ກິລາ;

   ·         Wiki, Blog ແລະ Forums;

   7)    ວາງແຜນເພື່ອສຳລອງ (Backup) ແລະ ຟື້ນຟູຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃນເວບ;

   8)    ຕິດຕາມການປະຕິບັດງານຂອງເວບ;

   9)    ອອກແບບ, ກຳນົດ ແລະ ສ້າງໜ້າຕາລາຍງານຂອງເວບໄປຕາມຄວາມຕ້ອງການ;

  10)  ບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ, ບໍລິການ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາລະບົບການປະຕິບັດວຽກປະຈຳວັນຂອງຫ້ອງການທົ່ວຂະ   ແໜງການສຶກສາ:

  ·         ຕາຕະລາງ;

  ·         ກອງປະຊຸມ;

  ·         ການປະຈຳການ ແລະ ການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຕ່າງໆ;

  ·         ອຸປະກອນຮັບໃຊ້;

  ·         ການຈໍລະຈອນເອກະສານຕ່າງໆ;

12 .    ປະສານສົມທົບກັບສູນສະຖິຕິ ແລະ ກົມ, ສະຖາບັນ ແລະ ສູນຕ່າງໆລົງເລິກຊີ້ນຳວຽກງານບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ, ບໍລິການ   ແລະ               ຕິດຕາມກວດກາລະບົບອີແມວຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ:

   1)    ບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ Mail Server Account;

  2)    ບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ອ່ານ Postmaster Message;

  3)    ບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມກວດກາ, ລາຍງານ  ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາກ່ຽວກັບ Server Error Reports;

  4)    ບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ Unknown Accounts;

  5)    ບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ Tracking Mail Server Usage;

  6)    ບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາການເຊື່ອມໂຍງ; 

  7)    ອ່ານລາຍງານຈາກ Mail Server ປະຈຳ;

  8)    ບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາຄິວຂອງອີແມວ;

  9)    ບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາການບັນຈຸ ແລະ ການຫວ່າງຂອງ Disk;

 10)  ບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາການລອກຂອງອີແມວ;

  11)  ບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງການສຳຮອງ ແລະ ການຟື້ນຟູຟາຍຂອງອີແມວຄືນ;

 12)  ບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ Spam;

 13)  ບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາການ Instant message;

 14)  ບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ calendar ຂອງອີແມວ.

13.    ປະສານສົມທົບກັບສູນສະຖິຕິ ແລະ ກົມ, ສະຖາບັນ ແລະ ສູນຕ່າງໆລົງເລິກຊີ້ນຳວຽກງານບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ, ບໍລິການ   ແລະ                 ຕິດຕາມກວດກາລະບົບຖານຂໍ້ມູນຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາໂດຍລວມ:

  1)      ການລົງ ແລະ ການປັບປຸງຖານຂໍ້ມູນ ແລະ ເຄື່ອງມືນຳໃຊ້ຢູ່ Server;

  2)     ແບ່ງ, ກຳນົດ ແລະ ຈັດສັນລະບົບການເກັບຂໍ້ມູນ ແລະ ວາງແຜນໃນການຈັດສັນລະບົບການເກັບຂໍ້ມູນໃນອານາຄົດ;

  3)     ປັບປຸງໂຄງສ້າງຖານຂໍ້ມູນ;

  4)    ຈົດທະບຽນຜູ້ຊົມໃຊ້ ແລະ ບຳລຸງຮັກສາລະບົບຄວາມປອດໄພ;

  5)    ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາຜູ້ຊົມໃຊ້ໃນການເຂົ້າສູ່ລະບົບຖານຂໍ້ມູນ;

  6)    ວາງແຜນເພື່ອສຳລອງ (Backup) ແລະ ຟື້ນຟູຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃນຖານຂໍ້ມູນ;

  7)    ຕິດຕາມການປະຕິບັດງານຂອງລະບົບຖານຂໍ້ມູນ;

  8)    ບຳລຸງຮັກສາຄັງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ;

  9)    ອອກແບບ, ກຳນົດ ແລະ ສ້າງບົດລາຍງານຕາມຄວາມຕ້ອງການ;

 10)  ເອົາຂໍ້ມູນລົງຕາມໂຄງສ້າງຂອງຖານຂໍ້ມູນ.

14.    ບົນພື້ນຖານຂໍ້ 13. ປະສານສົມທົບກັບກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ ລົງເລິກຊີ້ນຳວຽກງານບໍລິ ຫານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິການລະບົບ         ການຄຸ້ມຄອງລະບົບຖານຂໍ້ມູນຂອງພະນັກງານຂະແໜງ ການສຶກສາ ແລະ ກິລາເຊິ່ງຈະຕ້ອງໄດ້ເຊື່ອມ      ໂຍງກັບຖານຂໍ້ມູນດ້ານການ       ເງິນຢ່າງເປັນລະບົບ:

   1)    ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ;

  2)    ປະຫວັດເຄື່ອນໄຫວ;

  3)    ຊັ້ນ, ຂັ້ນເງິນເດືອນ ແລະ ການເລື່ອນ;

  4)    ນະໂຍບາຍອື່ນໆ: ເງິນນະໂຍບາຍຕຳແໜ່ງ, ເມັຍ ແລະ ລູກ ແລະ ສະຫັວດດີການ ຕ່າງໆ;

  5)    ການຍ້ອງຍໍ ແລະ ການປະຕິບັດວິໄນຫ

  6)    ການໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຫົວຂໍ້ຝຶກອົບຮົມຕ່າງໆ;

  7)    ຄວາມສຳເລັດຂອງວຽກງານ.

15.    ບົນພື້ນຖານຂໍ້ 13. ປະສານສົມທົບກັບກົມການເງິນລົງເລິກຊີ້ນຳວຽກງານບໍລິ ຫານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິການລະບົບການ   ຄຸ້ມຄອງ         ລະບົບຖານຂໍ້ມູນທາງດ້ານການເງິນ ຂະແໜງການສຶກສາແລະ ກິລາເຊິ່ງຈະຕ້ອງໄດ້ເຊື່ອມໂຍງກັບຖານຂໍ້ມູນ   ດ້ານການຄຸ້ມຄອງ               ພະນັກງານ ຢ່າງເປັນລະບົບ:

  1)    ການຄຸ້ມຄອງອຸປະກອນ;

  2)    ການຄຸ້ມຄອງຊັບສິນຂອງລັດ;

  3)    ການຄຸ້ມຄອງງົບປະມານລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍໂດຍລວມ:

  ·         ລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍງົບປະມານລັດ;

  ·         ລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍງົບປະມານໂຄງການເງິນກູ້ຢືມ;

  ·         ລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍງົບປະມານໂຄງການເງິນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ;

  ·         ລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍງົບປະມານເງິນບໍລິຈາກ;

  ·         ລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍງົບປະມານເງິນກອງທຶນຕ່າງໆ;

  ·         ລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍງົບປະມານເງິນສະມາຄົມພໍ່ແມ່ນນັກຮຽນ;

  4)     ການຄຸ້ມຄອງງົບປະມານລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍຂອງໂຮງຮຽນ ແລະ ສະຖາບັນການສຶກສາຕ່າງໆ;

16.    ບໍລິການວິຊາການໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ;

17.    ວາງແຜນການພັດທະນາພະນັກງານທີ່ຢູ່ໃນການຄຸ້ມຄອງຂອງຂະແໜງ;

18.    ກວດກາ ຕິດຕາມ ປະເມີນຜົນ ແລະ ສະຫຼຸບ ລາຍງານ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາກິດຈະກຳຕ່າງໆຂອງຂະແໜງໃຫ້ຄະນະນຳຂອງສູນ;

19.    ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຕາມການມອບໝາຍຂອງຜູ້ອຳນວຍການສູນ;

13.2 ທ່ານ ນາງມົນທາ ບັນດາສັກ ວິຊາການເວບໄຊ ແລະ ຖານຂໍ້ມູນ

    1.        ເປັນກອງເລຂາ ແລະ ເປັນຜູ້ຊ່ວຍຫົວໜ້າຂະແໜງໃນການລົງເລິກປະຕິບັດວຽກແຕ່ຂໍ້ທີ 1.-8. ແລະ         16.-19 ໃຫ້ມີ            ຜົນສຳເລັດຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ

   2.     ລົງເລິກປະຕິບັດວຽກງານບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ, ບໍລິການ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ ເວບໄຊຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ             ລວມທັງ Office Online ໃນຫົວຂໍ້ 11.;

   3.     ເປັນຜູ້ຊ່ວຍຫົວໜ້າຂະແໜງໃນການຊີ້ນຳ ແລະ ຊ່ວຍພະນັກງານວິຊາການອື່ນໆລົງເລິກໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ                    ຂໍ້ 9.; 10.; 12.-14.; 

13.3 ທ່ານ ເອກກະໄຊ ແກ້ວໃສ ວິຊາການ ວິຊາການເວບໄຊ ແລະ ຖານຂໍ້ມູນ

   1.      ເປັນກອງເລຂາ ແລະ ເປັນຜູ້ຊ່ວຍຫົວໜ້າຂະແໜງໃນການປະຕິບັດວຽກແຕ່ຂໍ້ທີ 1.-8. ແລະ 16.-19ໃຫ້ມີຜົນສຳເລັດ       ຢ່າງມີ        ປະສິດທິພາບ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ;

  2.     ເປັນຜູ້ຊ່ວຍຫົວໜ້າຂະແໜງໃນການຊີ້ນໍາ ແລະ ຊ່ວຍພະນັກງານວິຊາການອື່ນໆລົງເລິກໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂໍ້ 11.;           ແລະ ຂໍ້ 13.;

  3.    ລົງເລິກປະຕິບັດວຽກງານໃນຫົວຂໍ້ 9.; 10.; 12.; 14.-15.;

13.4 ທ່ານ ສີສົມພອນ ພົງພູໄທ ວິຊາການເວບໄຊ ແລະ ຖານຂໍ້ມູນ

   1.       ເປັນກອງເລຂາ ແລະ ເປັນຜູ້ຊ່ວຍຫົວໜ້າຂະແໜງໃນການປະຕິບັດວຽກແຕ່ຂໍ້ທີ 1.-8. ແລະ 16.-19ໃຫ້ມີຜົນສຳເລັດ       ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ;

   2.     ເປັນຜູ້ຊ່ວຍຫົວໜ້າຂະແໜງໃນການຊີ້ນໍາ ແລະ ຊ່ວຍພະນັກງານວິຊາການອື່ນໆລົງເລິກໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກ

            ງານຂໍ້ 9.-12.; 14.-15.;

  3.    ລົງເລິກປະຕິບັດວຽກງານໃນຫົວຂໍ້ 13.