ພາລະບົດບາດຂອງຂະແໜງ MIS

 

            ຂະແໜງຄຸ້ມຄອງການສຶກສາ ແລະ ກິລາແບບເອເລັກໂຕຣນິກມີພາລະບົດບາດຄົ້ນຄວ້າວາງແຜນຍຸດທະສາດກ່ຽວກັບການສ້າງ ແລະການພັດທະນາລະບົບໄອຊີທີແລະ ຄົ້ນຄວ້າ, ອອກແບບ, ພັດທະນາ, ບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິການຊອບແວນຳໃຊ້ ແລະ ເວບໄຊທັງໝົດສຳລັບຂະແໜງການສຶກສາແລະກິລາ

 

ໜ້າທີ່ລວມຂອງຂະແໜງ MIS

 

  1.      ຊີ້ນໍາ-ນຳພາຮອບດ້ານໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງຂະແໜງທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນ ມາດຕາ 06 ແລະ 07

       ຂອງໝວດທີ III;

       2.     ເປັນຫົວໜ້າກອງເລຂາ, ເປັນເສນາທິການ ແລະ ເປັນໃຈກາງໃຫ້ແກ່ຜູ້ອຳນວຍການສູນໃນການປະສານສົມທົບກັບທຸກໆ                     ພາກສ່ວນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດໃນການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິການວຽກງານຂອງສູນຕາມພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີ່,                 ຂອບເຂດສິດ ແລະຕາມການມອບໝາຍຂອງຜູ້ອຳ ນວຍການສູນ;

        3.     ເປັນຫົວໜ້າກອງເລຂາ, ເປັນເສນາທິການ ແລະ ເປັນໃຈກາງໃຫ້ແກ່ຜູ້ອຳນວຍການສູນໃນການປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງ               ຕ່າງໆໃນສູນ ແລະ ສູນຕ່າງໆຢູ່ແຂວງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງສູນຕາມພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີ່ ແລະ ຂອບເຂດສິດ ແລະ           ຕາມການມອບໝາຍຂອງຜູ້ອໍານວຍການສູນຢ່າງເຂັ້ມງວດໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ;

        4.     ເປັນຫົວໜ້າກອງເລຂາ ແລະ ເປັນເສນາທິການໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຄົ້ນຄວ້າສັງລວມທຸກວຽກຂອງສູນ;

        5.     ເປັນເສນາທິການໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຈັດຕັ້ງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ; 

        6.     ລົງເລິກຄົ້ນຄວ້າວາງແຜນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວກ່ຽວກັບການສ້າງແລະ ການພັດທະນາ ລະບົບໄອຊີທີສຳລັບການບໍລິຫານ

        ຄຸ້ມຄອງຂະແໜງການສຶກສາແບບເອເລັກໂຕຣນິກເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ເຂົ້າກັບລະບົບຖານຂໍ້ມູນ ແລະ ເວບໄຊຂອງລັດຖະບານ ແລະ                   ສາກົນ: 

                1).        ວຽກງານສະຖິຕິຂໍ້ມູນທັງໝົດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;  

                2).        ເປັນກອງເລຂາໃນການຄົ້ນຄ້ວານະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດ; 

                3).        ຄົ້ນຄວ້າ, ຮ່າງ ແລະ ສັງລວມແຜນງົບປະມານປະຈຳປີ; 

                4).        ສະຫລຸບສັງລວມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນປະຈຳອາທິດ, ປະຈຳເດືອນ, ປະຈຳປີ ຂອງຂະແໜງ; 

                5).        ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງພະນັກງານພາຍໃນຂະແໜງ; 

         7.    ເປັນກອງເລຂາລົງເລິກຄົ້ນຄວ້າຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສ້າງນິຕິກຳກ່ຽວກັບການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ ແລະບໍລິການລະບົບໄອຊີທີທັງໝົດ,

         ໂດຍສະເພາະ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ: 

                1).        ນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ແລະການເຂົ້າເຖິງ;

                2).      ລະບຽບກ່ຽວກັບການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງການບໍລິການແລະການນຳໃຊ້ລະບົບຖານຂໍ້ມູນລະບົບອີແມວແລະເວບໄຊ                            ຂອງຂະແໜງການສຶກສາ; 

        8.     ເປັນກອງເລຂາ ແລະ ເສນາທິການລົງເລິກຄົ້ນຄວ້າ, ອອກແບບ, ພັດທະນາ, ຕິດຕັ້ງລະບົບຖານຂໍ້ມູນລະບົບອີແມວ ແລະ                 ເວບໄຊຂອງຂະແໜງການສຶກສາ; 

        9.     ລົງເລິກຊີ້ນຳວຽກງານຄົ້ນຄວ້າ, ອອກແບບ, ພັດທະນາ, ປັບປຸງ (Customize), ຕິດຕັ້ງ ແລະ ແກ້ໄຂໂປຣແກຣມການນຳໃຊ້ ແລະ

        ລະບົບຖານຂໍ້ມູນຕ່າງໆສຳລັບການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງຂະແໜງ ການສຶກສາ ແລະ ກິລາແບບເອເລັກໂຕຣນິກ; 

        10.   ລົງເລິກຊີ້ນຳວຽກງານບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງລະບົບ (System Management); 

        11.   ປະສານສົມທົບກັບສູນສະຖິຕິ ແລະ ກົມ, ສະຖາບັນ ແລະ ສູນຕ່າງໆລົງເລິກຊີ້ນຳວຽກງານບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ, ບໍລິການ ແລະ ຕິດ

         ຕາມກວດກາ ເວບໄຊຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາລວມທັງ Office Online; 

        12.  ປະສານສົມທົບກັບສູນສະຖິຕິ ແລະ ກົມ, ສະຖາບັນ ແລະ ສູນຕ່າງໆລົງເລິກຊີ້ນຳວຽກງານບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ, ບໍລິການ ແລະ                     ຕິດຕາມກວດກາລະບົບອີແມວຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ; 

        13.  ປະສານສົມທົບກັບສູນສະຖິຕິ ແລະ ກົມ, ສະຖາບັນ ແລະ ສູນຕ່າງໆລົງເລິກຊີ້ນຳວຽກງານບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ, ບໍລິການ ແລະ                    ຕິດຕາມ

         ກວດກາລະບົບຖານຂໍ້ມູນຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາໂດຍລວມ; 

        14.  ບົນພື້ນຖານຂໍ້ 13. ປະສານສົມທົບກັບກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ ລົງເລິກຊີ້ນຳວຽກງານບໍລິ ຫານຄຸ້ມຄອງ ແລະ   ບໍລິການ                  ລະບົບ

        ການຄຸ້ມຄອງລະບົບຖານຂໍ້ມູນຂອງພະນັກງານຂະແໜງ ການສຶກສາ ແລະ ກິລາເຊິ່ງຈະຕ້ອງໄດ້ເຊື່ອມໂຍງກັບຖານຂໍ້ມູນດ້ານການ             ເງິນຢ່າງເປັນລະບົບ; 

        15.  ບົນພື້ນຖານຂໍ້ 13. ປະສານສົມທົບກັບກົມການເງິນລົງເລິກຊີ້ນຳວຽກງານບໍລິ ຫານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິການລະບົບການຄຸ້ມຄອງ               ລະບົບຖານຂໍ້ມູນທາງດ້ານການເງິນ ຂະແໜງການສຶກສາແລະ ກິລາເຊິ່ງຈະຕ້ອງໄດ້ເຊື່ອມໂຍງກັບຖານຂໍ້ມູນດ້ານການຄຸ້ມຄອງ                 ພະນັກງານຢ່າງເປັນລະບົບ; 

        16.  ບໍລິການວິຊາການໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ;

        17.  ວາງແຜນການພັດທະນາພະນັກງານທີ່ຢູ່ໃນການຄຸ້ມຄອງຂອງຂະແໜງ;

        18.  ກວດກາ ຕິດຕາມ ປະເມີນຜົນ ແລະ ສະຫຼຸບ ລາຍງານ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາກິດຈະກຳຕ່າງໆຂອງຂະແໜງໃຫ້ຄະນະນຳ                   ຂອງສູນ; 

        19.  ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຕາມການມອບໝາຍຂອງຜູ້ອຳນວຍການສູນ;