ພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ລວມຂອງພະນັກງານໃນຂະແໜງບໍລິຫານ

 ພາລະບົດບາດຂອງພະນັກງານໃນຂະແໜງ

           ພະນັກງານໃນຂະແໜງແມ່ນກອງເສນາທິການ ແລະ ເປັນຜູ້ຊ່ວຍຫົວໜ້າຂະແໜງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ລວມຂອງຂະແໜງ ແລະ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າຂະແໜງຢ່າງເຂັ້ມງວດໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ.

ໜ້າທີ່ສະເພາະຂອງພະນັກງານໃນຂະແໜງບໍລິຫານ

11.1    ທ່ານ ພູວົງ ອະໄພ ຫົວໜ້າຂະແໜງບໍລິຫານ

  1. ຊີ້ນໍາ-ນຳພາຮອບດ້ານໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງຂະແໜງບໍລິຫານທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນ ມາດຕາ 06 ແລະ 07 ຂອງໝວດທີ III;

   2. ເປັນຫົວໜ້າກອງເລຂາ, ເປັນເສນາທິການ ແລະ ເປັນໃຈກາງໃຫ້ແກ່ຜູ້ອຳນວຍການສູນໃນການປະສານສົມທົບກັບທຸກໆພາກສ່ວນທັງ      ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດໃນການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງແລະ ບໍລິການວຽກງານຂອງສູນຕາມພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີ່, ຂອບເຂດສິດ ແລະ          ຕາມການມອບໝາຍຂອງຜູ້ອຳ ນວຍການສູນ;

  3. ເປັນຫົວໜ້າກອງເລຂາ, ເປັນເສນາທິການ ແລະ ເປັນໃຈກາງໃຫ້ແກ່ຜູ້ອຳນວຍການສູນໃນການປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງຕ່າງໆໃນ        ສູນ ແລະ ສູນຕ່າງໆຢູ່ແຂວງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງສູນຕາມພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີ່ ແລະ ຂອບເຂດສິດ ແລະ ຕາມການ        ມອບໝາຍຂອງຜູ້ອຳນວຍການສູນຢ່າງເຂັ້ມງວດໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ;

  4. ເປັນຫົວໜ້າກອງເລຂາ ແລະ ເປັນເສນາທິການໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຄົ້ນຄວ້າສັງລວມທຸກວຽກຂອງສູນ;

  5. ເປັນເສນາທິການໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຈັດຕັ້ງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ;

  6. ລົງເລິກຊີ້ນຳ ແລະ ຈັດຕັ້ງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານບໍລິຫານສັງລວມ:

    1).      ວຽກງານຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ;

    2).     ວຽກງານເລຂານຸການ;

    3).     ວຽກງານພິທີການ;     

    4).     ວຽກງານປະດັບປະດາ ແລະ ຂ່າວສານ;

    5).     ວຽກງານການເງິນ;

   6).     ວຽກງານຄຸ້ມຄອງເຄຫະ ແລະ ບໍລິການ;

 6. ລົງເລິກຊີ້ນຳ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານແຜນການ, ການຮ່ວມມື ແລະ ໂຄງການ:

   1).      ວຽກງານສະຖິຕິຂໍ້ມູນຂ່າວສານທັງໝົດ;

  2).     ເປັນກອງເລຂາໃນການຄົ້ນຄ້ວານະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດ;

  3).     ຄົ້ນຄວ້າ, ຮ່າງ ແລະ ສັງລວມແຜນງົບປະມານປະຈຳປີ;

  4).     ສະຫລຸບສັງລວມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນປະຈຳອາທິດ, ປະຈຳເດືອນ, ປະຈຳປີ ຂອງສູນ;

  5).     ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງພະນັກງານພາຍໃນຂະແໜງ;

 7. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນຕາມການມອບໝາຍຂອງຜູ້ອຳນວຍການສູນ.

11.2     ທ.ທະນູທອງ ພູວັດອານິດ

  1. ເປັນຜູ້ຊ່ວຍຫົວໜ້າຂະແໜງໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ເປັນກອງເລຂາ, ເປັນເສນາທິການ ແລະ ເປັນ

       ໃຈກາງໃນການປະສານງານ;

      2. ເປັນຜູ້ຊ່ວຍຫົວໜ້າຂະແໜງໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານຄົ້ນຄວ້າສັງລວມທຸກໆວຽກຂອງສູນ;

      3. ເປັນຜູ້ຊ່ວຍຫົວໜ້າຂະແໜງໃນການປະຕິບັດວຽກງານເລຂານຸການ, ໂດຍສະເພາະ ວຽກງານກະ

        ກຽມເອກະສານເຂົ້າປະຊຸມສ່ອງແສງ ແລະ ບັນທຶກກອງປະຊຸມສ່ອງແສງ;

      4. ເປັນຜູ້ຊ່ວຍຫົວໜ້າຂະແໜງໃນການປະຕິບັດວຽກງານແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື, ໂດຍສະເພາະວຽກ:

       1).  ສັງລວມແຜນການ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດຂອງສູນ;

       2).  ຮ່າງເອກະສານທຸກໆປະເພດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື;

       3).  ສະໜອງຂໍ້ມູນທຸກຢ່າງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມືໃຫ້ຄະນະນຳສູນ;

       4).  ໃຫ້ຂໍ້ມູນທຸກຢ່າງ ແລະ ອະທິບາຍໃຫ້ແກ່ພາກສ່ວນອື່ນໆກ່ຽວກັບວຽກງານແຜນການ ແລະ ການ

      ຮ່ວມມື, ໂດຍສະເພາະ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຕາມການເຫັນດີເປັນເອກະພາບຂອງຄະນະ

     ນຳຂອງສູນ;

     5).  ຮ່ວມເຮັດວຽກກັບຄະນະວິຊາການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໃນການລົງເກັບກຳ

      ຂໍ້ມູນ, ຜົນຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຜົນສຳເລັດຂອງວຽກງານຄຸ້ມຄອງໂຄງການ;

   5. ລົງເລິກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານບໍລິຫານຄຸມຄອງບຸກຄະລາກອນຂອງສູນ:

    1).   ວຽກງານສະຖິຕິຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບບຸກຄະລາກອນທັງໝົດ;

    2).  ຄຸມຄອງສຳນວນເອກະສານຕ່າງໆຂອງພະນັກງານ;

    3).  ສັງລວມ ແລະ ຕິດຕາມການເລື່ອນຊັ້ນ-ຂັ້ນເງິນເດືອນຕ່າງໆ ແລະ ແຈ້ງໃຫ້ພະນັກງານ;

    4).  ສັງລວມ ແລະ ຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເງິນອຸດໜູນຕ່າງໆຂອງພະນັກງານແລ້ວລາຍງານ ແລະ ແຈ້ງໃຫ້ພະນັກງານ;

   5).  ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສະຫວັດດີການ ແລະ ສັງຄົມຂອງສູນ, ໂດຍສະພາະ, ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນຳສະເໜີນະໂຍບາຍຕ່າງໆ, ເຊັ່ນ: ການ         ລາພັກ, ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍປິ່ນປົວສຸຂະພາບ,ການຢ້ຽມຢາມຄົນເຈັບ, ການເສຍຊີວິດ, ບຳເນັດ ແລະ ບຳນານ ແລະ ການຊ່ວຍ           ຄອບຄົວພະນັກງານໃນທຸກໆກໍລະນີຂ້າງເທິງ;

    6).   ປະສານສົມທົບກັບທຸກໆພາກສ່ວນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທຸກທໜ້າວຽກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການບັນຈຸແລະ ຊັບຊ້ອນພະນັກງານ;

    7).   ເກັບກຳ ແລະ ສັງລວມແຜນການກໍ່ສ້າງ, ບຳລຸງ ແລະ ຍົກລະດັບບຸກຄະລາກອນແຕ່ປະເພດທັງໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວ;

    6).   ຮ່າງເອກະສານທຸກໆປະເພດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານບໍລິຫານຄຸມຄອງບຸກຄະລາກອນ;

  5.   ເປັນຜູ້ຊ່ວຍຫົວໜ້າຂະແໜງໃນການປະຕິບັດວຽກງານການຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ການປະເມີນ

                         ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງພະນັກງານໃນຂະແໜງຂອງຕົນເອງ;

  6.     ເປັນຜູ້ຊ່ວຍຫົວໜ້າຂະແໜງຊີ້ນຳ ແລະ ລົງເລິກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານປ້ອງກັນຊາດ ແລະ ປ້ອງ

      ກັນຄວາມສະງົບ;

  7. ເປັນຜູ້ຊ່ວຍຫົວໜ້າຂະແໜງຊີ້ນຳ ແລະ ລົງເລິກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳຕ່າງໆຕາມຂະບວນລວມ,

   ເຊັ່ນ: ກິດຈະກຳອະນາໄມ ແລະ ອອກແຮງງານລວມ ແລະ ກິດຈະກຳເຄື່ອນໄຫວກິລາຕ່າງໆ;

  8. ລົງເລິກຊີ້ນຳ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານປະດັບປະດາ ແລະ ຂ່າວສານ:

    1).    ສ້າງແຜ່ນປ້າຍຄຳຂວັນ ແລະ ທຸງໃນງານສຳຄັນຕ່າງໆຂອງຊາດ;

    2).    ສ້າງແຜ່ນປ້າຍຄຳຂວັນເພື່ອປະຊາສຳພັນ, ກະກຽມຕົບແຕ່ງເວທີກອງປະຊຸມ, ພິທີການຕ່າງໆ, ອາຄານສະຖານທ່ີ, ຮັບຜິດຊອບ            ແສງສີ ແລະ ສຽງ.

    3).    ກະກຽມເນື້ອໃນສຳລັບໂຄສະນາຕ່າງໆຕາມການເຫັນດີຂອງຄະນະນຳສູນ;

    4).    ເກັບກຳຂ່າວສານການເຄື່ອນໄຫວດ້ານຕ່າງໆຂອງສູນ;      

     5).    ສະໜອງຂໍ້ມູນດ້ານຂ່າວສານໃຫ້ສື່ມວນຊົນ;

     6).    ແຈ້ງການເນື່ອງໃນໂອກາດຕ່າງໆໃຫ້ຄະນະນຳ ແລະ ພະນັກງານ;

   9. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າຂະແໜງ ແລະ ຄະນະນຳສູນ.

       

        11.3    ນ. ເມລີ ພົມມະຈັນ

  1. ເປັນຜູ້ຊ່ວຍຫົວໜ້າຂະແໜງໃນການປະຕິບັດວຽກງານການເງິນ, ໂດຍສະເພາະ, ລົງເລິກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ: 

ວຽກງານງົບປະມານ:

1). ສ້າງແຜນງົບປະມານປະຈຳສົກຮຽນ, ຈັດແບ່ງຕົວເລກ;

2). ຂື້ນແຜນ(ບັນຊີຕົວເລກ)ງົບປະມານຈັດກິດຈະກຳຕ່າງໆຂອງສູນ;

3). ກະກຽມເອກະສານທຸກໆຢ່າງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຂໍອະນຸມັດງົບປະມານ;

4). ຕິດຕາມເອກະສານຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຂໍອະນຸມັດງົບປະມານນຳກົມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງ

    ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ກະຊວງການເງິນ;

5). ສັງລວມບັນຊີໜີ້ສິນ/ເງິນຄ້າງຈ່າຍ;

6). ດັດໂສມງົບປະມານເປັນປະຈຳແລ້ວແຈ້ງຕໍ່ຄະນະນຳຂອງສູນເພື່ອພິຈາລະນາຕັດ-ເພີ່ມງົບຮ່ວງຕ່າງໆ;

7). ສະຫຼຸບບັນຊີລາຍຈ່າຍງົບປະມານ;

8). ຕິດຕາມການເບີກຈ່າຍເງິນເດືອນ ແລະ ເງິນນະໂຍບາຍຕ່າງໆຂອງພະນັກງານພາຍໃນສູນ;

    ວຽກງານບັນຊີ:

1).   ສັງລວມ ແລະ ບໍລິຫານບັນຊີຕົວເລກງົບປະມານ, ບັນຊີລາຍຮັບຕ່າງໆທີ່ໄດ້ຈາກການເກັບ, ບັນຊີ

    ໂຄງການ, ບັນຊີເງິນສົດ ແລະ ບັນຊີເງິນຝາກ;

2).  ລົງບັນຊີຮັບ, ຈ່າຍເງິນ ແລະ ດຸ່ນດຽງ;

3).  ຮ່າງໃບສະເໜີຖອນ ແລະ ລົງເຂົ້າເລກທີໃບຂໍຖອນ.

4).  ສະຫຼຸບລາຍຮັບ, ຈ່າຍ ແລະ ດຸ່ນດ່ຽງປະຈຳວັນຕາມແຕ່ລະປະເພດ, ຕາມຮ່ວງ, ລູກຮ່ວງ ແລະ ລູກຮ່ວງຍ່ອຍ;

5).  ແຈ້ງສະຖານະພາບການເງິນຂອງແຕ່ລະປະເພດໃນຮູບແບບຂອງເງິນສົດ ແລະ ເງິນຝາກໃນກໍ

     ລະນີທີ່ມີການດຳເນີນທຸລະກຳ ແລະ ປະຈຳເດືອນ;

6).  ຖືບັນຊີເງິນຝາກທະນາຄານ, ຮັກສາ ແລະ ຂຽນແຊັກເບີກຈ່າຍ. 

ວຽກງານຄັງເງິນສົດ:

1).  ເກັບ, ຮັບ ແລະ ຈ່າຍເງິນບ້ວງງົບປະມານ ແລະ ເງິນໂຄງການຕ່າງໆ;

2). ກັບ, ຮັບ, ຈ່າຍເງິນຈາກການເກັບ ແລະ ການບໍລິການວິຊາການ;

3). ຮັບ ແລະ ຈ່າຍເງິນເງິນແຮ;

4). ຈົດ, ບັນທຶກຮັບ ແລະຈ່າຍປະຈຳວັນ;

5). ຮັບຜິດຊອບບັນຊີ ແລະ ຈຳນວນເງິນສົດທັງໝົດ;

6). ທວງໜີ້ສິນເງິນສົດ;

7). ຮັບຜິດຊອບບັນຊີເງິນກອງທຶນຕ່າງ -ເງິນສົດ, ເຊັ່ນ: ຄັງສະຫວັດດີການ ແລະ ອື່ນໆ;

8). ຈັດແບ່ງເງິນສົດເປັນຮ່ວງ, ລູກຮ່ວງ ແລະ ລູກຮ່ວງຍ່ອຍ;

9). ສົມທົບກັບຜູ້ຮັບຜິດຊອບບັນຊີ,ຫົວໜ້າຂະແໜງບໍລິຫານແລ້ວກວດກາເງິນສົດປະຈຳວັນ

    ແລ້ວແຈ້ງສະຖານະພາບເງິນສົດປະຈຳວັນ. 

ວຽກງານຈັດຊື້, ສາງອຸປະກອນ ແລະ ສະໜອງວັດຖຸ

1).   ສັງລວມຄວາມຕ້ອງການຊື້;

2).  ເຮັດລາຄາກາງສຳລັບເຄື່ອງອຸປະກອນຕ່າງໆ;

3).  ເກັບກຳໃບສະເໜີລາຄາເພື່ອກະກຽມສະເໜີຄະນະກຳມະການຈັດຊື້;

4).  ຂໍອະນຸມັດໃນການຈັດຊື້ຕາມລະບຽບຫຼັກການ;

5).  ເບີກຈ່າຍອຸປະກອນໃຫ້ພາກສ່ວນຕ່າງໆ;

1).         ລົງບັນຊີຮັບ, ຈ່າຍ ແລະ ດຸ່ນດ່ຽງລວມ ແລະ ແຕ່ລະປະເພດຂອງອຸປະກອນທີ່ເບີກຈ່າຍ ແລະ ຮັກສາໄວ້ໃນສາງ;

2).         ຄຸ້ມຄອງບັນຊີສາງ(ສາງອຸປະກອນຮັບໃຊ້ສະເພາະບໍລິຫານ);

3).         ແຈ້ງສະຖານະພາບຂອງອຸປະກອນແຕ່ລະປະເພດໃນສາງ;

4).         ຈັດຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງອຸປະກອນພາຍໃນສາງ;

5).         ຕິດຕາມການເບີກຈ່າຍ ແລະ ຮັບມາເບີກຈ່າຍນ້ຳມັນ ແລະ ບັດໂທລະສັບບໍລິຫານຂອງ

       ພະນັກງານທີ່ມີຕຳແໜ່ງ ແລະ ຂອງສູນ.

     ວຽກງານກວດກາ:

                  1).  ກວດກາຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເອກະສານການເງິນທຸກສະບັບ;

                  2). ຕິດຕາມການປະຕິບັດຕົວເລກງົບປະມານ;

                  3). ກວດກາລະບົບການບັນຊີ;

                  4). ກວດກາການຮັບ-ຈ່າຍເງິນ ແລະ ວັດສະຖຸ.

  1. ເປັນຜູ້ຊ່ວຍຫົວໜ້າຂະແໜງໃນການປະຕິບັດວຽກງານບໍລິຫານສັງລວມ, ໂດຍສະເພາະ, ລົງເລິກ

 

    ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກພິທີການ:

     1).  ຈັດພິທີຕ້ອນຮັບ ແລະ ລ້ຽງແຂກ;

     2).  ກະກຽມສະຖານທີ່ເຊັນສັນຍາ ແລະ ປະຊຸມ; 

     3).  ກະກຽມບັດເຊີນ, ສົ່ງບັດເຊີນ;

     4).  ກະກຽມອາຫານຫວ່າງ ແລະ ອາຫານຕ້ອນຮັບແຂກ;

     5).  ຕ້ອບຮັບແຂກຕາມພິທີການຕ່າງໆ;

     6).  ຮັບຜິດຊອບຈັດຫາ ແລະ ຊື້ຂອງຂວັນທີ່ລະນຶກຕ່າງໆ;     

     7).  ສ້າງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຫ້ອງມູນເຊື້ອຕ່າງໆ(ຖ້າມີ).

     8).  ເບິ່ງແຍງຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍແລະ ຄວາມສວຍງາມຂອງຫ້ອງການ.

3.   ເປັນຜູ້ຊ່ວຍຫົວໜ້າຂະແໜງໃນການປະຕິບັດວຽກງານການຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ການປະເມີນການ

     ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງພະນັກງານໃນຂະແໜງຂອງຕົນເອງ;

4.   ເປັນຜູ້ຊ່ວຍຫົວໜ້າຂະແໜງຊີ້ນຳ ແລະ ເປັນເສນາທິການສຳລັບວຽກງານຮັກສາຄວາມເປັນລະບຽບ

      ຮຽບຮ້ອຍ ແລະ ຄວາມສວຍງາມຂອງອາຄານສະຖານທີ່;  

5.   ເປັນຜູ້ຊ່ວຍຫົວໜ້າຂະແໜງຊີ້ນຳ ແລະ ລົງເລິກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳຕ່າງໆຕາມຂະ ບວນລວມ;

  1.      ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າຂະແໜງ ແລະ ຄະນະນຳສູນ.

 

11.4   ທ. ວັນນະສິງ ບຸດສະດີ

         1.   ເປັນຜູ້ຊ່ວຍຫົວໜ້າຂະແໜງໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ເປັນກອງເລຂາ ແລະ ເປັນເສນາທິການໃນການປະຕິບັດວຽກງານສະຖິຕິ                 ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ຄົ້ນຄວ້າສັງລວມ ແລະ ວຽກງານແຜນການ:

   ວຽກງານສະຖິຕິຂໍ້ມູນຂ່າວສານ:

    1).  ປະສານສົມົທົບກັບຂະແໜງ MIS ກຽວຂ້ອງ ເກັບກຳ, ສັງລວມ, ບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງລະບົບຂໍ້ມູນ ແລະ

         ຂ່າວສານ;

    2). ນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນເຂົ້າໃນວຽກງານຄົ້ນຄວ້າສັງລວມ, ວຽກງານແຜນການ ແລະ ວຽກໂຄສະນາ;

    3). ບໍລິການສະໜອງຂໍ້ມູນໃຫ້ພາກສ່ວນຕ່າງໆ ແລະ ສະໜອງຂໍ້ມູນຂອງພາກສ່ວນຕ່າງໆໃຫ້ຄະນະນຳຂອງ            ສູນ.

   ວຽກງານຄົ້ນຄວ້າສັງລວມ:

    1).  ຮ່າງເອກະສານລາຍງານທຸກໆເລື່ອງທີ່ມີລັກສະນະຄົ້ນຄວ້າສັງລວມ;

    2). ຮ່າງ ຫຼື ປັບປຸງຂໍ້ກຳນົດ, ກົດລະບຽບ ແລະ ນະໂນບາຍຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;

    3). ຊ່ວຍບັນທຶກກອງປະຊຸມຂອງສູນ ແລະ ຈັດພິມ;

    4). ຊ່ວຍຄົ້ນຄວ້າສັງລວມບັນຫາ ແລະ ສະພາບທີ່ເກີດຂຶ້ນເພື່ອນຳສະເໜີໃຫ້ຄະນະນຳຂອງສູນ;

    5). ຊ່ວຍກະກຽມກອງປະຊຸມ ແລະ ກະກຽມເອກະສານຮັບໃຊ້ກອງປະຊຸມ.

   ວຽກງານແຜນການ:

                       1).  ສັງລວມບົດສະຫລຸບການປະຕິບັດວຽກງານຂອງແຕ່ລະຂະແໜງ ແລະ ແຕ່ລະສູນຢູ່ແຂວງເປັນບົດສະ

                            ຫລຸບປະຈຳເດືອນ, 3 ເດືອນ, 6 ເດືອນ ແລະ ປະ ຈຳປີຂອງສູນ;

                       2). ສັງລວມແຜນການປະຕິບັດວຽກງານຂອງແຕ່ລະຂະແໜງ ແລະ ແຕ່ລະສູນຢູ່ແຂວງເປັນແຜນການປະຈຳ

                            ເດືອນ, 3 ເດືອນ, 6 ເດືອນ ແລະ ປະ ຈຳປີຂອງສູນ;

                       3). ປະສານສົມທົບກັບແຕ່ລະພາກສ່ວນຈັດແບ່ງແຜນປະຈຳເດືອນອອກເປັນແຜນປະຕິບັດປະຈຳອາທິດ ແລະ

                            ໂດຍສົມທົບກັບບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມປະຈຳເດືອນສັງລວມແຜນທີ່ໄດ້ແບ່ງເພື່ອເຊັນຮັບຮອງ ແລ້ວຢາຍ

                            ໃຫ້ແຕ່ລະພາກສ່ວນ;

                       4). ຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິຈະກຳຂອງແຜນຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນປະຈຳອາທິດ, ປະຈຳເດືອນ, ປະຈຳ 3

                           ເດືອນ, ປະຈຳ 6 ເດືອນເພື່ອປະກອບເຂົ້າໃນບົດລາຍງານກອງປະຊຸມປະຈຳອາທິດ ແລະກອງປະຊຸມປະຈຳ

                            ເດືອນ ແລະ ເພື່ອສ້າງ ແລະ ປັບປຸງເປັນບົດສະຫລຸບລາຍງານການປະຕິບັດວຽກປະຈຳເດືອນ, 3 ເດືອນ, 6

                            ເດືອນ ແລະ ປະຈຳປີຂອງສູນ ແລະ ເພື່ອສົ່ງໃຫ້ກະຊວງ;

                     5).  ຊ່ວຍຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຮ່າງບົດລາຍງານທີ່ມີລັກສະນະພິເສດ, ສະເພາະກິດ ແລະ ດ່ວນຂອງສູນໃຫ້ກະຊວງ;

                    6).  ຊ່ວຍຄົ້ນຄວ້າ, ຮ່າງ ແລະ ສັງລວມແຜນປະຈຳປີ, ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ນະໂນບາຍຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;

  1. ເປັນຜູ້ຊ່ວຍຫົວໜ້າຂະແໜງໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ເປັນກອງເລຂາ ແລະ ເປັນເສນາທິການໃນການປະຕິບັດວຽກງານກວດກາ:

         1).   ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງພະນັກງານ ແລະ ຂອງ ຂະແໜງການໂດຍເຍືອງໃສ່ພາລະ               ບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ ແລະ ເຍືອງໃສ່ແຜນການທີ່ວາງອອກ;

         2).   ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍ, ລະບຽບ ແລະ ກົດໝາຍ, ມະຕິຄຳສັ່ງພັກ ແລະລັດຂອງພະນັກງານ                  ລັດຖະກອນ;

         3).   ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານລັດ ແລະ ໂຄງການທຸກປະເພດລວມທັງ  

           ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍ;

         4).   ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາການຄຸ້ມຄອງຊັບສິນຂອງລັດ;

  1. ຕາງໜ້າສູນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມທີ່ມີລັກສະນະຄົ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍຕ່າງໆຕາມການມອບໝາຍ;
  2. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າຂະແໜງ ແລະ ຄະນະນຳສູນ.

 

 11.5  ທ. ສຸກສະຫວັດ ຈັນທອງສີ

     1.   ເປັນຜູ້ຊ່ວຍຫົວໜ້າຂະແໜງໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ເປັນກອງເລຂາ ແລະ ເປັນເສນາທິການໃນການປະຕິບັດວຽກງານບໍລິຫານ              ຄຸ້ມຄອງເຄຫະ ແລະ ບໍລິການ:

    ວຽກງານບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງຊັບສິນຂອງລັດ:

     1).    ເກັບກຳ ແລະ ຂຶ້ນບັນຊີຊັບສິນລັດທັງໝົດທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງສູນ;

     2).   ຕິດຕາມ ແລະ ແຈ້ງສະຖານະພາບຂອງຊັບສິນລັດແຕ່ລະປະເພດເປັນໄລຍະໆ;

            - ສະຖານະພາບຂອງອາຄານ: ຕິດຕາມການເປ້ເພຕ່າງໆ;

            - ສະຖານະພາບຂອງລົດ: ຕິດຕາມການເປ້ເພ, ອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງນ້ຳມັນລໍ່ລື໊ຕ່າງໆ, ນ້ຳມັນໃນຖັງ, ລົມຢາງລົດ, ກວດນ້ຳມັນ                   ເບກ, ນ້ຳ, ໝໍ້ໄຟ, ຈຳນວນກິໂລແມັດ, ການນຳໃຊ້ ແລະ ຜູ້ນຳໃຊ້ ແລະ ອື່ນໆ;

            - ສະຖານະພາບຂອງຈັກປັ່ນໄຟຟ້າສຳຮອງ: ຕິດຕາມການເປ້ເພ, ອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງນ້ຳມັນລໍ່ລື໊ນຕ່າງໆ, ນ້ຳມັນໃນຖັງ, ນ້ຳ, ໝໍ້               ໄຟ, ແລະ ອື່ນໆ;

    3).    ເກັບກຳ, ໃສ່ລະຫັດ ແລະ ຂຶ້ນບັນຊີອຸປະກອນໄຟ້ຟ້າທັງໝົດໂດຍໃຫ້ມີບັນຊີລວມ ແລະ ບັນຊີຈຳແນກແຕ່ລະປະເພດພາຍໃນ                 ອາຄານຂອງສູນ;

    4).    ເກັບກຳ, ໃສ່ລະຫັດ ແລະ ຂຶ້ນບັນຊີເຟີນີເຈີໂດຍໃຫ້ມີບັນຊີລວມ ແລະ ບັນຊີຈຳແນກແຕ່ລະປູເພດພາຍໃນອາຄານຂອງສູນ;

    5).    ຕິດຕາມ ແລະ ແຈ້ງສະຖານະພາບຂອງອຸປະກອນຊະນິດຕ່າງໆ:

           - ສະຖານະພາບຂອງອຸປະກອນໄຟຟ້າໂດຍລວມ: ອາຍຸການໃຊ້ງານເພື່ອເປັນຂໍ້ມູນສຳລັບການປະເມີນການຂຶ້ນແຜນສຳຮອງເພື່ອ                  ປ່ຽນຖ່າຍ, ສະຖານທີ່ຕັ້ງ ແລະ ຜູ້ຊົມໃຊ້, ການເປ້ເພຕ່າງໆ;

           - ສະຖານະພາບຂອງແອເຢັນ: ໄລຍະເວລາຂອງການລ້າງ ແລະ ເຕີມນ້ຳຢາເພື່ອເປັນຂໍ້ມູນສຳລັບການປະເມີນການຂຶ້ນແຜນ ແລະ               ການເປ້ເພຕ່າງໆ;

           - ສະຖານະພາບຂອງອຸປະກອນໄອຊີທີ: ອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງຕົວມັນເອງ ຫຼື ອຸປະກອນເສີມເພື່ອເປັນຂໍ້ມູນສຳລັບການປະເມີນ                    ການຂຶ້ນແຜນສຳຮອງເພື່ອປ່ຽນຖ່າຍ, ສະຖານທີ່ຕັ້ງ ແລະ ຜູ້ຊົມໃຊ້, ແລະ ການເປ້ເພຕ່າງໆ;

     6).   ບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງຈັກປັ່ນໄຟຟ້າສຳຮອງ: ຄຸ້ມຄອງການຕົກເຮັ່ຍເສັຍຫານອຸປະກອນເສີມ,ອຸ່ນຈັກຕາມກຳນົດເວລາ ແລະ ອື່ນໆ;

     7).   ບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງລົດ: ບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງການນຳໃຊ້, ໂດຍສະເພາະລົດຕູ້ເຊິ່ງມີຫຼາຍພາກສ່ວນນຳໃຊ້, ກວດກາເຕັກນິກຢ່າງເປັນ             ປົກກະຕິ, ຮັກສາຄວາມສະອາດຂອງລົດ, ການອຸ່ນຈັກ, ແລະ ການກວດກາຄວາມພ້ອມ ແລະ ຄວາມປອດໄພກ່ອນຈະນຳໃຊ້, ໂດຍ               ສະເພາະ, ການເດີນທາງໄກ;

     8).   ບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງອາຄານສະຖານທີ່: ຕິດຕາມການທຳລາຍມ້າງເພ, ງັດແງະ, ກວດສອບລະບົບໄຟຟ້າ, ລະບົບນ້ຳປະປາ, ລະບົບ               ປ້ອງກັນອັກຄີໄພຕ່າງໆຢ່າງເປັນປົກກະຕິ;

     9).   ສົມທົບກັບຂະແໜງຄຸ້ມຄອງເຄືອຄ່າຍ ແລະ ບຳລຸງຮັກສາກວດສອບການເຮັດວຽກ ແລະ ສະຖານະພາບຂອງລະບົບປ້ອງກັນຄວາມ         ປອດໄພຕ່າງໆ ແລະ ກວດກາຂໍ້ມູນທີ່ບັນທຶກໄຢ່າງເປັນປົກກະຕິ;

    10).   ເກັບກຳ ແລະ ສັງລວມແຜນຄວາມຕ້ອງການອຸປະກອນຮັບໃຊ້ແລ້ວສ້າງເປັນໂຄງການຂອງສູນສະເໜີຫາຫ້ອງການກະຊວງ                 ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ.

   ວຽກງານສ້ອມແປງ ແລະ ກໍ່ສ້າງພື້ນຖານ:

    1).    ເກັບກຳແຜນຄວາມຕ້ອງການການກໍ່ສ້າງ, ສ້ອມແປງ ແລະ ສົມທົບກັບພະທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງຫ້ອງການ  ກະຊວງສ້າງເປັນແຜນງົບ       ປະມານ;

    2).   ດຳເນີນການກະກຽມເອກະສານຕ່າງໆ ຕາມຂັ້ນຕອນເພື່ອກຽມການສະເໜີ ການກໍ່ສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງ;

    3).   ຕິດຕາມກວດກາການສ້ອງແປງ ແລະ ການກໍ່ສ້າງ ແລະ ລາຍງານເປັນໄລຍະຕາມແຜນທີ່ກຳນົດໄວ້;

    4).   ສ້າງເອກະສານບັນທຶກການກວດກາຄວາມສຳເລັດຂອງວຽກງານ;

    5).   ເຮັດບົດສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານຄະນະກຳມະການຈັດຊື້ ແລະ ຈັດຈ້າງສຳລັບການກໍ່ສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງ;

    6).   ຕິດຕາມກວດກາການນຳໃຊ້ວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງຕາມທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນສັນຍາ.

        ວຽກງານບໍລິການ:

          1).   ກະກຽມ ແລະ ບໍລິການຫ້ອງ ແລະ ອຸປະກອນ (ຖ່ານໃສ່ໄມ,....) ຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມ, ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ                 ການຮຽນຮຽນ-ການສອນ;

          2).   ບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິການການນຳໃຊ້ລະບົບກະແຈສຳລັບທຸກໆຫ້ອງ;

          3).   ບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິການການນຳໃຊ້ຫ້ອງການ,ຫ້ອງຮຽນ,ຫ້ອງປະຊຸມ,ຫ້ອງທົດລອງທຸກປະເພດ;

          4).   ບໍລິການປ່ຽນຖ່າຍປຸປະກອນໄຟຟ້າ(ດອກໄຟ, ....) ໃນກໍລະນີຈຳເປັນ;

          5).   ຄຸ້ມຄອງບິນນໍ້າປະປາ ແລະ ໄຟຟ້າ;

          6).   ຊ່ວຍຈັດສົ່ງເອກະສານທາງລັດຖະການໄປກະຊວງຕ່າງໆ;

          7).   ຊ່ວຍວຽກງານຈັດຊື້ ແລະ ຮັບ-ສົ່ງອຸປະກອນຕ່າງໆຈາກ-ໄປພາກສ່ວນຕ່າງໆນອກ ກະຊວງ ສສກ;

          8).   ບໍລິການການນຳໃຊ້ລົດ.

   ວຽກງານອະນາໄມ

                       1).    ຂຶ້ນແຜນຊື້ເຄື່ອງຮັບໃຊ້ວຽກງານອະນາໄມ ແລະ ອະນາໄມລວມ;

                       2).   ສົມທົບກັບອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ ເປັນເຈົ້າໃນການວາງແຜນ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການອອກແຮງ

                              ງານລວມ;

                       3).   ສົມທົບກັບອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ ຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບັດວຽກຂອງພະນັກງານອະນາໄມໂດຍ

                             ມີການປະເມີນ ແລະ ລາຍງານເປັນໄລຍະ;

   ວຽກງານບໍລິຫານເດີ່ນ

    1).   ຕິດຕາມຄວາມສະອາດ ແລະ ສວຍງາມ ຂອງເດີ່ນຈອດລົດ ແລະ ເດີ່ນຫຍ້າ;

    2).  ຂຶ້ນແຜນການຕັດຫຍ້າ;

    3).  ວາງແຜນປູກຕົ້ນໄມ້ແລະ ດອກໄມ້ປະດັບ, ປະດັບປະດາບໍລິເວນເດີ່ນເຂດຮັບຜິດຊອບຂອງອາຄານ;

    4).  ບຳລຸງຮັກສາເດີ່ນຫຍ້າ, ຕົ້ນໄມ້ ແລະ ດອກໄມ້ທີ່ປູກ.

  2.  ເປັນຜູ້ຊ່ວຍຫົວໜ້າຂະແໜງລົງເລິກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສຳລັບວຽກງານຮັກສາຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ແລະ ຄວາມສວຍງາມຂອງ       ອາຄານສະຖານທີ່; 

  3.  ເປັນຜູ້ຊ່ວຍຫົວໜ້າຂະແໜງລົງເລິກວາງແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳຕ່າງໆຕາມຂະບວນການລວມ;

  4.    ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າຂະແໜງ ແລະ ຄະນະນຳສູນ.

       11.6   ມະໂນເທບ ກຸນລະສິນ

1.   ເປັນຜູ້ຊ່ວຍຫົວໜ້າຂະແໜງໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ເປັນກອງເລຂາ ແລະ ເປັນເສນາທິການໃນການປະຕິບັດ

     ວຽກງານຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ ແລະ ວຽກງານເລຂານຸການ:

    ວຽກງານຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ:

     1).   ບັນທຶກເອະສານຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ ຂອງທຸກໆພາກສ່ວນ, ເກັບ, ຈັດແຍກ ແລະ ຮັກສາເອກະສານເຂົ້າແຟມ;

     2).  ຈັດພິມ ແລະ ສຳເນົາເອກະສານຕາມການມອບໝາຍ ແລະ ຕາມຄວາມຕ້ອງການ;

     3).  Scan ເອກະສານລົງໃນລະບົບ;

     4).  ສັງລວມບັນຊີເອກະສານເຂົ້າ-ອອກໄວ້ໃນລະບົບ ແລະ ໄວ້ໃນແຟມ;

     5).  ກະກຽມເອກະສານໃສ່ຫໍ່ ຫຼື ຊອງ;

     6).  ຮັບ ແລະ ຈັດສົ່ງເອກະສານອອກ-ເຂົ້າຫາຄະນະນຳສູນ ແລະ ພາຍໃນກະຊວງ;

     7).  ຮັບ-ສົ່ງໜັງສືພິມຈາກ-ໃຫ້ຄະນະນຳສູນ;

     8).  ຊອກຄົ້ນ ແລະ ສະໜອງເອກະສານທີ່ຕ້ອງການໃນເວລາທີ່ຕ້ອງການ.

    ວຽກງານເລຂານຸການ

     1).   ເກັບກຳ, ຕິດຕາມ, ຈື່ ແລະ ແຈ້ງຕາຕະລາງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຄະນະນຳຂອງສູນ ແລະປະສານງານນັດໝາຍການເຂົ້າພົບຄະນະ           ນຳຂອງສູນຂອງຜູ້ທີມາພົວພັນວຽກ;

     2).  ເກັບກຳຄຳຄິດຄຳເຫັນຂອງ ຫົວໜ້າຂະແໜງ ແລະ ບຸກຄົນເພື່ອລາຍງານໃຫ້ຄະນະນຳຂອງສູນ;

     3).  ຮັບຄຳສັ່ງ, ເປັນເຈົ້າການໃນການຕິດຕາມ ແລະ ບັນທຶກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານປະຈຳວັນແລ້ວລາຍງານໃຫ້ຄະນະນຳ;

     4).  ກະກຽມ(ສັງລວມ, ສຳເນົາ ແລະ ອື່ນໆ)ເອກະສານເພື່ອເອົາເຂົ້າປະຊຸມຕາມການມອບໝາຍ ແລະ ຕາມຈຳນວນທີ່ຕ້ອງການ;

     5).  ແຈກຢາຍເອກະສານຕາມຄຳເຫັນຂອງ ອຳນວຍການສູນ;

     6).  ຮັບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ໂທລະສັບ ແລະ ໂທລະສານແລ້ວລາຍງານຄະນະນຳ ແລະ ບັນດາຫົວໜ້າຂະແໜງ ຫຼື ບຸກຄົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;

     7).   ຮັບແຂກ ແລະ ແນະນຳແຂກຈາກພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ຈະເຂົ້າພົບຄະນະນຳ;

     8).   ຮັບໃຊ້ງານລ້ຽງ ແລະ ຕ້ອນຮັບແຂກຂອງກອງປະຊຸມ;

     9).   ຊ່ວຍຮັບຜິດຊອບຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ແລະ ຄວາມສະອາດຂອງຫ້ອງການ, ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນຫ້ອງຄະນະນຳຂອງສູນ;

     10).  ຮັບຜິດຊອບຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງໜັງສືພີມໃນແຕ່ລະວັນ;

     11).  ຮັບຜິດຊອບກາຈ້ຳສູນ ແລະ ກາຊື່ພ້ອມທັງເປັນຜູ້ຈ້ຳກາເຂົ້າເລກທີເອກະສານຕ່າງໆ;

     12).  ຮ່າງເອກະສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສູນຕາມການມອບໝາຍ, ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນສະໂນດນຳສົ່ງ;

     13). ຊ່ວຍຮັບຜິດຊອບໃນການປະຕິບັດວຽກງານພິທີການ;

     14).   ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍ.