ພາລະບົດບາດ ຂອງຂະແໜງ ບໍລິຫານ

 

            ຂະແໜງບໍລິຫານມີພາລະບົດບາດຄົ້ນຄວ້າ,ສັງລວມວຽກທັງໝົດຂອງສູນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວຽກງານບໍລິຫານສັງລວມ, ບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ

ຄຸ້ມຄອງບຸກຄະລາກອນ, ບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງວຽກງານແຜນການ ແລະ ການເງິນ, ບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງວຽກງານເຄຫະ ແລະ ບໍລິການ,  ບໍລິຫານຄຸ້ມ

ຄອງວຽກງານການບໍລິການວິຊາການໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ, ບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງວຽກງານປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ ກິດຈະກຳການ

ເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆ, ແລະ ບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງວຽກງານສະຫວັດດີການ ແລະ ສັງຄົມ.

 

ໜ້າທີ່ລວມຂອງຂະແຫນງບໍລິຫານ 

 

1.     ຄົ້ນຄວ້າ, ສັງລວມວຽກທັງໝົດຂອງສູນ ແລະ ສະເໜີແນວທາງເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ການຕັດສິນໃຈ ແລະ ການແກ້ໄຂຂອງຄະນະນຳສູນ; 

2.    ບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງວຽກງານຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ, ເລຂານຸການ ແລະ ພິທີການ; 

3.    ບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງວຽກງານຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ, ເງິນເດືອນ ແລະ ເງິນສະໜັບສະໜູນຕ່າງໆ,ວຽກງານສະຫວັດດີການ ແລະ ສັງຄົມ ເຊິ່ງລວມທັງການວາງແຜນການພັດທະນາພະນັກງານທີ່ຢູ່ໃນການຄຸ້ມຄອງຂອງຂະແໜງ; 

4.      ຄົ້ນຄວ້າສັງລວມ, ບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງແຜນການ, ໂຄງການ, ການຮ່ວມມື, ການບໍລິການວິຊາການໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ ແລະ ການປະສານງານກັບ

ອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ; 

6.     ບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງວຽກງານການເງິນ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ ວຽກງານງົບປະມານ, ວຽກງານຄັງເງິນ ສົດ, ວຽກງານບັນຊີ, ວຽກງານຈັດຊື້ ແລະ ສະໜອງວັດຖຸ ແລະ ວຽກງານກວດກາ; 

7.     ບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງເຄຫະ ແລະ ບໍລິການເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ ວຽກງານຄຸ້ມຄອງຊັບສິນຂອງລັດ, ວຽກງານສາງ, ວຽກງານບໍລິການ, ວຽກງານ

ກໍ່ສ້າງ, ບຳລຸງຮັກສາ ແລະ ສ້ອມແປງປ່ຽນຖ່າຍ; 

8.     ບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງວຽກງານສະຖິຕິ, ຂໍ້ມູນ, ຂ່າວສານ ແລະ ການປະດັບປະດາ; 

9.     ບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງວຽກງານປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ ກິດຈະກຳການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆ, ແລະ ບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງວຽກ

ງານສະຫວັດດີການ ແລະ ສັງຄົມ;

10.   ກວດກາ ຕິດຕາມ ປະເມີນຜົນ ແລະ ສະຫຼຸບ ລາຍງານ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາກິດຈະກຳຕ່າງໆຂອງຂະແໜງໃຫ້ຄະນະນຳຂອງສູນ;

11.     ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຕາມການມອບໝາຍຂອງຜູ້ອຳນວຍການສູນ;