ຂໍ້ມູນກຽວກັບຂະແໜງ Network

1. ພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ລວມ ຂອງຂະແໜງ.

1.1 ພາລະບົດບາດຂອງຂະແໜງຄຸ້ມຄອງເຄືອຂ່າຍ ແລະ ບໍາລຸງຮັກສາອຸປະກອນ.

 

            ຂະແໜງຄຸ້ມຄອງເຄືອຄ່າຍ ແລະ ບຳລຸງຮັກສາອຸປະກອນມີພາລະບົດບາດຄົ້ນຄວ້າວາງແຜນຍຸດທະສາດກ່ຽວກັບການສ້າງແລະການພັດທະນາລະບົບໄອຊີທີ ແລະ ລະບົບເຄື່ອຄ່າຍໃຫ້ຕິດຈອດທົ່ວຂະແໜງການສຶກສາແລະແລະ ກິລາ; ຄົ້ນຄວ້າ, ອອກແບບ, ພັດທະນາ, ຕິດຕັ້ງ, ບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ, ບຳລຸງຮັກສາ ແລະ ສ້ອມແປງ ແລະ ບໍລິການອຸປະກອນ, ລະບົບໄອຊີທີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບລະບົບການປະຕິບັດງານ ແລະ ລະບົບເຄືອຄ່າຍທັງໝົດທີ່ຢູ່ພາຍໄຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ;

1.2     ໜ້າທີ່ລວມ ຂອງຂະແໜງຄຸ້ມຄອງເຄືອຄ່າຍ ແລະ ບຳລຸງຮັກສາອຸປະກອນ

 1. ຊີ້ນໍາ-ນຳພາຮອບດ້ານໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງຂະແໜງທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນ ມາດຕາ 06 ແລະ 07 ຂອງໝວດທີ III;
 2. ເປັນຫົວໜ້າກອງເລຂາ, ເປັນເສນາທິການ ແລະ ເປັນໃຈກາງໃຫ້ແກ່ຜູ້ອຳນວຍການສູນໃນການປະສານສົມທົບກັບທຸກໆພາກສ່ວນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດໃນການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິ ການວຽກງານຂອງສູນຕາມພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີ່, ຂອບເຂດສິດແລະ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຜູ້ອຳ ນວຍການສູນ;
 3. ເປັນຫົວໜ້າກອງເລຂາ, ເປັນເສນາທິການ ແລະ ເປັນໃຈກາງໃຫ້ແກ່ຜູ້ອຳນວຍການສູນໃນການປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງຕ່າງໆໃນສູນ ແລະ ສູນຕ່າງໆຢູ່ແຂວງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງສູນຕາມພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີ່ ແລະ ຂອບເຂດສິດ ແລະ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຜູ້ອໍານວຍການສູນຢ່າງເຂັ້ມງວດໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ;
 4. ເປັນຫົວໜ້າກອງເລຂາ ແລະ ເປັນເສນາທິການໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຄົ້ນຄວ້າສັງລວມທຸກວຽກຂອງສູນ;
 5. ເປັນເສນາທິການໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຈັດຕັ້ງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ
 6.  ລົງເລິກຄົ້ນຄວ້າວາງແຜນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວກ່ຽວກັບການສ້າງແລະການພັດທະນາລະບົບໄອຊີທີ ແລະ ລະບົບເຄື່ອຄ່າຍໃຫ້ຕິດຈອດທົ່ວຂະແໜງການສຶກສາແລະ ກິລາລະຫວ່າງຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ເຂົ້າກັບລະບົບເຄືອຂ່າຍຂອງລັດຖະບານ ແລະ ສາກົນ;
 7.  ເປັນກອງເລຂາລົງເລິກຄົ້ນຄວ້າຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສ້າງນິຕິກຳກ່ຽວກັບການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິການອຸປະກອນ, ລະບົບໄອຊີທີທັງໝົດ, ໂດຍສະເພາະ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບລະບົບການປະຕິບັດງານ ແລະ ລະບົບເຄື່ອຄ່າຍ;
 8. ເປັນກອງເລຂາ ແລະ ເສນາທິການລົງເລິກຄົ້ນຄວ້າ, ອອກແບບ, ພັດທະນາ, ຕິດຕັ້ງອຸປະກອນ ແລະ ລະບົບໄອຊີທີທັງໝົດ;
 9. ລົງເລິກຊີ້ນຳວຽກງານບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ, ບຳລຸງຮັກສາ ແລະ ສ້ອມແປງ ລະບົບປະຕິບັດງານຂອງ ລະບົບຄອມພິວເຕີ ແລະ Servers ໂດຍລວມ ແລະ ໃນຫ້ອງ Server;
 10. ຊີ້ນຳວຽກງານບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ, ບຳລຸງຮັກສາ ແລະ ສ້ອມແປງ ລະບົບປະຕິບັດງານຂອງລະບົບເຄື່ອຄ່າຍແລະ ອຸປະກອນເສີມທີ່ຕິດພັນທັງໝົດທັງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ;
 11. ຄົ້ນຄວ້າ, ພັດທະນາ ແລະ ບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງລະບົບຄວາມປອດໄພຂອງອາຄານສະຖານທີ່, ອຸ ປະກອນ ແລະ ລະບົບໄອຊີທີທັງໝົດ;
 12. ວາງແຜນການພັດທະນາພະນັກງານທີ່ຢູ່ໃນການຄຸ້ມຄອງຂອງຂະແໜງ;
 13. ກວດກາ ຕິດຕາມ ປະເມີນຜົນ ແລະ ສະຫຼຸບ ລາຍງານ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາກິດຈະກຳຕ່າງໆຂອງຂະແໜງໃຫ້ຄະນະນຳຂອງສູນ;
 14. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຕາມການມອບໝາຍຂອງຜູ້ອຳນວຍການສູນ;

 

ໝວດ ທີ IV

ພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີ່ລວມ ແລະ ຂອບເຂດສິດຂອງຫົວໜ້າຂະແໜງ

            ມາດຕາ 08:      ພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ລວມຂອງຫົວໜ້າຂະແໜງ

           ຫົວໜ້າຂະແໜງເປັນຜູ້ຊ່ວຍ ແລະ ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ຜູ້ອຳນວຍການສູນມີພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ລວມດັ່ງລຸ່ມນີ້:

 1. ສຶກສາອົບຮົມການເມືອງແນວຄິດ, ຄຸນສົມບັດສິນທຳປະຕິວັດໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ;  ເປັນແບບຢ່າງ ແລະ ນຳພາໃນການປະຕິບັດທຸກໆມະຕິ, ຄຳສັ່ງ, ກົດລະບຽບ ແລະ ກົດໝາຍທີ່ພັກ ແລະ ລັດວາງຢ່າງເຂັ້ມງວດ; ເປັນແບບຢ່າງ ແລະ ນຳພາໃນການເຝິກຝົນຫຼໍ່ຫຼອມຕົນເອງໃນທຸກດ້ານ, ບຸກບືນ, ຫ້າວ ຫັນ ແລະ ດຸໝັ່ນຍົກລະດັບວິຊາສະເພາະ, ພາສາອັງກິດ, ວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການເມືອງ, ການປົກຄອງໄປເທື່ອລະກ້າວ;
 2. ຊີ້ນຳໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທຸກໆພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ລວມຂອງຂະແໜງທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນມາດຕາ 06 ແລະ ມາດຕາ 07, ໝວດທີ III ໃຫ້ມີຜົນສຳເລັດຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ.
 3. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຕາມການມອບໝາຍຂອງຜູ້ອຳນວຍການສູນ.

            ມາດຕາ 09:      ຂອບເຂດສິດຂອງຫົວໜ້າຂະແໜງ

 1. ສຶກສາ, ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ-ລັດໃຫ້ການເປັນແຜນການ,ແຜນງານ, ໂຄງການ ແລະ ແຜນງົບປະມານເພື່ອພັດທະນາວຽກທີ່ຕົນຮັບຜິດ ຊອບ ຕໍ່ ລັດຖະມົນຕີ;
 2. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສະເໜີຜູ້ອຳນວຍການເພື່ອຂໍສະເໜີຂັ້ນເທິງພິຈາລະນາ, ອະນຸມັດ, ປັບປຸງ,ສ້າງ ຫຼື ຍົກເລີກບັນດານິຕິກຳກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງການສຶກສາ ແລະ ກິລາທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບວຽກງານທີ່ຕົນເອງຊີ້ນຳ;  
 3. ສະເໜີຜູ້ອຳນວຍການເພື່ອຂໍສະເໜີຂັ້ນເທິງພິຈາລະນາ, ອະນຸມັດ, ສ້າງຕັ້ງ ຫຼື ຍົກເລີກຫົວໜ່ວຍການຈັດຕັ້ງທີ່ຕົນເອງຊີ້ນຳ;
 4. ສະເໜີຜູ້ອຳນວຍການເພື່ອຂໍສະເໜີຂັ້ນເທິງແຕ່ງຕັ້ງ, ປົດຕຳແໜ່ງ, ພະນັກງານວິຊາການທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນຕາມການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ;
 5. ຄຸ້ມຄອງ, ນຳໃຊ້ງົບປະມານ, ວັດຖຸ-ຊັບສິນຂອງລັດ, ກອງທຶນ, ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອປະເພດຕ່າງໆຕາມການອະນຸມັດຂອງລັດຖະມົນຕີ;
 6. ສະເໜີຜູ້ອຳນວຍການເພື່ອຂໍສະເໜີຂັ້ນເທິງປົກປ້ອງ, ຄຸ້ມຄອງບຸກຄະລາກອນ, ຊັບສິນ,ລິຂະສິດທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີຂ່າວສານ ແລະ ການສື່ສານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ;
 7. 7.         ສະເໜີຜູ້ອຳນວຍການເພື່ອຂໍສະເໜີຂັ້ນເທິງບັນຈຸ, ຊັບຊ້ອນ, ຍົກລະດັບ, ຍ້ອງຍໍ, ປະຕິບັດລະບຽບວິໄນ ແລະ  ປົດຕຳແໜ່ງພະນັກງານທີ່ຢູ່ໃນການຄຸ້ມຄອງຂອງຕົນເອງ;
 8. 8.         ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ, ສຳມະນາ ແລະ ການສົນທະນາທາງດ້ານວິຊາການກ່ຽວກັບວຽກງານເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານແລະການສື່ສານໃນລະດັບ ແລະ ຂັ້ນຕ່າງໆ ທັງ ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດຕາມການອະນຸມັດຂອງລັດຖະມົນຕີ;
 9. 9.         ປະຕິບັດໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ, ໂຄງການເງິນກູ້, ໂຄງການຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນທີ່ລັດຖະບານອະນຸມັດຕາມການອະນຸມັດຂອງລັດຖະມົນຕີ;
 10. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນຕາມການມອບໝາຍຜູ້ອຳນວຍການ ແລະ ຂອງລັດຖະມົນຕີ.

 

ໝວດ ທີ IV

ພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີ່ສະເພາະ ແລະ ຂອບເຂດສິດຂອງພະນັກງານໃນຂະແໜງ

 ມາດຕາ 10:      ພາລະບົດບາດຂອງພະນັກງານໃນຂະແໜງ

           ພະນັກງານໃນຂະແໜງແມ່ນກອງເສນາທິການ ແລະ ເປັນຜູ້ຊ່ວຍຫົວໜ້າຂະແໜງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ລວມຂອງຂະແໜງ ແລະ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າຂະແໜງຢ່າງເຂັ້ມງວດໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ.

 

ມາດຕາ 12:      ໜ້າທີ່ສະເພາະຂອງພະນັກງານໃນຂະແໜງຄຸ້ມຄອງເຄືອຂ່າຍແລະ ບຳລຸງຮັກສາ

12.1   ທ. ສອນຄຳ ນາມລຳມູນ ຫົວໜ້າຂະແໜງ

 

 1. ຊີ້ນໍາ-ນຳພາຮອບດ້ານໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງຂະແໜງທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນ ມາດຕາ 06 ແລະ 07 ຂອງໝວດທີ III;
 2. ເປັນຫົວໜ້າກອງເລຂາ, ເປັນເສນາທິການ ແລະ ເປັນໃຈກາງໃຫ້ແກ່ຜູ້ອຳນວຍການສູນໃນການປະສານສົມທົບກັບທຸກໆພາກສ່ວນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດໃນການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິ ການວຽກງານຂອງສູນຕາມພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີ່, ຂອບເຂດສິດ ແລະ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຜູ້ອຳ ນວຍການສູນ;
 3. ເປັນຫົວໜ້າກອງເລຂາ, ເປັນເສນາທິການ ແລະ ເປັນໃຈກາງໃຫ້ແກ່ຜູ້ອຳນວຍການສູນໃນການປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງຕ່າງໆໃນສູນ ແລະ ສູນຕ່າງໆຢູ່ແຂວງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງສູນຕາມພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີ່ ແລະ ຂອບເຂດສິດ ແລະ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຜູ້ອຳນວຍການສູນຢ່າງເຂັ້ມງວດໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ;
 4. ເປັນຫົວໜ້າກອງເລຂາ ແລະ ເປັນເສນາທິການໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຄົ້ນຄວ້າສັງລວມທຸກວຽກຂອງສູນ;
 5. ເປັນເສນາທິການໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຈັດຕັ້ງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ;
 6. ລົງເລິກຄົ້ນຄວ້າວາງແຜນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວກ່ຽວກັບການສ້າງແລະການພັດທະນາລະບົບໄອຊີທີ ແລະ ລະບົບເຄື່ອຄ່າຍໃຫ້ຕິດຈອດທົ່ວຂະແໜງການສຶກສາແລະ ກິລາລະຫວ່າງຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ເຂົ້າກັບລະບົບເຄືອຂ່າຍຂອງລັດຖະບານ ແລະ ສາກົນ:

 

         1). ວຽກງານສະຖິຕິຂໍ້ມູນທັງໝົດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;

         2). ເປັນກອງເລຂາໃນການຄົ້ນຄ້ວານະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດ;

         3). ຄົ້ນຄວ້າ, ຮ່າງ ແລະ ສັງລວມແຜນງົບປະມານປະຈຳປີ;

         4). ສະຫລຸບສັງລວມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນປະຈຳອາທິດ, ປະຈຳເດືອນ, ປະຈຳປີ ຂອງ

             ຂະແໜງ;

         5). ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງພະນັກງານພາຍໃນ

            ຂະແໜງ; 

    7. ເປັນກອງເລຂາລົງເລິກຄົ້ນຄວ້າຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສ້າງນິຕິກຳກ່ຽວກັບການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິການອຸປະກອນ, ລະບົບໄອຊີທີ      ທັງໝົດ, ໂດຍສະເພາະ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບລະບົບການປະຕິບັດງານ ແລະ ລະບົບເຄື່ອຄ່າຍ:

        1). ນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ແລະການເຂົ້າເຖິງ;

        2). ລະບຽບກ່ຽວກັບການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງການບໍລິການແລະການນຳໃຊ້ລະບົບເຄືອຄ່າຍ ແລະອຸປະກອນພາຍໃນຫ້ອງທົດລອງຄອມ             ພິວເຕີຕ່າງໆ;

    8. ເປັນກອງເລຂາ ແລະ ເສນາທິການລົງເລິກຄົ້ນຄວ້າ, ອອກແບບ, ພັດທະນາ, ຕິດຕັ້ງອຸປະກອນ ແລະ ລະບົບໄອຊີທີທັງໝົດ;

    9. ລົງເລິກຊີ້ນຳວຽກງານບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ, ບຳລຸງຮັກສາ ແລະ ສ້ອມແປງ ລະບົບປະຕິບັດງານຂອງ ລະບົບຄອມພິເຕີ ແລະ Servers ໂດຍລວມ ແລະ ໃນຫ້ອງ Server:

1).        ການຕິດຕັ້ງລະບົບຄອມພິວເຕີ,  Servers ແລະ ໂປຣແກຣມ;

2).        ການພັດທະນາ ຫຼື ປັບປຸງ(Customize) ໂປຣແກຣມການຄຸ້ມຄອງລະບົບຄອມພິວເຕີແລະ Servers;

3).        ການປະຕິບັດງານແບບອັດຕະໂນມັດຂອງລະບົບຄອມພິວເຕີ ແລະ Servers;

4).        ການຂຶ້ນແຜນການບຳລຸງຮັກສາ ແລະ ສ້ອມແປງລະບົບຄອມພິວເຕີ ແລະ Servers;

5).        ການບຳລຸງຮັກສາ ແລະ ສ້ອມແປງລະບົບຄອມພິວເຕີ ແລະ Servers;

6).        ການບໍລິການການບຳລຸງຮັກສາ ແລະ ສ້ອມແປງລະບົບຄອມພິວເຕີ ແລະ Servers;

7).        ປະສານກັບພະນັກງານຂະແໜງບໍລິຫານດູແລຄວາມປອດໄພຂອງລະບົບຄອມພິວເຕີ ແລະ Servers;

8).        ສ້າງຄູ່ມືກ່ຽວກັບການຕິດຕັ້ງລະບົບຄອມພິວເຕີ,  Servers ແລະ ໂປຣແກຣມ ແລະ ການການບຳລຸງຮັກສາ ແລະ ສ້ອມແປງລະບົບຄອມພິວເຕີ ແລະ Servers;

9).        ການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງບັນຊີອຸປະກອນ(Harware Inventories) ທັງໝົດ;

10).     ການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງບັນຊີຊອບແວ(Software Inventories);

11).     ການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ Anti-Virus and Malware;

12).     ການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຕິດຕາມກວດກາຄວາມສາມາດໃນການບັນຈຸ;

13).     ການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພຂອງອຸປະກອນ ແລະ ລະບົບ;

14).     ການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມການລັກເຂົ້າສູ່ລະບົບໂດຍການປອມແປງລະຫັດຕ່າງໆ;

15).     ການບໍລິການຜູ້ຊົມໃຊ້ລວມທັງການຈັດຕັ້ງຝຶກອົບຮົມ.

10.       ຊີ້ນຳວຽກງານບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ, ບຳລຸງຮັກສາ ແລະ ສ້ອມແປງ ລະບົບປະຕິບັດງານຂອງລະບົບເຄື່ອຄ່າຍແລະ ອຸປະກອນເສີມທີ່ຕິດພັນທັງໝົດທັງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ:

            1).        ຄົ້ນຄວ້າ, ອອກແບບ, ພັດທະນາ ແລະ ບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ Network topology:

 • Network link,
 • Network nodes, ແລະ
 • Network Structure;

            2).        ບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ Communication Protocols:

 • Ethernet,
 • Internet Protocol Suite,
 • SONET/SDH,
 • Asynchronous Transfer Mode;

3).        ບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ Geographic Scale:

 • Personal Area Network (PAN),
 • Local Area Network (LAN),
 • Home Area Network (HAN),
 • Storage Area Network (SAN),
 • Campus Area Network (CAN),
 • Backbone Network
 • Metropolitan Area Network (MAN),
 • Wide Area Network (WAN),
 • Enterprise Private Network,
 • Virtual Private Network (VPN),
 • Global Area Network (GAN);

4).        ບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງຂອບເຂດຂອງອົງການຈັດຕັ້ງ (Organizational Scope):

 • Internet,
 • Intranet,
 • Extranet,
 • Internetwork,
 • Darknet

5).        ບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ Rounting:

 • Circuit Switching,
 • Packet Switched Network;

6).        ບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງການບໍລິການເຄືອຄ່າຍ (Network Services):

 • Domain Name System:
 • IP Address, IP Blocking and Firewalls
 • DHCP;

7).        ບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງການປະຕິບັດງານຂອງເຄືອຄ່າຍ (Network Performance)

 • ຄຸນນະພາບຂອງການບໍລິການ,
 • ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງເຄືອຄ່າຍ (Network Congestion),
 • ຄວາມສາມາດໃນການຟື້ນຕົວຄືນຂອງເຄືອຄ່າຍ (Network Resilience),

8).        ບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພ (Security)

 • ຄວາມປອດໄພຂອງເຄືອຄ່າຍ (Network Security),
 • ການຕິດຕາມເຄືອຄ່າຍ (Network Surveilance),
 • ການປ່ຽນຂໍ້ຄວາມເປັນລະຫັດຂອງສົ້ນຕໍ່ສົ້ນ (End to end encryption (E2EE))

9).        ການຕິດຕັ້ງອຸປະກອນ ແລະ ລະບົບເຄື່ອຄ່າຍ;

10).     ການຂຶ້ນແຜນການບຳລຸງຮັກສາ ແລະ ສ້ອມແປງອຸປະກອນ ແລະ ລະບົບເຄື່ອຄ່າຍ;

11).     ການບຳລຸງຮັກສາ ແລະ ສ້ອມແປງອຸປະກອນ ແລະ ລະບົບເຄື່ອຄ່າຍ;

12).     ສ້າງຄູ່ມືກ່ຽວກັບການຕິດຕັ້ງອຸປະກອນ ແລະ ລະບົບເຄື່ອຄ່າຍ ແລະ ການການບຳລຸງຮັກສາ ແລະ ສ້ອມແປງອຸປະກອນ ແລະ ລະບົບເຄື່ອຄ່າຍ;

13).     ການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງບັນຊີອຸປະກອນ(Harware Inventories) ທັງໝົດ;

                                    14).     ການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ, ການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ການປະເມີນການນຳໃຊ້ເຄືອຄ່າຍ;

15).     ການບໍລິການຜູ້ຊົມໃຊ້ລວມທັງການຈັດຕັ້ງຝຶກອົບຮົມ.

 1. ຄົ້ນຄວ້າ, ພັດທະນາ ແລະ ບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງລະບົບຄວາມປອດໄພຂອງອາຄານສະຖານທີ່, ອຸ ປະກອນ ແລະ ລະບົບໄອຊີທີທັງໝົດ;
 2. ບໍລິການວິຊາການໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ;
 3. ວາງແຜນການພັດທະນາພະນັກງານທີ່ຢູ່ໃນການຄຸ້ມຄອງຂອງຂະແໜງ;
 4. ກວດກາ ຕິດຕາມ ປະເມີນຜົນ ແລະ ສະຫຼຸບ ລາຍງານ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາກິດຈະກຳ

ຕ່າງໆຂອງຂະແໜງໃຫ້ຄະນະນຳຂອງສູນ;

 1. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຕາມການມອບໝາຍຂອງຜູ້ອຳນວຍການສູນ;

12.2    ທ.  ຕູ້ຢ່າງ ໜາວຕູ້ ຮອງຫົວໜ້າ

1.         ເປັນກອງເລຂາ ແລະ ເປັນຜູ້ຊ່ວຍຫົວໜ້າຂະແໜງໃນການລົງເລິກປະຕິບັດວຽກແຕ່ຂໍ້ທີ1.-8. ໃຫ້ມີຜົນສຳເລັດຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ;

2.         ເປັນກອງເລຂາ ແລະ ເປັນຜູ້ຊ່ວຍຫົວໜ້າຂະແໜງລົງເລິກຊີ້ນຳວຽກງານບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ, ບຳ ລຸງຮັກສາ ແລະ ສ້ອມແປງ ລະບົບປະຕິບັດງານຂອງ ລະບົບຄອມພິວເຕີ ແລະ Serversໂດຍລວມ ແລະ ໃນຫ້ອງ Server ໃນຂໍ້ທີ 9.;

3.         ລົງເລິກ ແລະ ຊີ້ນຳໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ, ບຳລຸງຮັກສາ ແລະ ສ້ອມແປງ ລະບົບປະຕິບັດງານຂອງລະບົບເຄື່ອຄ່າຍ ແລະ ອຸປະກອນເສີມທີ່ຕິດພັນທັງໝົດທັງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກໃນຂໍ້ 10.;

4.         ເປັນກອງເລຂາ ແລະ ເປັນຜູ້ຊ່ວຍຫົວໜ້າຂະແໜງໃນການລົງເລິກປະຕິບັດວຽກແຕ່ຂໍ້ທີ11.-15. ໃຫ້ມີຜົນສຳເລັດຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ;

5.         ເປັນກອງເລຂາ ແລະ ເປັນຜູ້ຊ່ວຍຫົວໜ້າຂະແໜງລົງເລິກຊີ້ນຳວຽກງານບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ, ບຳ ລຸງຮັກສາ ແລະ ສ້ອມແປງ ລະບົບປະຕິບັດງານຂອງ ລະບົບຄອມພິວເຕີ ແລະ Serversໂດຍລວມ ແລະ ໃນຫ້ອງ Server ຕາມຂໍ້ທີ 9.;

6.         ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າຂະແໜງ ແລະ ຜູ້ອຳນວຍການສູນ.

12.3    ທ.  ອານັນດາ ວິຊາການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບຳລຸງຮັກສາລະບົບຄອມພິວເຕີ ແລະServers

1.         ເປັນຜູ້ຊ່ວຍຫົວໜ້າຂະແໜງໃນການຊີ້ນຳ ແລະ ຊ່ວຍພະນັກງານວິຊາການອື່ນໆລົງເລິກໃນການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານບໍລິ ຫານຄຸ້ມຄອງ, ບຳລຸງຮັກສາ ແລະ ສ້ອມແປງ ລະບົບປະຕິບັດງານຂອງລະບົບເຄື່ອຄ່າຍແລະ ອຸປະກອນເສີມທັງໝົດທັງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກໃນຂໍ້ 10.;

2.         ລົງເລິກໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານບໍລິ ຫານຄຸ້ມຄອງ, ບຳລຸງຮັກສາ ແລະສ້ອມແປງລະບົບປະຕິບັດງານຂອງ ລະບົບຄອມພິວເຕີ ແລະServers ໂດຍລວມ ແລະ ໃນຫ້ອງServer ຕາມຂໍ້ທີ 9.;

3.         ເປັນກອງເລຂາ ແລະ ເປັນຜູ້ຊ່ວຍຫົວໜ້າຂະແໜງໃນການລົງເລິກປະຕິບັດວຽກໃນຂໍ້ 8., ແລະ 11.-15. ໃຫ້ມີຜົນສຳເລັດຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ;

4.         ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າຂະແໜງ ແລະ ຜູ້ອຳນວຍການສູນ.

12.4    ທ. ນິລະກອນ ອິນທະປັນຍາ ວິຊາການຄຸ້ມຄອງເຄືອຄ່າຍ ແລະ ບຳລຸງຮັກສາ

1.         ເປັນຜູ້ຊ່ວຍຫົວໜ້າຂະແໜງໃນການຊີ້ນຳ ແລະ ຊ່ວຍພະນັກງານວິຊາການອື່ນໆລົງເລິກໃນການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານບໍລິ ຫານຄຸ້ມຄອງ, ບຳລຸງຮັກສາ ແລະ ສ້ອມແປງລະບົບປະຕິບັດງານຂອງລະບົບຄອມພິວເຕີແລະServersໃນຂໍ້ 9;

2.         ລົງເລິກໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ, ບຳລຸງຮັກສາ ແລະ ສ້ອມແປງລະ ບົບປະຕິບັດງານຂອງລະບົບເຄື່ອຄ່າຍ ແລະ ອຸປະກອນເສີມທີ່ຕິດພັນທັງໝົດທັງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກໃນຂໍ້ 10.;

3.         ເປັນກອງເລຂາ ແລະ ເປັນຜູ້ຊ່ວຍຫົວໜ້າຂະແໜງໃນການລົງເລິກປະຕິບັດວຽກໃນຂໍ້ 8., ແລະ 11.-15. ໃຫ້ມີຜົນສຳເລັດຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ;

4.         ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າຂະແໜງ ແລະ ຜູ້ອຳນວຍການສູນ.

12.5    ທ.  ພົງສະຫວັນ ລັດຕະນະວົງ ວິຊາການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບຳລຸງຮັກສາລະບົບຄອມພິວເຕີແລະServers

1.         ເປັນຜູ້ຊ່ວຍຫົວໜ້າຂະແໜງໃນການຊີ້ນຳ ແລະ ຊ່ວຍພະນັກງານວິຊາການອື່ນໆລົງເລິກໃນການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານບໍລິ ຫານຄຸ້ມຄອງ, ບຳລຸງຮັກສາ ແລະ ສ້ອມແປງ ລະບົບປະຕິບັດງານຂອງລະບົບເຄື່ອຄ່າຍແລະ ອຸປະກອນເສີມທີ່ຕິດພັນທັງໝົດທັງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກໃນຂໍ້ 10.;

2.         ລົງເລິກໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານບໍລິ ຫານຄຸ້ມຄອງ, ບຳລຸງຮັກສາ ແລະສ້ອມແປງລະບົບປະຕິບັດງານຂອງ ລະບົບຄອມພິວເຕີ ແລະServers ໂດຍລວມ ແລະ ໃນຫ້ອງServer ຕາມຂໍ້ທີ 9.;

3.         ເປັນກອງເລຂາ ແລະ ເປັນຜູ້ຊ່ວຍຫົວໜ້າຂະແໜງໃນການລົງເລິກປະຕິບັດວຽກໃນຂໍ້ 8., ແລະ 11.-15. ໃຫ້ມີຜົນສຳເລັດຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ;

4.         ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າຂະແໜງ ແລະ ຜູ້ອຳນວຍການສູນ.

12.6    ນ.  ຈັນທະວີວອນ ລັດຕະນະນິບຸນ ວິຊາການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບຳລຸງຮັກສາລະບົບຄອມພິວເຕີ ແລະServers

1.         ເປັນຜູ້ຊ່ວຍຫົວໜ້າຂະແໜງໃນການຊີ້ນຳ ແລະ ຊ່ວຍພະນັກງານວິຊາການອື່ນໆລົງເລິກໃນການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານບໍລິ ຫານຄຸ້ມຄອງ, ບຳລຸງຮັກສາ ແລະ ສ້ອມແປງ ລະບົບປະຕິບັດງານຂອງລະບົບເຄື່ອຄ່າຍແລະ ອຸປະກອນເສີມທີ່ຕິດພັນທັງໝົດທັງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກໃນຂໍ້ 10.;

2.         ລົງເລິກໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານບໍລິ ຫານຄຸ້ມຄອງ, ບຳລຸງຮັກສາ ແລະສ້ອມແປງລະບົບປະຕິບັດງານຂອງ ລະບົບຄອມພິວເຕີ ແລະServers ໂດຍລວມ ແລະ ໃນຫ້ອງServer ຕາມຂໍ້ທີ 9.;

3.         ເປັນກອງເລຂາ ແລະ ເປັນຜູ້ຊ່ວຍຫົວໜ້າຂະແໜງໃນການລົງເລິກປະຕິບັດວຽກໃນຂໍ້ 8., ແລະ 11.-15. ໃຫ້ມີຜົນສຳເລັດຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ;

4.         ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າຂະແໜງ ແລະ ຜູ້ອຳນວຍການສູນ.