ພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ລວມຂອງພະນັກງານໃນຂະແໜງ Network

 

12:     ໜ້າທີ່ສະເພາະຂອງພະນັກງານໃນຂະແໜງຄຸ້ມຄອງເຄືອຂ່າຍແລະ ບຳລຸງຮັກສາ

12.1   ທ. ສອນຄຳ ນາມລຳມູນ ຫົວໜ້າຂະແໜງ

   1. ຊີ້ນໍາ-ນຳພາຮອບດ້ານໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງຂະແໜງທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນມາດຕາ 06 ແລະ 07 ຂອງ           ໝວດທີ III;

    2. ເປັນຫົວໜ້າກອງເລຂາ, ເປັນເສນາທິການ ແລະ ເປັນໃຈກາງໃຫ້ແກ່ຜູ້ອຳນວຍການສູນໃນການປະສານສົມທົບກັບທຸກໆພາກສ່ວນທັງ      ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດໃນການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິການວຽກງານຂອງສູນຕາມພາ ລະບົດບາດ, ໜ້າທີ່, ຂອບເຂດສິດ ແລະ        ຕາມການມອບໝາຍຂອງຜູ້ອຳ ນວຍການສູນ;

   3.  ເປັນຫົວໜ້າກອງເລຂາ, ເປັນເສນາທິການ ແລະ ເປັນໃຈກາງໃຫ້ແກ່ຜູ້ອຳນວຍການສູນໃນການປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງຕ່າງໆໃນ      ສູນ ແລະ ສູນຕ່າງໆຢູ່ແຂວງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງສູນຕາມພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີ່ ແລະ ຂອບເຂດສິດ ແລະ ຕາມການ        ມອບໝາຍຂອງຜູ້ອຳນວຍການສູນຢ່າງເຂັ້ມງວດໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ;

   4.  ເປັນຫົວໜ້າກອງເລຂາ ແລະ ເປັນເສນາທິການໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຄົ້ນຄວ້າ ສັງລວມທຸກວຽກຂອງສູນ;

   5.       ເປັນເສນາທິການໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຈັດຕັ້ງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ;

   6.       ລົງເລິກຄົ້ນຄວ້າວາງແຜນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວກ່ຽວກັບການສ້າງ ແລະ ການພັດທະນາລະບົບໄອຊີທີ ແລະ ລະບົບເຄື່ອຄ່າຍໃຫ້     ຕິດຈອດທົ່ວຂະແໜງການສຶກສາແລະ ກິລາ ລະຫວ່າງຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ເຂົ້າກັບລະບົບເຄືອຂ່າຍຂອງລັດຖະບານ       ແລະ ສາກົນ:

1).       ວຽກງານສະຖິຕິຂໍ້ມູນທັງໝົດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;

2).       ເປັນກອງເລຂາໃນການຄົ້ນຄ້ວານະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດ;

3).       ຄົ້ນຄວ້າ, ຮ່າງ ແລະ ສັງລວມແຜນງົບປະມານປະຈຳປີ;

4).       ສະຫລຸບສັງລວມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນປະຈຳອາທິດ, ປະຈຳເດືອນ, ປະຈຳປີ ຂອງຂະແໜງ;

5).       ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງພະນັກງານພາຍໃນຂະແໜງ;

  7.      ເປັນກອງເລຂາລົງເລິກຄົ້ນຄວ້າຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສ້າງນິຕິກຳກ່ຽວກັບການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິການອຸປະກອນ, ລະບົບໄອຊີທີ       ທັງໝົດ, ໂດຍສະເພາະ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບລະບົບການປະຕິບັດງານ ແລະ ລະບົບເຄື່ອຄ່າຍ:

    1).       ນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ ແລະການເຂົ້າເຖິງ;

    2).     ລະບຽບກ່ຽວກັບການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງການບໍລິການ ແລະການນຳໃຊ້ລະບົບເຄືອຄ່າຍ ແລະ ອຸປະກອນພາຍໃນຫ້ອງທົດລອງ             ຄອມພິວເຕີຕ່າງໆ;

  8.       ເປັນກອງເລຂາ ແລະ ເສນາທິການລົງເລິກຄົ້ນຄວ້າ, ອອກແບບ, ພັດທະນາ, ຕິດຕັ້ງອຸປະກອນ ແລະ ລະບົບໄອຊີທີທັງໝົດ;

   9.       ລົງເລິກຊີ້ນຳວຽກງານບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ, ບຳລຸງຮັກສາ ແລະ ສ້ອມແປງ ລະບົບປະຕິບັດງານຂອງ ລະບົບຄອມພິວ                            ເຕີ ແລະ Servers ໂດຍລວມ ແລະ ໃນຫ້ອງ Server:

1).       ການຕິດຕັ້ງລະບົບຄອມພິວເຕີ,  Servers ແລະ ໂປຣແກຣມ;

2).      ການພັດທະນາ ຫຼື ປັບປຸງ(Customize) ໂປຣແກຣມການຄຸ້ມຄອງລະບົບຄອມພິວເຕີ ແລະ Servers;

3).      ການປະຕິບັດງານແບບອັດຕະໂນມັດຂອງລະບົບຄອມພິວເຕີ ແລະ Servers;

4).      ການຂຶ້ນແຜນການບຳລຸງຮັກສາ ແລະ ສ້ອມແປງລະບົບຄອມພິວເຕີ ແລະ Servers;

5).      ການບຳລຸງຮັກສາ ແລະ ສ້ອມແປງລະບົບຄອມພິວເຕີ ແລະ Servers;

6).      ການບໍລິການການບຳລຸງຮັກສາ ແລະ ສ້ອມແປງລະບົບຄອມພິວເຕີ ແລະ Servers;

7).      ປະສານກັບພະນັກງານຂະແໜງບໍລິຫານດູແລຄວາມປອດໄພຂອງລະບົບຄອມພິວເຕີ ແລະ Servers;

8).      ສ້າງຄູ່ມືກ່ຽວກັບການຕິດຕັ້ງລະບົບຄອມພິວເຕີ,  Servers ແລະ ໂປຣແກຣມ ແລະ ການການບຳລຸງຮັກສາ ແລະ ສ້ອມແປງລະບົບ      ຄອມພິວເຕີ ແລະ Servers;

9).      ການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງບັນຊີອຸປະກອນ(Harware Inventories) ທັງໝົດ;

10).     ການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງບັນຊີຊອບແວ(Software Inventories);

11).     ການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ Anti-Virus and Malware;

12).     ການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຕິດຕາມກວດກາຄວາມສາມາດໃນການບັນຈຸ;

13).     ການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພຂອງອຸປະກອນ ແລະ ລະບົບ;

14).     ການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມການລັກເຂົ້າສູ່ລະບົບໂດຍການປອມແປງລະຫັດຕ່າງໆ;

15).     ການບໍລິການຜູ້ຊົມໃຊ້ລວມທັງການຈັດຕັ້ງຝຶກອົບຮົມ.

10.      ຊີ້ນຳວຽກງານບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ, ບຳລຸງຮັກສາ ແລະ ສ້ອມແປງ ລະບົບປະຕິບັດງານຂອງລະບົບເຄື່ອຄ່າຍແລະ ອຸປະກອນເສີມທີ່ຕິດ       ພັນທັງໝົດທັງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ:

    1).       ຄົ້ນຄວ້າ, ອອກແບບ, ພັດທະນາ ແລະ ບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ Network topology:

 • Network link,
 • Network nodes, ແລະ
 • Network Structure;

    2).      ບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ Communication Protocols:

 • Ethernet,
 • Internet Protocol Suite,
 • SONET/SDH,
 • Asynchronous Transfer Mode;

   3).      ບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ Geographic Scale:

 • Personal Area Network (PAN),
 • Local Area Network (LAN),
 • Home Area Network (HAN),
 • Storage Area Network (SAN),
 • Campus Area Network (CAN),
 • Backbone Network
 • Metropolitan Area Network (MAN),
 • Wide Area Network (WAN),
 • Enterprise Private Network,
 • Virtual Private Network (VPN),
 • Global Area Network (GAN);

   4).      ບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງຂອບເຂດຂອງອົງການຈັດຕັ້ງ (Organizational Scope):

 • Internet,
 • Intranet,
 • Extranet,
 • Internetwork,
 • Darknet

   5).      ບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ Rounting:

 • Circuit Switching,
 • Packet Switched Network;

   6).      ບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງການບໍລິການເຄືອຄ່າຍ (Network Services):

 • Domain Name System:
 • IP Address, IP Blocking and Firewalls
 • DHCP;

   7).      ບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງການປະຕິບັດງານຂອງເຄືອຄ່າຍ (Network Performance)

 • ຄຸນນະພາບຂອງການບໍລິການ,
 • ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງເຄືອຄ່າຍ (Network Congestion),
 • ຄວາມສາມາດໃນການຟື້ນຕົວຄືນຂອງເຄືອຄ່າຍ (Network Resilience),

   8).      ບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພ (Security)

 • ຄວາມປອດໄພຂອງເຄືອຄ່າຍ (Network Security),
 • ການຕິດຕາມເຄືອຄ່າຍ (Network Surveilance),
 • ການປ່ຽນຂໍ້ຄວາມເປັນລະຫັດຂອງສົ້ນຕໍ່ສົ້ນ (End to end encryption (E2EE))

   9).      ການຕິດຕັ້ງອຸປະກອນ ແລະ ລະບົບເຄື່ອຄ່າຍ;

   10).     ການຂຶ້ນແຜນການບຳລຸງຮັກສາ ແລະ ສ້ອມແປງອຸປະກອນ ແລະ ລະບົບເຄື່ອຄ່າຍ;

   11).     ການບຳລຸງຮັກສາ ແລະ ສ້ອມແປງອຸປະກອນ ແລະ ລະບົບເຄື່ອຄ່າຍ;

   12).     ສ້າງຄູ່ມືກ່ຽວກັບການຕິດຕັ້ງອຸປະກອນ ແລະ ລະບົບເຄື່ອຄ່າຍ ແລະ ການການບຳລຸງຮັກສາ ແລະ ສ້ອມແປງ                                   ອຸປະກອນ ແລະ ລະບົບເຄື່ອຄ່າຍ;

   13).     ການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງບັນຊີອຸປະກອນ(Harware Inventories) ທັງໝົດ;

   14).     ການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ, ການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ການປະເມີນການນຳໃຊ້ເຄືອຄ່າຍ;

   15).     ການບໍລິການຜູ້ຊົມໃຊ້ລວມທັງການຈັດຕັ້ງຝຶກອົບຮົມ.

 1.     ຄົ້ນຄວ້າ, ພັດທະນາ ແລະ ບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງລະບົບຄວາມປອດໄພຂອງອາຄານສະຖານທີ່, ອຸ ປະກອນ ແລະ ລະບົບໄອຊີທີທັງໝົດ;
 2. ບໍລິການວິຊາການໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ;
 3. ວາງແຜນການພັດທະນາພະນັກງານທີ່ຢູ່ໃນການຄຸ້ມຄອງຂອງຂະແໜງ;
 4.  ກວດກາ ຕິດຕາມ ປະເມີນຜົນ ແລະ ສະຫຼຸບ ລາຍງານ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາກິດຈະກຳຕ່າງໆຂອງຂະ

        ແໜງໃຫ້ຄະນະນຳຂອງສູນ;

      5.   ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຕາມການມອບໝາຍຂອງຜູ້ອຳນວຍການສູນ;

12.2   ທ.  ຕູ້ຢ່າງ ໜາວຕູ້ ຮອງຫົວໜ້າ

1.        ເປັນກອງເລຂາ ແລະ ເປັນຜູ້ຊ່ວຍຫົວໜ້າຂະແໜງໃນການລົງເລິກປະຕິບັດວຽກແຕ່ຂໍ້ທີ1.-8. ໃຫ້ມີຜົນສຳເລັດຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ;

2.       ເປັນກອງເລຂາ ແລະ ເປັນຜູ້ຊ່ວຍຫົວໜ້າຂະແໜງລົງເລິກຊີ້ນຳວຽກງານບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ, ບຳ ລຸງຮັກສາ ແລະ ສ້ອມແປງ ລະບົບປະຕິບັດງານຂອງ ລະບົບຄອມພິວເຕີ ແລະ Servers ໂດຍລວມ ແລະ ໃນຫ້ອງ Server ໃນຂໍ້ທີ 9.;

3.      ລົງເລິກ ແລະ ຊີ້ນຳໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ, ບຳລຸງຮັກສາ ແລະ ສ້ອມແປງ ລະບົບປະຕິບັດງານຂອງລະບົບເຄື່ອຄ່າຍ ແລະ ອຸປະກອນເສີມທີ່ຕິດພັນທັງໝົດທັງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກໃນຂໍ້ 10.;

4.       ເປັນກອງເລຂາ ແລະ ເປັນຜູ້ຊ່ວຍຫົວໜ້າຂະແໜງໃນການລົງເລິກປະຕິບັດວຽກແຕ່ຂໍ້ທີ11.-15. ໃຫ້ມີຜົນສຳເລັດຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ;

5.       ເປັນກອງເລຂາ ແລະ ເປັນຜູ້ຊ່ວຍຫົວໜ້າຂະແໜງລົງເລິກຊີ້ນຳວຽກງານບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ, ບຳ ລຸງຮັກສາ ແລະ ສ້ອມແປງ ລະບົບປະຕິບັດງານຂອງ ລະບົບຄອມພິວເຕີ ແລະ Servers ໂດຍລວມ ແລະ ໃນຫ້ອງ Server ຕາມຂໍ້ທີ 9.;

6.       ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າຂະແໜງ ແລະ ຜູ້ອຳນວຍການສູນ.

12.3   ທ.  ອານັນດາ ວິຊາການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບຳລຸງຮັກສາລະບົບຄອມພິວເຕີ ແລະ Servers

1.        ເປັນຜູ້ຊ່ວຍຫົວໜ້າຂະແໜງໃນການຊີ້ນຳ ແລະ ຊ່ວຍພະນັກງານວິຊາການອື່ນໆລົງເລິກໃນການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານບໍລິ ຫານຄຸ້ມຄອງ, ບຳລຸງຮັກສາ ແລະ ສ້ອມແປງ ລະບົບປະຕິບັດງານຂອງລະບົບເຄື່ອຄ່າຍແລະ ອຸປະກອນເສີມທັງໝົດທັງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກໃນຂໍ້ 10.;

2.       ລົງເລິກໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານບໍລິ ຫານຄຸ້ມຄອງ, ບຳລຸງຮັກສາ ແລະ ສ້ອມແປງລະບົບປະຕິບັດງານຂອງ ລະບົບຄອມພິວເຕີ ແລະ Servers ໂດຍລວມ ແລະ ໃນຫ້ອງServer ຕາມຂໍ້ທີ 9.;

3.       ເປັນກອງເລຂາ ແລະ ເປັນຜູ້ຊ່ວຍຫົວໜ້າຂະແໜງໃນການລົງເລິກປະຕິບັດວຽກໃນຂໍ້ 8., ແລະ 11.-15. ໃຫ້ມີຜົນສຳເລັດຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ;

4.       ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າຂະແໜງ ແລະ ຜູ້ອຳນວຍການສູນ.

12.4   ທ. ນິລະກອນ ອິນທະປັນຍາ ວິຊາການຄຸ້ມຄອງເຄືອຄ່າຍ ແລະ ບຳລຸງຮັກສາ

1.        ເປັນຜູ້ຊ່ວຍຫົວໜ້າຂະແໜງໃນການຊີ້ນຳ ແລະ ຊ່ວຍພະນັກງານວິຊາການອື່ນໆລົງເລິກໃນການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານບໍລິ ຫານຄຸ້ມຄອງ, ບຳລຸງຮັກສາ ແລະ ສ້ອມແປງລະບົບປະຕິບັດງານຂອງລະບົບຄອມພິວເຕີ ແລະServers ໃນຂໍ້ 9;

2.      ລົງເລິກໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ, ບຳລຸງຮັກສາ ແລະ ສ້ອມແປງລະ ບົບປະຕິບັດງານຂອງລະບົບເຄື່ອຄ່າຍ ແລະ ອຸປະກອນເສີມທີ່ຕິດພັນທັງໝົດທັງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກໃນຂໍ້ 10.;

3.       ເປັນກອງເລຂາ ແລະ ເປັນຜູ້ຊ່ວຍຫົວໜ້າຂະແໜງໃນການລົງເລິກປະຕິບັດວຽກໃນຂໍ້ 8., ແລະ 11.-15. ໃຫ້ມີຜົນສຳເລັດຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ;

4.       ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າຂະແໜງ ແລະ ຜູ້ອຳນວຍການສູນ.

12.5   ທ.  ພົງສະຫວັນ ລັດຕະນະວົງ ວິຊາການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບຳລຸງຮັກສາລະບົບຄອມພິວເຕີ ແລະ Servers

1.        ເປັນຜູ້ຊ່ວຍຫົວໜ້າຂະແໜງໃນການຊີ້ນຳ ແລະ ຊ່ວຍພະນັກງານວິຊາການອື່ນໆລົງເລິກໃນການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານບໍລິ ຫານຄຸ້ມຄອງ, ບຳລຸງຮັກສາ ແລະ ສ້ອມແປງ ລະບົບປະຕິບັດງານຂອງລະບົບເຄື່ອຄ່າຍແລະ ອຸປະກອນເສີມທີ່ຕິດພັນທັງໝົດທັງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກໃນຂໍ້ 10.;

2.       ລົງເລິກໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານບໍລິ ຫານຄຸ້ມຄອງ, ບຳລຸງຮັກສາ ແລະ ສ້ອມແປງລະບົບປະຕິບັດງານຂອງ ລະບົບຄອມພິວເຕີ ແລະ Servers ໂດຍລວມ ແລະ ໃນຫ້ອງServer ຕາມຂໍ້ທີ 9.;

3.       ເປັນກອງເລຂາ ແລະ ເປັນຜູ້ຊ່ວຍຫົວໜ້າຂະແໜງໃນການລົງເລິກປະຕິບັດວຽກໃນຂໍ້ 8., ແລະ 11.-15. ໃຫ້ມີຜົນສຳເລັດຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ;

4.       ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າຂະແໜງ ແລະ ຜູ້ອຳນວຍການສູນ.

12.6   ນ.  ຈັນທະວີວອນ ລັດຕະນະນິບຸນ ວິຊາການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບຳລຸງຮັກສາລະບົບຄອມພິວເຕີ ແລະ Servers

1.        ເປັນຜູ້ຊ່ວຍຫົວໜ້າຂະແໜງໃນການຊີ້ນຳ ແລະ ຊ່ວຍພະນັກງານວິຊາການອື່ນໆລົງເລິກໃນການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານບໍລິ ຫານຄຸ້ມຄອງ, ບຳລຸງຮັກສາ ແລະ ສ້ອມແປງ ລະບົບປະຕິບັດງານຂອງລະບົບເຄື່ອຄ່າຍແລະ ອຸປະກອນເສີມທີ່ຕິດພັນທັງໝົດທັງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກໃນຂໍ້ 10.;

2.       ລົງເລິກໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານບໍລິ ຫານຄຸ້ມຄອງ, ບຳລຸງຮັກສາ ແລະ ສ້ອມແປງລະບົບປະຕິບັດງານຂອງ ລະບົບຄອມພິວເຕີ ແລະ Servers ໂດຍລວມ ແລະ ໃນຫ້ອງServer ຕາມຂໍ້ທີ 9.;

3.       ເປັນກອງເລຂາ ແລະ ເປັນຜູ້ຊ່ວຍຫົວໜ້າຂະແໜງໃນການລົງເລິກປະຕິບັດວຽກໃນຂໍ້ 8., ແລະ 11.-15. ໃຫ້ມີຜົນສຳເລັດຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ;

4.       ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າຂະແໜງ ແລະ ຜູ້ອຳນວຍການສູນ.