ພາລະບົດຂອງຂະແໜງ Network

 

          ຂະແໜງຄຸ້ມຄອງເຄືອຄ່າຍ ແລະ ບຳລຸງຮັກສາອຸປະກອນມີພາລະບົດບາດຄົ້ນຄວ້າວາງແຜນຍຸດທະສາດກ່ຽວກັບການສ້າງ ແລະ ການພັດທະນາລະບົບໄອຊີທີ ແລະ ລະບົບເຄື່ອຄ່າຍໃຫ້ຕິດຈອດທົ່ວຂະແໜງການສຶກສາແລະແລະ ກິລາ; ຄົ້ນຄວ້າ, ອອກແບບ, ພັດທະນາ, ຕິດຕັ້ງ,ບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ, ບຳລຸງຮັກສາ ແລະ ສ້ອມແປງ ແລະ ບໍລິການອຸປະກອນ, ລະບົບໄອຊີທີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບລະບົບການປະຕິບັດງານ ແລະ ລະບົບເຄືອຄ່າຍທັງໝົດທີ່ຢູ່ພາຍໄຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ.

 

ໜ້າທີ່ລວມຂອງຂະແໜງ Networking 

 

  1.    ຊີ້ນໍາ-ນຳພາຮອບດ້ານໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງຂະແໜງທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນ ມາດຕາ 06 ແລະ 07 ຂອງໝວດທີ III; 

    2.     ເປັນຫົວໜ້າກອງເລຂາ, ເປັນເສນາທິການ ແລະ ເປັນໃຈກາງໃຫ້ແກ່ຜູ້ອຳນວຍການສູນໃນການປະສານສົມທົບກັບທຸກໆພາກສ່ວນ        ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດໃນການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິການວຽກງານຂອງສູນຕາມພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີ່, ຂອບເຂດສິດ            ແລະ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຜູ້ອຳ ນວຍການສູນ; 

    3.     ເປັນຫົວໜ້າກອງເລຂາ, ເປັນເສນາທິການ ແລະ ເປັນໃຈກາງໃຫ້ແກ່ຜູ້ອຳນວຍການສູນໃນການປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງຕ່າງໆ 

        ໃນສູນ ແລະ ສູນຕ່າງໆຢູ່ແຂວງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງສູນຕາມພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີ່ ແລະ ຂອບເຂດສິດ ແລະ                 ຕາມການມອບໝາຍຂອງຜູ້ອໍານວຍການສູນຢ່າງເຂັ້ມງວດໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ; 

    4.     ເປັນຫົວໜ້າກອງເລຂາ ແລະ ເປັນເສນາທິການໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຄົ້ນຄວ້າສັງລວມທຸກວຽກຂອງສູນ; 

    5.     ເປັນເສນາທິການໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຈັດຕັ້ງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ; 

    6.     ລົງເລິກຄົ້ນຄວ້າວາງແຜນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວກ່ຽວກັບການສ້າງແລະ ການພັດທະນາລະບົບໄອຊີທີ ແລະ ລະບົບເຄື່ອຄ່າຍໃຫ້ 

            ຕິດຈອດທົ່ວຂະແໜງການສຶກສາແລະ ກິລາ ລະຫວ່າງຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ເຂົ້າກັບລະບົບເຄືອຂ່າຍຂອງ                ລັດຖະບານ ແລະ ສາກົນ; 

   7.     ເປັນກອງເລຂາລົງເລິກຄົ້ນຄວ້າຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສ້າງນິຕິກຳກ່ຽວກັບການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ ແລະບໍລິການອຸປະກອນ, ລະບົບໄອຊີທີ          ທັງໝົດ,ໂດຍສະເພາະ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບລະບົບການປະຕິບັດງານ ແລະ ລະບົບເຄື່ອຄ່າຍ;

   8.     ເປັນກອງເລຂາ ແລະ ເສນາທິການລົງເລິກຄົ້ນຄວ້າ, ອອກແບບ, ພັດທະນາ, ຕິດຕັ້ງອຸປະກອນ ແລະ ລະບົບໄອຊີທີທັງໝົດ;

   9.     ລົງເລິກຊີ້ນຳວຽກງານບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ, ບຳລຸງຮັກສາ ແລະ ສ້ອມແປງ ລະບົບປະຕິບັດງານຂອງ ລະບົບຄອມພິວເຕີ ແລະ Servers      ໂດຍລວມແລະ ໃນຫ້ອງ Server;

   10.     ຊີ້ນຳວຽກງານບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ, ບຳລຸງຮັກສາ ແລະ ສ້ອມແປງ ລະບົບປະຕິບັດງານຂອງລະບົບເຄື່ອຄ່າຍແລະ ອຸປະກອນເສີມທີ່ຕິດ       ພັນທັງໝົດທັງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ; 

   11.     ຄົ້ນຄວ້າ, ພັດທະນາ ແລະ ບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງລະບົບຄວາມປອດໄພຂອງອາຄານສະຖານທີ່, ອຸ ປະກອນ ແລະ ລະບົບໄອຊີທີທັງໝົດ; 

  12.     ວາງແຜນການພັດທະນາພະນັກງານທີ່ຢູ່ໃນການຄຸ້ມຄອງຂອງຂະແໜງ; 

  13.     ກວດກາ ຕິດຕາມ ປະເມີນຜົນ ແລະ ສະຫຼຸບ ລາຍງານ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາກິດຈະກຳຕ່າງໆຂອງຂະແໜງໃຫ້ຄະນະນຳຂອງ         ສູນ; 

  14.     ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຕາມການມອບໝາຍຂອງຜູ້ອຳນວຍການສູນ;