1. ການລົງກວດກາດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ທົດລອງລະບົບ ICT ຂອງສູນ ICT ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ
  2. ການປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງສູນເຕັກໂນໂລຊີຂ່າວສານ ແລະ ການສືສານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ຢູ່ຂັ້ນ ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ
  3. ໜັງສືແຈ້ງການ ເລືອງ ຜົນສັກສິດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປະກັນສັງຄົມ