ກອງປະຊຸມ ປະເມີນຜົນ ແລະ ຖອກຖອນບົດຮຽນ ການຈັດຕັ້ງການຮຽນ-ການສອນແບບເອເລັກໂຕຼນິກ

ທີ່ສູນ ໄອຊີທີ ແຂວງວຽງຈັນ

 


     ກອງປະຊຸມໄດ້ຈັດຂຶ້ນ ເປັນເວລາ 3 ວັນ , ວັນທີ 4 - 6 ພະຈິກ 2015 ທີ່ສູນ ໄອຊີ

ທີ ແຂວງ ວຽງຈັນໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ດຣ. ກອງສີ ແສງມະນີ ລັດຖະມົນຕີ

ຊ່ວຍວ່າການ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ , ມີຜູ້ເຂົ້າຮວມທັງໝົດ 107 ທ່ານ ,

 

     ທ່ານ ຍິງ ມີ 15 ທ່ານ ທີ່ມາຈາກ ກົມ , ສູນ , ສະຖາບັນກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ພ້ອມດ້ວຍ ຄະນະ

ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຫົວໜ້າຂະແໜງ ມັດທະຍົມ ແລະ ທ່ານ

ຜູ້ອຳນວຍການ ສູນ ໄອຊີທີ ແຂວງ ແລະ ບັນດາຄູສອນທັງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ.


      ຈຸດປະສົງ ຂອງ ກອງປະຊຸມ ແມ່ນ ຜ່ານບົດສະຫຼຸບ  ປະເມີນຜົນ ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນ ການຈັດຕັ້ງ

ການຮຽນ - ການສອນ  ແບບເອເລັກໂຕຼນິກ ແລະ ຮັບຟັງລາຍງານ  ສະພາບຕົວຈິງຈາກບັນດາແຂວງທີ່ໄດ້ຮັບ

ການເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ແຂວງ ທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ນຳໃຊ້  ອິນເຕີເນັດ  ພ້ອມທັງ ຄົ້ນຄວ້າລົງເລິກ  ບັນຫາທີ່ຍັງຄ້າງຄາ  ເພື່ອ

ຊອກຫາວິທີປັບປຸງຮ່ວມກັນຂອງ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດຮັບຟັງລາຍງານຜົນ  ຂອງການລົງຕິດຕາມ ເຮັດວຽກກັບ

17 ແຂວງ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແລະ ວິທີການ ແລະ ແຜນນຳໃຊ້   ຫ້ອງສະຕູດີໂອໃນການຜະລິດສື່ການຮຽນ -

ການສອນ ແບບເອເລັກໂຕນິກ.

 

   ສິ່ງທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ຈະຕ້ອງໄດ້ປຶກສາແລກປ່ຽນຄຳຄິດຄຳເຫັນ, ຖອດຖອນບົດຮຽນອັນດີ -

ອັນອ່ອນ ແລະ ຂໍ້ຄົງຄ້າງ ແລະ ສິ່ງທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງທັງໝົດນັ້ນໃຫ້ສາມາດເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ການສ້າງແຜນ

ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃນປີ 2016, ເຊິ່ງເປັນປີທຳອິດຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການ 5ປີ ຄັ້ງທີ 8 ຂອງຂະແໜງ

ການສຶກສາ ແລະ ກິລາ.