Workshop Asean - Russia " ICT " in Education

ຜູ້ອຳນວຍການສູນໄອຊີທີໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ Workshop Asean - Russia " ICT " in Education ລະດັບອາຊຽນຮ່ວມກັບລັດຖະ ບານລັດເຊັຍ ກ່ຽວກັບ ໄອຊີທີສໍາລັບການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ໃນວັນທີ 15-16 ຕຸລາ 2015 ທີ່ Centara karon Resort ພູເກັດປະເທດໄທ

       ໃນນັ້ນລວມມີ ສະມາຊິກອາຊຽນທັງ 10 ປະເທດເຂົ້າຮ່ວມລວມມີ ປະເທດ ບຣູໄນ, ຫວຽດນາມ, ອິນໂດເນເຊຍ, ກຳປູເຈຍ, ລາວ, ມາເລເຊຍ, ມຽນມາ, ຟິລິບປິນ, ສິງກະໂປ ແລະ ປະເທດໄທ.

        ຈຸດປະສົງໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ເພື່ອແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ຜົນສໍາຫຼວດເພື່ອກຳ
ນົດເຂົ້າໃນການນໍາໃຊ້ ໄອຊີທີ ສຳລັບການສຶກສາໃນແຕ່ລະປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ ແລະ ເພື່ອ
ພັດທະນາເຄື່ອງມືເຂົ້າໃນການຮຽນການ-ການສອນທາງໄກ.

        ໃນກອງປະຊຸມທ່ານຜູ້ອຳນວຍການສູນໄດ້ສະເໜີບົດກ່ຽວກັບການພັດທະນາວຽກງານໄອ
ຊີທີສໍາລັບການສຶກສາໃນ ສປປລາວ.