ຄູສອນຄອມພິວເຕີ ທົ່ວປະເທດ ໄດ້ຍົກລະດັບດ້ານເທັກໂນໂລຢີ ທີ່ ສ ເກົາຫລີ

          ຄູສອນຄອມພິວເຕີ ຈາກພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງທົ່ວປະເທດ ໄດ້ໄປຍົກລະ ດັບຄວາມຮູ້ ແລະ ທັກສະທາງດ້ານການນຳໃຊ້ເທັກໂນໂລຢີ-ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ (ITC) ທີ່ ສ ເກົາຫລີ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 8 - 21 ສິງຫາ2014.