Back to Top

ກອງປະຊຸມ ປະເມີນຜົນ ແລະ ຖອກຖອນບົດຮຽນ ການຈັດຕັ້ງການຮຽນ-ການສອນແບບເອເລັກໂຕຼນິກ ທີ່ສູນ ໄອຊີທີ ແຂວງວຽງຈັນ ສຳລັບມັດທະຍົມສຶກສາ ປະຈຳສົກຮຽນ 2014-2015

ກອງປະຊຸມ ປະເມີນຜົນ ແລະ ຖອກຖອນບົດຮຽນ ການຈັດຕັ້ງການຮຽນ-ການສອນແບບເອເລັກໂຕຼນິກ

ທີ່ສູນ ໄອຊີທີ ແຂວງວຽງຈັນ

 


     ກອງປະຊຸມໄດ້ຈັດຂຶ້ນ ເປັນເວລາ 3 ວັນ , ວັນທີ 4 - 6 ພະຈິກ 2015 ທີ່ສູນ ໄອຊີ

ທີ ແຂວງ ວຽງຈັນໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ດຣ. ກອງສີ ແສງມະນີ ລັດຖະມົນຕີ

ຊ່ວຍວ່າການ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ , ມີຜູ້ເຂົ້າຮວມທັງໝົດ 107 ທ່ານ ,

Last Updated on Thursday, 05 November 2015 09:36

Read more...