Back to Top

Workshop Asean - Russia " ICT " in Education

ຜູ້ອຳນວຍການສູນໄອຊີທີໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ Workshop Asean - Russia " ICT " in Education ລະດັບອາຊຽນຮ່ວມກັບລັດຖະ ບານລັດເຊັຍ ກ່ຽວກັບ ໄອຊີທີສໍາລັບການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ໃນວັນທີ 15-16 ຕຸລາ 2015 ທີ່ Centara karon Resort ພູເກັດປະເທດໄທ

Last Updated on Monday, 19 October 2015 02:03

Read more...

ສ້າງຂີດຄວາມສາມາດການສຶກສາທາງໄກໄລຍະ II ແນ່ໃສ່ຍົກລະດັບການຮຽນ-ການສອນ

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລ Seoul Cyber University ພາຍໃຕ້ການສະໜັບສະໜູນຈາກລັດຖະບານ ສ ເກົາຫຼີ ໂດຍຜ່ານອົງການກອຍກ້າ (KOICA) ຈັດກອງປະຊຸມ ສ້າງຂີດຄວາມສາມາດກ່ຽວກັບການສຶກສາທາງໄກຂອງລາວ ໄລຍະ II ເພື່ອເຝິກອົບຮມຄູຝຶກສໍາລັບກການພັດທະນາການຮຽນ-ການສອນແບບເອເລັກໂຕນິກໃນຊັ້ນມັດທະຍົມ.

Last Updated on Friday, 07 August 2015 08:40

Read more...

 ຫາລື ວາງແຜນຍຸດທະສາດ ການສຶກສາ  ມັດທະຍົມຕົ້ນບຳລຸງທຽບເທົ່າ 5 ປີ

ກົມການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ (ສສກ) ຮ່ວມກັບອົງການອຸຍແນສໂກບາງກອກ ປະເທດໄທ ວາງແຜນຍຸດທະສາດການພັດທະນາວຽກງານການສຶກສາທຽບເທົ່າ 5 ປີ ສຳລັບການສຶກສາມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ ແລະ ຕອນປາຍ ລະບົບບຳລຸງ ໃຫ້ມີຄຸນະພາບສູງ ແລະ ເທົ່າທຽມກັບການສຶກສາມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ ແລະ ຕອນປາຍ ສາຍສາມັນ ເພື່ອຕອບ

Last Updated on Tuesday, 25 August 2015 02:33

Read more...

ຄູສອນຄອມພິວເຕີ ທົ່ວປະເທດ ໄດ້ຍົກລະດັບດ້ານເທັກໂນໂລຢີ ທີ່ ສ ເກົາຫລີ

          ຄູສອນຄອມພິວເຕີ ຈາກພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງທົ່ວປະເທດ ໄດ້ໄປຍົກລະ ດັບຄວາມຮູ້ ແລະ ທັກສະທາງດ້ານການນຳໃຊ້ເທັກໂນໂລຢີ-ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ (ITC) ທີ່ ສ ເກົາຫລີ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 8 - 21 ສິງຫາ2014.

Last Updated on Tuesday, 18 August 2015 10:09

Read more...