Back to Top

ກອງປະຊຸມນຳໃຊ້ວິດີໂອ ຄອນເຟິເຣນ

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

---------------------------------------------------------------------------------

ຜົນງານການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ສສກ ປະຈໍາປີ 2015 ແລະ

ບົດກ່າວເປີດສົກຮຽນໃໝ່ ສົກຮຽນ 14 15 ຂອງ ທ່ານ ດຣ ພັນຄໍາ ວິພາວັນ

--------------------------------------------------------------------------------------

ຢຸດຕິການກະທຳຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ