notice Print
                                     
                                ******** Notice ********

               ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 30 ເດືອນພະຈິກ 2017 ເປັນຕົ້ນໄປທາງເຮົາຈະໄດ້ປິດເວບໄຊ 
www.moe.gov.la ເນື່ອງຈາກວ່າ ພວກເຮົາໄດ້ປັບປຸງເວບໄຊໃໝ່, ທ່ານສາມາດເຂົ້າໄປດາວໂຫຼດ
ຂໍ້ມູນ ແລະ ຕິດຕາມຂ່າວຕ່າງໆ ໄດ້ຕາມເວບໄຊ www.moes.edu.la

                                     *******************