ກ່ຽວກັບກະຊວງ ພິມ
ຂຽນໂດຍ Administrator   
ມື້ພະຫັດທີ່ 22 ຕຸລາ 2015 ເວລາ 17: 27


ກ່ຽວກັບກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

1. ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດ

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ (ຂຽນດ້ວນຕົວອັກສອນຫຍໍ້ວ່າ: ສສກ) ແມ່ນອົງການຄຸ້ມຄອງຂອງລັດຂັ້ນສູນກາງເປັນກະຊວງໜຶ່ງທີ່ສັງກັດຢູ່ໃນໂຄງປະກອບກົງຈັກຂອງລັດ, ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານໃນການຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກກ່ຽວກັບວຽກງານສຶກສາ ແລະ ກິລາ ເປັນໃຈກາງໃນການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ໃຫ້ເປັນພົນລະເມືອງດີ, ມີຄຸນສົມບັດສິນທຳປິຕິວັດ, ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ, ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງຕາມ 5 ຫຼັກມູນ  ແລະ 3 ລັກສະນະຂອງການສຶກສາແຫ່ງຊາດ.


2. ໂຄງປະກອບ

ກ. ຄະນະລັດຖະມົນຕີ:

-  ລັດຖະມົນຕີວ່າການ  1 ທ່ານ

-  ລັດຖະມົນຕີວ່າການ  4 ທ່ານ

ຂ. ຜູ້ຊ່ວຍລັດຖະມົນຕີ: 2 ທ່ານ

ຄ. ບັນດາກົມເສນາທິການ:

1. ຫ້ອງການກະຊວງ

2. ກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ

3. ກົມແຜນການ

4. ກົມການເງິນ

5. ກົມກວດກາ

6. ກົມພົວພັນຕ່າງປະເທດ

7. ຫ້ອງການຄະນະກຳມາທິການແຫ່ງຊາດລາວເພື່ອອຸຍເເນສໂກ

8. ຫ້ອງການປະສານງານຄະນະກຳມາທິການກິລາໂອແລມປິກແຫ່ງຊາດ

ງ. ບັນດາກົມວິຊາການ:

1. ກົມອະນຸບານ ແລະ ປະຖົມ

2. ກົມມັດທະຍົມສຶກສາ

3. ກົມສ້າງຄູ

4. ກົມອາຊີວະສຶກສາ

5. ກົມການສຶກສາຊັ້ນສູງ

6. ກົມການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ

7. ກົມພະລະ ແລະ ສິລະປະສຶກສາ

8. ກົມກິດຈະການນັກສຶກສາ

9. ກົມກິລາລະດັບສູງ

10. ກົມກິລາມວນຊົນ

11. ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທິຍາສາດການສຶກສາ

12. ສະຖາບັນພັດທະນາການບໍລິຫານການສຶກສາ

13. ສູນປະກັນຄຸນະພາບ

14. ສະພາທີ່ປຶກສາພາກເອກະຊົນ

15. ສູນໄອຊີທີ

16. ສູນໂຄສະນາຂ່າວສານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ

ຈ. ບັນດາພາກສ່ວນອ້ອມຂ້າງກະຊວງມີ:

ມະຫາວິທະຍາໄລ, ວິທະຍໄລ, ສູນ, ໂຮງຮຽນ, ບໍລິສັດວິສະຫະກິດຜະລິດອຸປະກອນການສຶກສາ ແລະ ໂຮງພິມສຶກສາ.

ສ. ຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາຂັນທ້ອງຖິ່ນ:

1.  ພະແນກສຶກສາ ແລະ ກິລາແຂວງນະຄອນຫຼວງ
2.  ຫ້ອງການສຶກສາ ແລະ ກິລາເມືອງ

3. ຍຸດທະສາດປະຕິຮູບການສຶກສາ

ການປະຕິຮູບລະບົບການສຶກສາແຫ່ງຊາດແຕ່ປີ 2006  -  2015 ແມ່ນການສົ່ງເສີມພັດທະນາ ຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນດີຂຶ້ນ, ເລັ່ງໃສ່ການຂະຫຍາຍໂອກາດເຂົ້າຮຽນໃຫ້ທົ່ວເຖິງ, ຍົກສູງຄຸນະພາບການສຶກສາທີ່ມີຢູ່ໃຫ້ສູງຂຶ້ນ, ປັບປຸງແກ້ໄຂຍົກລະດັບຂອດບໍລິຫານ, ຄຸ້ມຄອງການສຶກສາໃຫ້ສອດຄ່ອງ ແລະ ແທດເໝາະ ເຊິ່ງດຳເນີນໄປບົນພື້ນຖານການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງທົ່ວປວງຊົນ ການສົ່ງເສີມວຽກງານອາຊີວະສຶກສາ, ຄວາມເປັນເອກະລັກທາງດ້ານວັດທະນະທຳແຫ່ງຊາດ ເປັນການຍົກຖານະເຊີດຊູບົດບາດຂອງຄູອາຈານໃຫ້ສູງຂຶ້ນ. ການປະຕິຮູບການສຶກສາແບ່ງອອກເປັນ 2 ໄລຍະ:

-  ໄລຍະທີ 1 : ປີ 2006  - 2010 ສຸມໃສ່ການປະຕິຮູບການສຶກສາສາຍສາມັນທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ.

-  ໄລຍະທີ 2: 2011 – 2015 ເອົາໃຈໃສ່ປະຕິຮູບອາຊີວະສຶກສາ  ແລະ ການສຶກສາຊັ້ນສູງ

ພາຍໃນປີ  2020 ການສຶກສາພາກບັງຄັບຕ້ອງກວມເອົາທັງຊັ້ນປະຖົມ ແລະຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນໂດຍໃຫ້ນັກຮຽນທຸກຄົນທີຈະເຂົ້າຮຽນຊັ້ນປະຖົມຕ້ອງໄດ້ຜ່ານການກຽມຄວາມພ້ອມໃນການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ.


4. ຍຸດທະສາດແຜນພັດທະນາກິລາ - ກາຍະກຳ

ຍຸດທະສາດການພັດທະນາກິລາ - ກາຍະກຳແຕ່ນີ້ຮອດປີ 2020 ຕ້ອງໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍແນວທາງຂອງພັດ - ລັດ ເພື່ອຕອບສະໜອງຕາມແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ. ວຽກກິລາ - ກາຍະກໍາແມ່ນວຽກງານການສົ່ງເສີມບັນຍາກາດສົດໃສຢູ່ໃນສັງຄົມເຮັດໃຫ້ພົນເມືອງລາວມີສຸຸຂະພາບເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈ,  ມີນໍ້າໃຈກິລາກາຍະກຳທີ່ຜ່ອງໃສ, ສ້າງສະຕິຊາດສາມາດປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດຍົກຖານະບົດບາດຂອງຊາດແນໃສ່ເພິ່ມທະວີຄວາມສາມັກຄີ, ມິດຕະພາບ, ສັນຕິພາບ, ການຮ່ວມມືກັບບັນດາປະເທດໃນພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ເພື່ອຮັບໃຊ້ພາລະກິດປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສ້າງສາປະເທດຊາດ.


5. ສາມລັກສະນະຂອງການສຶກສາແຫ່ງຊາດ

1)  ລັກສະນະຊາດ

2)  ລັກສະນະວິທະຍາສາດທັນສະໄໝ

3)  ລັກສະນະມະຫາຊົນທີ່ກ້າວໜ້າ


6. ຫ້າຫຼັກມູນຂອງການສຶກສາແຫ່ງຊາດ

1. ຄຸນສົມບັດສຶກສາ, 2. ປັນຍາສຶກສາ, 3. ແຮງງານສຶກສາ, 4. ພະລະສຶກສາ, 5. ສິລະປະສຶກສາ


7. ສາມຂໍ້ແຂ່ງຂັ້ນຂອງຂະແໜງການສຶຶກສາ ແລະ ກິລາ

1)   ສອນດີຮຽນເກັ່ງ

2)   ຕ້ານປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້

3)   ສ້າງສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ດີໃນໂຮຽຮຽນ, ສູນ, ສະຖາບັນການສຶກສາ ແລະ ກິລາ


8. ສີ່ບຸກທະລຸຂອງຂະແໜງການສຶຶກສາ ແລະ ກິລາ

ສີ່ບຸກທະລຸແມ່ນການຕັ້ງໜ້າບຸກທະລຸທັງສີ່ດ້ານໄປພ້ອມກັນຢ່າງແຂງແຮງ, ແນ່ໃສ່ແກ້ໄຂທັດສະນະຄວາມຮັບຮູ້ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ຄວາມທຸກຍາກ, ບັນຫາທີ່ອັດຕັນກົດໜ່ວງ, ກີດຂວາງການພັດທະນາ ຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາເປັນຕົ້ນແມ່ນ:

  1. ບຸກທະລຸທາງດ້ານແນວຄິດຈິນຕະນາການ.
  2. ບຸທະລຸທາງດ້ານຊັບພະຍາກອນມະນຸດ.
  3. ບຸທະລຸທາງດ້ານກົນໄກການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນິຕິກຳດ້ານການບໍລິການ.
  4. ບຸທະລຸແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງບຸກຄະລາກອນຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ແລະປະຊາຊົນທົ່ວໄປ.

9. ວຽກງານສາມສ້າງ

ການຈັດຕັ້ງັປະຕິບັດວຽກງານສາມສ້າງໃນຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ແມ່ນໄດ້ຖືເອົາການເຊື່ອມໂຍງວຽກງານ ເຮັດທົດລອງ ສາມສ້າງເຂົ້າໃສ່ແຜນຍຸດທະສາດປະຕິຮູບການສຶກສາແຫ່ງຊາດ ແລະ ໄດ້ສຸມໃສ່ສາມແຜນງານຫຼັກຄື: ແຜນຂະຫຍາຍໂອກາດເຂົ້າຮຽນໃຫ້ທົ່ວເຖິງ, ແຜນປັບປຸງຄຸນນະພາບການສຶກສາ ແລະ ແຜນການປັບປຸງການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ. ສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈເນື້ອໃນຂອງວຽກງານສາມສ້າງແນ່ໃສ່ພັດທະນາການສຶກສາໃສ່ເມືອງ ແລະ ບ້ານເປົ້າໝາຍ, ເພື່່ອໃຫ້ບ້ານສາມສ້າງມີໂຮງຮຽນທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານ, ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບຂອງການຮຽນ - ການສອນ ແລະ ເປັນໂຮງຮຽນຕົວແບບໃຫ້ບ້ານອື່ນໆທີ່ຍັງບໍ່ທັນແມ່ນບ້ານເປົ້າໝາຍເປັນບ້ານສາມສ້າງເທື່ອ.


10. ຮ່ວມມືສາກົນ


LAST_UPDATED2