ເລືອກພາສາທີ່ຕ້ອງການສະແດງຜົນ

Laste news

ຕີລາຄາຄືນວຽກງານການ​ສຶກສາ​ຊັ້ນສູງ ທົ່ວ​ປະ​ເທດ ປະຈຳ​ສົກປີ 2013-2014

read more...


ສສກ ຈະມີນະໂຍບາຍຕໍ່ຄູ ແລະ ນັກຮຽນເກັ່ງຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ ຢ່າງສົມກຽດ

read more...


ໂຄງການກໍ່ສ້າງ ​ແລະ ພັດທະນາມະຫາວິທະຍາໄລ ຈຳປາສັກ ສຳເລັດແລ້ວ

read more...


ມຊ ສຳເລັດການສ້າງນັກສຶກສາ ຄສບ ປະລິນຍາໂທ
2 ຮຸ່ນ 181 ຄົນ ກຽມຮັບໃຊ້ສັງຄົນ

read more...


ສສກ ຫາລື​ກ່ຽວກັບຄາດໝາຍ​ແຜນ​ງານ​
ພັດທະນາ​ການ​ສຶກສາ-ກິລາ ຄັ້ງທີ VIII

read more...


ຕີລາຄາຄືນວຽກງານການ​ສຶກສາ​ຊັ້ນສູງ ທົ່ວ​ປະ​ເທດ ປະຈຳ​ສົກປີ 2013-2014

read more...


ສສກ ຈະມີນະໂຍບາຍຕໍ່ຄູ ແລະ ນັກຮຽນເກັ່ງຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ ຢ່າງສົມກຽດ

read more...


ໂຄງການກໍ່ສ້າງ ​ແລະ ພັດທະນາມະຫາວິທະຍາໄລ ຈຳປາສັກ ສຳເລັດແລ້ວ

read more...


ມຊ ສຳເລັດການສ້າງນັກສຶກສາ ຄສບ ປະລິນຍາໂທ
2 ຮຸ່ນ 181 ຄົນ ກຽມຮັບໃຊ້ສັງຄົນ

read more...


ສສກ ຫາລື​ກ່ຽວກັບຄາດໝາຍ​ແຜນ​ງານ​
ພັດທະນາ​ການ​ສຶກສາ-ກິລາ ຄັ້ງທີ VIII

read more...


ຕີລາຄາຄືນວຽກງານການ​ສຶກສາ​ຊັ້ນສູງ ທົ່ວ​ປະ​ເທດ ປະຈຳ​ສົກປີ 2013-2014

read more...


ສສກ ຈະມີນະໂຍບາຍຕໍ່ຄູ ແລະ ນັກຮຽນເກັ່ງຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ ຢ່າງສົມກຽດ

read more...


ໂຄງການກໍ່ສ້າງ ​ແລະ ພັດທະນາມະຫາວິທະຍາໄລ ຈຳປາສັກ ສຳເລັດແລ້ວ

read more...


ມຊ ສຳເລັດການສ້າງນັກສຶກສາ ຄສບ ປະລິນຍາໂທ
2 ຮຸ່ນ 181 ຄົນ ກຽມຮັບໃຊ້ສັງຄົນ

read more...


ສສກ ຫາລື​ກ່ຽວກັບຄາດໝາຍ​ແຜນ​ງານ​
ພັດທະນາ​ການ​ສຶກສາ-ກິລາ ຄັ້ງທີ VIII

read more...


ຕີລາຄາຄືນວຽກງານການ​ສຶກສາ​ຊັ້ນສູງ ທົ່ວ​ປະ​ເທດ ປະຈຳ​ສົກປີ 2013-2014

read more...


ສສກ ຈະມີນະໂຍບາຍຕໍ່ຄູ ແລະ ນັກຮຽນເກັ່ງຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ ຢ່າງສົມກຽດ

read more...


ໂຄງການກໍ່ສ້າງ ​ແລະ ພັດທະນາມະຫາວິທະຍາໄລ ຈຳປາສັກ ສຳເລັດແລ້ວ

read more...


ມຊ ສຳເລັດການສ້າງນັກສຶກສາ ຄສບ ປະລິນຍາໂທ
2 ຮຸ່ນ 181 ຄົນ ກຽມຮັບໃຊ້ສັງຄົນ

read more...


ສສກ ຫາລື​ກ່ຽວກັບຄາດໝາຍ​ແຜນ​ງານ​
ພັດທະນາ​ການ​ສຶກສາ-ກິລາ ຄັ້ງທີ VIII

read more...


ຕີລາຄາຄືນວຽກງານການ​ສຶກສາ​ຊັ້ນສູງ ທົ່ວ​ປະ​ເທດ ປະຈຳ​ສົກປີ 2013-2014

read more...


ສສກ ຈະມີນະໂຍບາຍຕໍ່ຄູ ແລະ ນັກຮຽນເກັ່ງຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ ຢ່າງສົມກຽດ

read more...


ໂຄງການກໍ່ສ້າງ ​ແລະ ພັດທະນາມະຫາວິທະຍາໄລ ຈຳປາສັກ ສຳເລັດແລ້ວ

read more...


ມຊ ສຳເລັດການສ້າງນັກສຶກສາ ຄສບ ປະລິນຍາໂທ
2 ຮຸ່ນ 181 ຄົນ ກຽມຮັບໃຊ້ສັງຄົນ

read more...


ສສກ ຫາລື​ກ່ຽວກັບຄາດໝາຍ​ແຜນ​ງານ​
ພັດທະນາ​ການ​ສຶກສາ-ກິລາ ຄັ້ງທີ VIII

read more...


ຕີລາຄາຄືນວຽກງານການ​ສຶກສາ​ຊັ້ນສູງ ທົ່ວ​ປະ​ເທດ ປະຈຳ​ສົກປີ 2013-2014

read more...


ສສກ ຈະມີນະໂຍບາຍຕໍ່ຄູ ແລະ ນັກຮຽນເກັ່ງຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ ຢ່າງສົມກຽດ

read more...


ໂຄງການກໍ່ສ້າງ ​ແລະ ພັດທະນາມະຫາວິທະຍາໄລ ຈຳປາສັກ ສຳເລັດແລ້ວ

read more...


ມຊ ສຳເລັດການສ້າງນັກສຶກສາ ຄສບ ປະລິນຍາໂທ
2 ຮຸ່ນ 181 ຄົນ ກຽມຮັບໃຊ້ສັງຄົນ

read more...


ສສກ ຫາລື​ກ່ຽວກັບຄາດໝາຍ​ແຜນ​ງານ​
ພັດທະນາ​ການ​ສຶກສາ-ກິລາ ຄັ້ງທີ VIII

read more...


ຕີລາຄາຄືນວຽກງານການ​ສຶກສາ​ຊັ້ນສູງ ທົ່ວ​ປະ​ເທດ ປະຈຳ​ສົກປີ 2013-2014

read more...


ສສກ ຈະມີນະໂຍບາຍຕໍ່ຄູ ແລະ ນັກຮຽນເກັ່ງຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ ຢ່າງສົມກຽດ

read more...


ໂຄງການກໍ່ສ້າງ ​ແລະ ພັດທະນາມະຫາວິທະຍາໄລ ຈຳປາສັກ ສຳເລັດແລ້ວ

read more...


ມຊ ສຳເລັດການສ້າງນັກສຶກສາ ຄສບ ປະລິນຍາໂທ
2 ຮຸ່ນ 181 ຄົນ ກຽມຮັບໃຊ້ສັງຄົນ

read more...


ສສກ ຫາລື​ກ່ຽວກັບຄາດໝາຍ​ແຜນ​ງານ​
ພັດທະນາ​ການ​ສຶກສາ-ກິລາ ຄັ້ງທີ VIII

read more...


ຕີລາຄາຄືນວຽກງານການ​ສຶກສາ​ຊັ້ນສູງ ທົ່ວ​ປະ​ເທດ ປະຈຳ​ສົກປີ 2013-2014

read more...


ສສກ ຈະມີນະໂຍບາຍຕໍ່ຄູ ແລະ ນັກຮຽນເກັ່ງຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ ຢ່າງສົມກຽດ

read more...


ໂຄງການກໍ່ສ້າງ ​ແລະ ພັດທະນາມະຫາວິທະຍາໄລ ຈຳປາສັກ ສຳເລັດແລ້ວ

read more...


ມຊ ສຳເລັດການສ້າງນັກສຶກສາ ຄສບ ປະລິນຍາໂທ
2 ຮຸ່ນ 181 ຄົນ ກຽມຮັບໃຊ້ສັງຄົນ

read more...


ສສກ ຫາລື​ກ່ຽວກັບຄາດໝາຍ​ແຜນ​ງານ​
ພັດທະນາ​ການ​ສຶກສາ-ກິລາ ຄັ້ງທີ VIII

read more...


ຕີລາຄາຄືນວຽກງານການ​ສຶກສາ​ຊັ້ນສູງ ທົ່ວ​ປະ​ເທດ ປະຈຳ​ສົກປີ 2013-2014

read more...


ສສກ ຈະມີນະໂຍບາຍຕໍ່ຄູ ແລະ ນັກຮຽນເກັ່ງຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ ຢ່າງສົມກຽດ

read more...


ໂຄງການກໍ່ສ້າງ ​ແລະ ພັດທະນາມະຫາວິທະຍາໄລ ຈຳປາສັກ ສຳເລັດແລ້ວ

read more...


ມຊ ສຳເລັດການສ້າງນັກສຶກສາ ຄສບ ປະລິນຍາໂທ
2 ຮຸ່ນ 181 ຄົນ ກຽມຮັບໃຊ້ສັງຄົນ

read more...


ສສກ ຫາລື​ກ່ຽວກັບຄາດໝາຍ​ແຜນ​ງານ​
ພັດທະນາ​ການ​ສຶກສາ-ກິລາ ຄັ້ງທີ VIII

read more...


ຕີລາຄາຄືນວຽກງານການ​ສຶກສາ​ຊັ້ນສູງ ທົ່ວ​ປະ​ເທດ ປະຈຳ​ສົກປີ 2013-2014

read more...


ສສກ ຈະມີນະໂຍບາຍຕໍ່ຄູ ແລະ ນັກຮຽນເກັ່ງຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ ຢ່າງສົມກຽດ

read more...


ໂຄງການກໍ່ສ້າງ ​ແລະ ພັດທະນາມະຫາວິທະຍາໄລ ຈຳປາສັກ ສຳເລັດແລ້ວ

read more...


ມຊ ສຳເລັດການສ້າງນັກສຶກສາ ຄສບ ປະລິນຍາໂທ
2 ຮຸ່ນ 181 ຄົນ ກຽມຮັບໃຊ້ສັງຄົນ

read more...


ສສກ ຫາລື​ກ່ຽວກັບຄາດໝາຍ​ແຜນ​ງານ​
ພັດທະນາ​ການ​ສຶກສາ-ກິລາ ຄັ້ງທີ VIII

read more...


ຕີລາຄາຄືນວຽກງານການ​ສຶກສາ​ຊັ້ນສູງ ທົ່ວ​ປະ​ເທດ ປະຈຳ​ສົກປີ 2013-2014

read more...


ສສກ ຈະມີນະໂຍບາຍຕໍ່ຄູ ແລະ ນັກຮຽນເກັ່ງຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ ຢ່າງສົມກຽດ

read more...


ໂຄງການກໍ່ສ້າງ ​ແລະ ພັດທະນາມະຫາວິທະຍາໄລ ຈຳປາສັກ ສຳເລັດແລ້ວ

read more...


ມຊ ສຳເລັດການສ້າງນັກສຶກສາ ຄສບ ປະລິນຍາໂທ
2 ຮຸ່ນ 181 ຄົນ ກຽມຮັບໃຊ້ສັງຄົນ

read more...


ສສກ ຫາລື​ກ່ຽວກັບຄາດໝາຍ​ແຜນ​ງານ​
ພັດທະນາ​ການ​ສຶກສາ-ກິລາ ຄັ້ງທີ VIII

read more...


ຕີລາຄາຄືນວຽກງານການ​ສຶກສາ​ຊັ້ນສູງ ທົ່ວ​ປະ​ເທດ ປະຈຳ​ສົກປີ 2013-2014

read more...


ສສກ ຈະມີນະໂຍບາຍຕໍ່ຄູ ແລະ ນັກຮຽນເກັ່ງຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ ຢ່າງສົມກຽດ

read more...


ໂຄງການກໍ່ສ້າງ ​ແລະ ພັດທະນາມະຫາວິທະຍາໄລ ຈຳປາສັກ ສຳເລັດແລ້ວ

read more...


ມຊ ສຳເລັດການສ້າງນັກສຶກສາ ຄສບ ປະລິນຍາໂທ
2 ຮຸ່ນ 181 ຄົນ ກຽມຮັບໃຊ້ສັງຄົນ

read more...


ສສກ ຫາລື​ກ່ຽວກັບຄາດໝາຍ​ແຜນ​ງານ​
ພັດທະນາ​ການ​ສຶກສາ-ກິລາ ຄັ້ງທີ VIII

read more...


ຕີລາຄາຄືນວຽກງານການ​ສຶກສາ​ຊັ້ນສູງ ທົ່ວ​ປະ​ເທດ ປະຈຳ​ສົກປີ 2013-2014

read more...


ສສກ ຈະມີນະໂຍບາຍຕໍ່ຄູ ແລະ ນັກຮຽນເກັ່ງຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ ຢ່າງສົມກຽດ

read more...


ໂຄງການກໍ່ສ້າງ ​ແລະ ພັດທະນາມະຫາວິທະຍາໄລ ຈຳປາສັກ ສຳເລັດແລ້ວ

read more...


ມຊ ສຳເລັດການສ້າງນັກສຶກສາ ຄສບ ປະລິນຍາໂທ
2 ຮຸ່ນ 181 ຄົນ ກຽມຮັບໃຊ້ສັງຄົນ

read more...


ສສກ ຫາລື​ກ່ຽວກັບຄາດໝາຍ​ແຜນ​ງານ​
ພັດທະນາ​ການ​ສຶກສາ-ກິລາ ຄັ້ງທີ VIII

read more...


ຕີລາຄາຄືນວຽກງານການ​ສຶກສາ​ຊັ້ນສູງ ທົ່ວ​ປະ​ເທດ ປະຈຳ​ສົກປີ 2013-2014

read more...


ສສກ ຈະມີນະໂຍບາຍຕໍ່ຄູ ແລະ ນັກຮຽນເກັ່ງຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ ຢ່າງສົມກຽດ

read more...


ໂຄງການກໍ່ສ້າງ ​ແລະ ພັດທະນາມະຫາວິທະຍາໄລ ຈຳປາສັກ ສຳເລັດແລ້ວ

read more...


ມຊ ສຳເລັດການສ້າງນັກສຶກສາ ຄສບ ປະລິນຍາໂທ
2 ຮຸ່ນ 181 ຄົນ ກຽມຮັບໃຊ້ສັງຄົນ

read more...


ສສກ ຫາລື​ກ່ຽວກັບຄາດໝາຍ​ແຜນ​ງານ​
ພັດທະນາ​ການ​ສຶກສາ-ກິລາ ຄັ້ງທີ VIII

read more...


ຕີລາຄາຄືນວຽກງານການ​ສຶກສາ​ຊັ້ນສູງ ທົ່ວ​ປະ​ເທດ ປະຈຳ​ສົກປີ 2013-2014

read more...


ສສກ ຈະມີນະໂຍບາຍຕໍ່ຄູ ແລະ ນັກຮຽນເກັ່ງຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ ຢ່າງສົມກຽດ

read more...


ໂຄງການກໍ່ສ້າງ ​ແລະ ພັດທະນາມະຫາວິທະຍາໄລ ຈຳປາສັກ ສຳເລັດແລ້ວ

read more...


ມຊ ສຳເລັດການສ້າງນັກສຶກສາ ຄສບ ປະລິນຍາໂທ
2 ຮຸ່ນ 181 ຄົນ ກຽມຮັບໃຊ້ສັງຄົນ

read more...


ສສກ ຫາລື​ກ່ຽວກັບຄາດໝາຍ​ແຜນ​ງານ​
ພັດທະນາ​ການ​ສຶກສາ-ກິລາ ຄັ້ງທີ VIII

read more...


ຕີລາຄາຄືນວຽກງານການ​ສຶກສາ​ຊັ້ນສູງ ທົ່ວ​ປະ​ເທດ ປະຈຳ​ສົກປີ 2013-2014

read more...


ສສກ ຈະມີນະໂຍບາຍຕໍ່ຄູ ແລະ ນັກຮຽນເກັ່ງຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ ຢ່າງສົມກຽດ

read more...


ໂຄງການກໍ່ສ້າງ ​ແລະ ພັດທະນາມະຫາວິທະຍາໄລ ຈຳປາສັກ ສຳເລັດແລ້ວ

read more...


ມຊ ສຳເລັດການສ້າງນັກສຶກສາ ຄສບ ປະລິນຍາໂທ
2 ຮຸ່ນ 181 ຄົນ ກຽມຮັບໃຊ້ສັງຄົນ

read more...


ສສກ ຫາລື​ກ່ຽວກັບຄາດໝາຍ​ແຜນ​ງານ​
ພັດທະນາ​ການ​ສຶກສາ-ກິລາ ຄັ້ງທີ VIII

read more...NS-DHTML by Kubik-Rubik.de

ສິ່ງພິມຫລ້າສຸດ!ຂ່າວ

ໜ່ວຍ​ພັກກົມ​ພົວພັນ​ຕ່າງປະ​ເທດ
ຕີ​ລາຄາ​ຄືນ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວວຽກ​ງານ 2 ປີ ​


       ໜ່ວຍ​ພັກກົມ​ພົວພັນ​ຕ່າງປະ​ເທດ ກະຊວງສຶກສາ​ທິການ ​ແລະ ກິລາ (ສສກ) ​ສະຫຼຸບຕີ​ລາຄາ
​ຄືນ​ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ວຽກ​ງານ​ໃນ​ໄລຍະ 2 ປີ ຜ່ານ​ມາ (2012-2014) ​ແລະ
ວາງ​ທິດ​ທາງ​ແຜນການ​ 3 ປີ ໃນຕໍ່ໜ້າ ​ເພື່ອ​ເປັນ​ການ​ປັບປຸງ​ແບບ​ແຜນ​ວິທີ​ເຮັດ​ວຽກ​ຂອງ​ສະມາຊິກ
​ພັກ ​ແລະ ສ້າງ​ໜ່ວຍ​ພັກ​ເຂັ້ມ​ແຂງ​ຮູ້​ນຳພາຮອບດ້ານ ​ໃນ​ວຽກ​ງານ​ການພົວພັນ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ຕາມ​ແນວ
​ທາງ​ນະ​ໂຍບາຍ​ການ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ຂອງ​ພັກ-ລັດ​ ໃຫ້​ປາກົດ​ຜົນ​ເປັນ​ຈິງ.

ອ່ານເພິ່ມເຕິມ...
 

​ມສ ນະຄອນຫຼວງ ​ປະເດີມສະໜາມຢ່າງງົດງາມ
ຖະຫຼົ່ມຄູ່​ຕໍ່ສູ້​ເກືອບ
2 ໂຫຼ ​ເຕະບານ​ຍິງ ອຸດົມ​ໄຊ ​ເກ​ມ


      ທີ​ມສາວ ຈາກ​ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ​ປະ​ເດີມ​ສະໜາມ​ໄດ້ຢ່າງຍິ່ງ​ໃຫຍ່​ສົມ​ສັກ​ສີ ​ໄລ່​ຖະຫຼົ່ມ
ທີມສາວ ຊຽງຂວາງ  ​ໄປ​ແບບ​ບໍ່​ເຫັນ​ຝຸ່ນ 16-0 ປະຕູິ່.ຂະນະ​ທີ່ ສຸພາ​ວັນ ​ໄພ​ວັນ ທີ​ມຊາດ​ຕົວ​ເກັ່ງ
 ຍິງ​ຊ່ວຍ​ນະຄອນຫຼວງ ​ໄດ້​ເຖິງ 6 ປະຕູ  ສ່ວນທີມສາວກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ (ປກສ)
ຊະນະທີມສາວແຂວງໄຊຍະບູລີ 7-0 ປະຕູ ເຕະບານຍິງ “ອຸດົມໄຊ ເກມ”.

ອ່ານເພິ່ມເຕິມ...
 

ຮອງນາຍົກເນັ້ນ​ໃຫ້​ເຊ​ກອງເອົາໃຈໃສ່ຫຼາຍບັນຫາ
ເພື່ອພັດທະນາຢ່າງຮອບດ້ານ


      ພະນະທ່ານ ດຣ. ພັນຄຳ ວິພາວັນ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີວ່າການ ກະຊວງສຶກ
ສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ແຂວງເຊກອງ ເອົາໃຈໃສ່ຫາຍບັນຫາ ເວົ້າລວມ, ເວົ້າສະເພາະວຽກ
ງານການສຶກສາ-ກິລາ, ການບັນລຸເປົ້າໝາຍສະຫັດສະວັດດ້ານສາທາລະນະສຸກ, ບັນຫາການຄຸ້ມຄອງ
ແຮງງານ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພື່ອພັດທະນາເຊກອງ​ໃຫ້ຮອບດ້ານ. ເມື່ອວັນທີ 28 ພະຈິກ
ຜ່ານມ ທີ່ສຳນັກງານປົກຄອງແຂວງເຊກອງ, ພະນະ​ທ່ານ ດຣ ພັນ​ຄຳ ວິພາ​ວັນ ​​ໄດ້​ພົບ​ປະ​ໂອ້​ລົມຄະນະ
ປະຈຳພັກແຂວງ, ກຳມະການພັກແຂວງ ແລະ ເຈົ້າເມືອງ 4 ຕົວເມືອງຂອງແຂວງ​ເຊ​ກອງ.

ອ່ານເພິ່ມເຕິມ...
 

ຮອງນາຍົກ ຕ້ອນຮັບທູດ ສສ ຫວຽດນາມ
ອອຍພອນໃນໂອກາດວັນຊາດ


       ເມື່ອວັນທີ 1 ທັນວາ ຜ່ານມາ ທີ່ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ພະນະທ່ານ ດຣ. ພັນຄຳ
ວິພາວັນ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີວ່າການ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ໃຫ້
ກຽດຕ້ອນຮັບການເຂົ້າຢ້ຽມຂ່ຳນັບເພື່ອອອຍພອນຂອງ ທ່ານ ຫງວຽນ ແມ໋ງ ຮຸ່ງ ເອກອັກຄະລັດຖະ
ທູດ ແຫ່ງ ສສ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປປ ລາວ, ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ເນື່ອງໃນໂອກາດວັນສະຖາປະນາ
 ສປປ ລາວ ຄົບຮອບ 39 ປີ (ວັນທີ 2 ທັນວາ 1975 ຫາ 2 ທັນວາ 2014).

ອ່ານເພິ່ມເຕິມ...
 

ສສກ ກວດກາຄືນວຽກງານສົ່ງເສີມ
ຄວາມກ້າວໜ້າ ແລະ ພັດທະນາແມ່ຍິງ


       ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ (ສສກ) ໄດ້ມີການຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາ ການຈັດຕັ້ງປະ
ຕິບັດພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ວຽກງານການສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງປະຈຳກະຊວງ
 ແລະ ອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອພັດທະນາ ແລະ ກະກຽມແຜນການ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ແລະ ແຜນ 1 ປີ
ຕໍ່ໜ້າ.

ອ່ານເພິ່ມເຕິມ...
 

ມສ ໜອງ​ບອນ ຈັດ​ຖາມ-ຕອບ ວິທະຍາສາດ
ທົດ​ສອບ​ນັກຮຽນ​ເກັ່ງ​


​      ໂຮງຮຽນ ມສ ໜອງ​ບອນ ໄດ້ຈັດ​ກິດ​ຈະກຳຖາມ-ຕອບ ວິທະຍາສາດ ​ປະຈຳ​ພາກຮຽນ I ສົກ
ຮຽນ 2014-2014 ເພື່ອ​ເປັນ​ການ​ສ້າງ​ຂະ​ບວນການ​ຕ້ອນຮັບ​ວັນ​ສຳຄັນ​ຂອງ​ຊາດ ​ແລະ ​ເປັນ​ການ​
ແຂ່ງຂັນ​ໃນ​ການຮຽນ​ດີ-ຮຽນ​ເກັ່ງ ​ແນ​ໃສ່​ເຝິກ​ສະ​ໝອງ​ໃຫ້​ວອງ​ໄວ້ ​ແລະ ຍັງ​​ເປັນ​ການ​ສ້າງສາຍ ພົວ
ພັນຄວາມ​ສາມັກຄີ​ມິດຕະພາບ​ລະຫວ່າງ​ນັກຮຽນ​ດ້ວຍ​ກັນ​ໃຫ້​ດີ​ຂຶ້ນ.

ອ່ານເພິ່ມເຕິມ...
 

ເຊ​ກອງ ປະກາດ​ຈົບ​ຊັ້ນປະຖົມ​ບຳລຸງທົ່ວ​ແຂວງ
​ເປັນ​ແຂວງ​ທີ 15


       ແຂວງ​ເຊ​ກອງ​ ​ໄດ້ປະກາດ​ຈົບຊັ້ນປະຖົມບຳລຸງທົ່ວແຂວງ ​ແລະ ລຶບລ້າງ​ຄວາມ​ບໍ່ຮູ້ໜັງສືຢ່າງ​
ເປັນ​ທາງ​ການ ກາຍເປັນທີ 15  ຂອງທົ່ວປະເທດ ພາຍຫຼັງຈາກໄດ້ສູ້ຊົນຈັດຕັ້ງການຮຽນ-ການສອນ
ບຳລຸງ​ຍົກ​ລະດັບຊັ້ນປະຖົມ​ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນບັນດາ​ເຜົ່າ ໃນກຸ່ມເປົ້າໝາຍ ອາຍຸ 15-40 ປີ ​ມາ​ເປັນ​
ເວລາ 18 ປີ ​ໄດ້ສຳ​ເລັດ ​ແລະ​ ປະກາດ​ຈົບ​ຊັ້ນປະຖົມ​ບຳລຸງ ​ໄດ້ 206 ບ້ານ, ມີ​ຜູ້​ຮຽນຈົບຈົບ​ຊັ້ນປະ
ຖົມ​ບຳລຸງ​ທັງໝົ​ດ 43.221 ຄົນ, ຍິງ 19.847 ຄົນ.ອ່ານເພິ່ມເຕິມ...
 
<< ເລີ່ມຕົ້ນ < ຖອຍຫຼັງ 1 2 3 4 5 6 7 ຕໍ່ໄປ > ສຸດທ້າຍ >>

Page 2 of 7