ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງຫຼວງພະບາງ

lUANG PRABANG PROVINCIAL EDUcation and sports department

ຄົ້ນຫາ

ເລືອກພາສາ

ເຂົ້າສູ່ລະບົບ

Follow Us

 

ສະຖິຕິການເຂົ້າຊົມເວັບໄຊ້

171678
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
152
226
2225
167721
4346
5500
171678

Your IP: 54.221.76.68
Server Time: 2017-12-17 19:13:35
December 2017
18
Monday
02:13
1. ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ
1. ເປັນເສນາທິການໃຫ້ພະແນກສຶກສາ ທິການແຂວງ,ນະຄອນຫຼວງ ໃນການຂຶ້ນແຜນປັບປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍການສຶກສາຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາໃນທົ່ວແຂວງ,ນະຄອນຫຼວງ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍການປະຕິຮູບລະບົບການສຶກສາແຫ່ງຊາດ;
2. ຄຸ້ມຄອງ, ສົ່ງເສີມການສຶກສາຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສານັບທັງພາກລັດ, ເອກະຊົນ ແລະ ສຶກສາສົງ;
3. ຊີ້ນຳ ແລະ ຕິດຕາມຢ່າງໃກ້ສິດການພັດທະນາໂຮງຮຽນໃຫ້ມີຄຸນນະພາບຕົວແບບ ສຳລັບມັດທະຍົມ ພາກລັດ ເອກກະຊົນ ແລະ ສຶກສາສົງພາຍໃນແຂວງ,ນະຄອນຫຼວງ;
4. ຊີ້ນຳ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນໃຫ້ຄົບຖ້ວນ, ຄົ້ນຄ້ວາຫຼັກສູດທີ່ ສອດຄ່ອງກັບຈຸດພິເສດ, ທ່າແຮງ ແລະ ພູມປັນຍາທ້ອງຖິ່ນສຳລັບຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົ້ນ ແລະ ຕອນປາຍ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນຫຼັກສູດແຫ່ງຊາດ;
5. ຈັດຕັ້ງປະເມີນຜົນການຮຽນ-ການສອນແຕ່ລະພາກຮຽນ, ຈັດຕັ້ງການສອບເສັງຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົ້ນ ແລະ ຕອນປາຍ ນັບທັງພາກລັດເອກະຊົນ ແລະ ສຶກສາສົງ;
6. ຄົ້ນຄ້ວາການອອກໃບປະກາສະນິຍະບັດຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົ້ນ ແລະ ມັດທະຍົມຕອນປາຍໃນຂັ້ນແຂວງ,ນະຄອນຫຼວງ;
7.ຄົ້ນຄ້ວາຕຳແໜ່ງວິຊາການຄູ ສຳລັບຄູສອນຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ;
8. ລາຍງານສະພາບການຮຽນ-ການສອນ, ຜົນການສອບເສັງປະຈຳພາກຮຽນ, ປີຮຽນ ແລະ ຜົນການສອບເສັງຈົບຊັ້ນໃຫ້ສຶກສາທິການແຂວງ,ນະຄອນຫຼວງ ເພື່ອລາຍງານໃຫ້ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ;
9. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍ.

2. ກິດຈະກຳ
1. ເກັບກຳສະຖິຕິຄູ, ນັກຮຽນ, ຫ້ອງຮຽນ, ໂຮງຮຽນຮ່ວມກັບຂະແໜງສະຖິຕິ-ແຜນການ;
2. ວິໄຈຂໍ້ມູນ, ວາງແຜນ, ພັດທະນາ ແລະ ການສຶກສາຊັ້ນມັດທະຍົມຮ່ວມກັນຂະແໜງສະຖິຕິ-ແຜນການ;
3. ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ ການຮຽນ-ການສອນ ການປະຕິບັດຫຼັກສູດ, ການສອບເສັງເລ່ືອນ ຊັ້ນ-ຈົບ
ຊັ້ນຂອງຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ.
4. ຈັດຕັ້ງບຳລຸງ ແລະ ສອບເສັງນັກຮຽນເກັ່ງ, ສ້າງຫ້ອງພອນສະຫວັນ; ໂຮງຮຽນຄຸນນະພາບຕົວແບບ
5. ຄຸ້ມຄອງສູນສຶກສານິເທດ, ຕິດຕາມນິເທດການຮຽນ-ການສອນໃນໂຮງຮຽນ;
6. ຊີ້ນຳ ແລະ ສັງລວມແຜນຄວາມຕ້ອງການວັດຖຸອຸປະກອນການຮຽນ - ການສອນ ໃນທົ່ວແຂວງ;
7. ຄຸ້ມຄອງການປົກຮັກສາອາຄານສະຖານທີ່ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມຂອງໂຮງຮຽນໃຫ້ຈົບງາມ;
8. ຊີ້ນຳ, ນຳພາຄູອາຈານ ແລະ ນັກຮຽນໃນການຄຸ້ມຄອງໂຮງຮຽນ;
9. ຊີ້ນຳ, ຈັດຕັ້ງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໂຮງຮຽນສາມັນກິນນອນຊົນເຜົ່າຂອງແຂວງ;
10. ບັນທຶກ ແລະ ກຽມການອອກໃບປະກາສະນິຍະບັດມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ ແລະ ມັດທະຍົມຕອນປາຍ;
11. ຮ່ວມກັບຄະນະກຳມະການຂັ້ນພະແນກເພື່ອຄັດເລືອກ ແລະ ສັບຊ້ອນນັກຮຽນໄປຮຽນຕໍ່;
12. ຈັດຕັ້ງການສອບເສັງເຂົ້າມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ ອາຊີວະສຶກສາ ຕາມແຜນຂອງກະຊວງ;
13. ຈັດຕັ້ງຝຶກອົບຮົມຄູປະຈຳການຊັ້ນມັດທະຍົມ, ບຳລຸງຍົກລະດັບຄູຮ່ວມກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
14. ຊີ້ນໍາການສ້າງຕັ້ງຫໍສະມຸດ ແລະ ຫ້ອງທົດລອງຂອງໂຮງຮຽນຕ່າງໆ;
15. ຄຸ້ມຄອງການເຄ່ືອນໄຫວຂອງກຸ່ມໂຮງຮຽນ, ໂຮງຮຽນເອກະຊົນ ແລະໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສົງ;
16. ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມຄົ້ນຄ້ວາຕຳແໜ່ງວິຊາການຄູ ໃຫ້ແກ່ຄູສອນຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ.