ຜູ້ເຂົ້າຊົມ

099880
ມື້ນີ້
ມື້ວານນີ້
ອາທິດນີ້
ອາທິດກ່ອນ
ເດືອນນີ້
ເດືອນກ່ອນ
ລວມມື້ນີ້
14
72
213
99134
1237
2207
99880

Your IP: 54.159.187.17
Server Time: 2017-01-18 02:12:53

MiniCalendar

January 2017
SMTWTFS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

      ແຜນດຳເນີນງານ ເພື່ອປະຕິບັດແຜນຍຸດທະສາດຮັບປະກັນຄຸນນະພາບການສຶກສາ ປີ 2005-2008 ປະກອບດ້ວຍ 7 ໂຄງການໃຫຍ່ຄື:

1.    ການພັດທະນາລະບົບຮັບປະກັນຄຸນນະພາບການສຶກສາ

2.    ການພັດທະນາ, ພິມ ແລະເຜີຍແຜ່ ເອກະສານກ່ຽວກັບການຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ

3.    ການສົ່ງເສີມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຮັບປະກັນຄຸນນະພາບການສຶກສາ

4.    ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ບຸກຄະລາກອນ ແລະອົງກອນດ້ານການຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ

5.    ການພັດທະນາຂອບມາດຕະຖານຄຸນວຸດທິດ້ານການສຶກສາ

6.    ການປັບປຸງລະບົບການສອບເສັງ ແລະກວດສອບຄວາມຮູ້ນັກຮຽນ

7.    ສົ່ງເສີມຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນດ້ານການສຶກສາສາຍສາມັນສຶກສາ, ສາຍສ້າງຄູ 

     ແລະ ສາຍວິຊາຊີບ ແລະ ຝີມືແຮງງານ

 

ໂຄງການທີ 1.  ການພັດທະນາລະບົບຮັບປະກັນຄຸນນະພາບການສຶກສາ

ກິດຈະກຳ

1.1         ສ້າງມາດຕະຖານ, ເຄື່ອງມືເພື່ອຮັບປະກັນຄຸນນະພາບການສຶກສາ ຊັ້ນອະນຸບານ

1.2         ສ້າງມາດຕະຖານ, ເຄື່ອງມືເພື່ອຮັບປະກັນຄຸນນະພາບການສຶກສາ ຊັ້ນປະຖົມ

1.3         ສ້າງມາດຕະຖານ, ເຄື່ອງມືເພື່ອຮັບປະກັນຄຸນນະພາບການສຶກສາ ຊັ້ນມັດທະຍົມ

1.4         ສ້າງມາດຕະຖານ, ເຄື່ອງມືເພື່ອຮັບປະກັນຄຸນນະພາບການສຶກສາ ສາຍນອກໂຮງຮຽນ

1.5         ສ້າງມາດຕະຖານ, ເຄື່ອງມືເພື່ອຮັບປະກັນຄຸນນະພາບການສຶກສາ ສາຍສ້າງຄູ

1.6         ສ້າງມາດຕະຖານ, ເຄື່ອງມືເພື່ອຮັບປະກັນຄຸນນະພາບການສຶກສາ ສາຍອາຊີວະສຶກສາ

1.7         ສ້າງມາດຕະຖານ, ເຄື່ອງມືເພື່ອຮັບປະກັນຄຸນນະພາບການສຶກສາ ຊັ້ນສູງ

 

ໂຄງການທີ 2.   ການພັດທະນາ, ຈັດພິມ ແລະ ເຜີຍແຜ່ ເອກະສານກ່ຽວກັບການຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ

ກິດຈະກຳ

2.1         ພັດທະນາ ເອກະສານແນະນຳກ່ຽວກັບການຮັບປະກັນຄຸນນະພາບການສຶກສາ

2.2         ພັດທະນາ ຄູ່ມືການປະເມີນ ຄຸນນະພາບການສຶກສາ ສຳລັບສາຍສາມັນ

2.3         ພັດທະນາ ຄູ່ມືການປະເມີນ ຄຸນນະພາບການສຶກສາ ສຳລັບສາຍອາຊີວະ ແລະຊັ້ນສູງ

2.4         ພັດທະນາ ຄູ່ມືກ່ຽວກັບການສອບເສັງໃນສາຍສາມັນແລະການສອບເສັງເຂົ້າຮຽນຕໍ່ສາຍລັດ

 

ໂຄງການທີ 3.   ການສົ່ງເສີມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການຮັບປະກັນຄຸນນະພາບການສຶກສາ

ກິດຈະກຳ

3.1      ທົດລອງ,ປັບປຸງ,ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການກວດສອບຄວາມຮູ້ຜູ້ຮຽນ ໃນຊັ້ນປ3,ປ5,ມ1,ມ4,ມ5, ມ7

3.2         ທົດລອງ,ປັບປຸງ,ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຮັບປະກັນຄຸນນະພາບການສຶກສາ ຊັ້ນອະນຸບານ

3.3         ທົດລອງ,ປັບປຸງ,ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຮັບປະກັນຄຸນນະພາບການສຶກສາ ຊັ້ນປະຖົມ

3.4         ທົດລອງ,ປັບປຸງ,ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຮັບປະກັນຄຸນນະພາບການສຶກສາ ຊັ້ນມັດທະຍົມ

3.5         ທົດລອງ,ປັບປຸງ,ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຮັບປະກັນຄຸນນະພາບການສຶກສາ ສາຍນອກໂຮງຮຽນ

3.6         ທົດລອງ,ປັບປຸງ,ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຮັບປະກັນຄຸນນະພາບການສຶກສາ ສາຍສ້າງຄູ

3.7         ທົດລອງ,ປັບປຸງ,ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຮັບປະກັນຄຸນນະພາບການສຶກສາ ສາຍອາຊີວະ

3.8         ທົດລອງ,ປັບປຸງ,ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຮັບປະກັນຄຸນນະພາບການສຶກສາ ຊັ້ນສູງ

 

ໂຄງການທີ 4.    ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ບຸກຄະລາກອນ ແລະອົງກອນດ້ານຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ

ກິດຈະກຳ

4.1         ຈັດການຝຶກອົບຮົມ ໃຫ້ພະນັກງານຂັ້ນສູນກາງ, ຂັ້ນແຂວງ, ຂັ້ນເມືອງ ແລະສະຖານສຶກ

   ສາທັງພາກລັດ-ເອກະຊົນ ກ່ຽວກັບວຽກງານຮັບປະກັນຄຸນນະພາບໂດຍລວມ

4.2         ຈັດການຝຶກອົບຮົມ ໃຫ້ໜ່ວຍງານກ່ຽວຂ້ອງ ກ່ຽວກັບການປະເມີນຄຸນນະພາບພາຍໃນ

4.3         ຈັດການຝຶກອົບຮົມ ໃຫ້ຜູ້ປະເມີນພາຍນອກ ກ່ຽວກັບການປະເມີນຄຸນນະພາບການສຶກສາ

4.4         ຈັດການຝຶກອົບຮົມ ໃຫ້ເຄືອຂ່າຍຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ ກ່ຽວກັບການກວດສອບ, ການຮັບປະກັນ

4.5         ຈັດການທັດສະນະສຶກສາຖອດຖອນບົດຮຽນການຮັບປະກັນຄຸນນະພາບທັງພາຍໃນ-

   ຕ່າງປະເທດ

4.6         ຈັດການສຳມະນາວິຊາການດ້ານການຮັບປະກັນຄຸນນະພາບການສຶກສາທັງພາຍໃນ-

   ຕ່າງປະເທດ

4.7         ສົ່ງເສີມສະຖານສຶກສາ ທັງພາກລັດ-ເອກະຊົນ ຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດດ້ານການຮັບປະກັນ

   ຄຸນນະພາບການສຶກສາ

4.8         ສົ່ງເສີມການສ້າງພະນັກງານວິຊາການໃນລະດັບປະລິນຍາໂທ ແລະ ປະລິນຍາເອກ ກ່ຽວ

   ກັບການຮັບປະກັນຄຸນນະພາບການສຶກສາ ຢູ່ທັງພາຍໃນ-ຕ່າງປະເທດ

4.9         ພັດທະນາຖານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ກ່ຽວກັບວຽກງານຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ

4.10       ພັດທະນາເວັບໄຊຂອງໜ່ວຍງານຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ

 

ໂຄງການທີ 5.    ພັດທະນາຂອບມາດຕະຖານຄຸນວຸດທິດ້ານການສຶກສາ ແລະສີມືແຮງງານ

ກິດຈະກຳ

5.1         ພັດທະນາຂອບມາດຕະຖານຄຸນວຸດທິດ້ານການສຶກສາ

5.2         ພັດທະນາຂອບມາດຕະຖານຄຸນວຸດທິດ້ານສີມືແຮງງານ

5.3         ພັດທະນາລະບຽບຫລັກການ ເພື່ອການທຽບໂອນໜ່ວຍກິດລະຫວ່າງສະຖາບັນການສຶກສາ

5.4         ພັດທະນາລະບຽບຫລັກການ ເພື່ອການທຽບໃບຢັ້ງຢືນໃບປະກາດການສຶກສາ ແລະ ດ້ານ

   ສີມືແຮງງານ

 

ໂຄງການທີ 6.     ການປັບປຸງລະບົບການສອບເສັງ ແລະກວດສອບຄວາມຮູ້ນັກຮຽນ

ກິດຈະກຳ

6.1         ປັບປຸງລະບຽບການສອບເສັງຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ, ຕອນປາຍ

6.2         ປັບປຸງລະບຽບການສອບເສັງເຂົ້າຮຽນຕໍ່ສຳລັບສາຍລັດ

6.3         ພັດທະນາໂຄງສ້າງຫົວບົດ ແລະ ມາດຕະຖານຂໍ້ສອບ ສຳລັບສອບເສັງຈົບຊັ້ນແລະຮຽນຕໍ່

6.4         ພັດທະນາຄັງຂໍ້ສອບຂອງແຕ່ລະວິຊາ ເພື່ອການສອບເສັງປະເພດຕ່າງໆ

6.5         ພັດທະນາເຄື່ອງມືກວດສອບຄວາມຮູ້ຂອງຜູ້ຮຽນໃນຊັ້ນປ3, ປ5, ມ1, ມ4, ມ5 ແລະ ມ7

 

ໂຄງການທີ 7.    ການສົ່ງເສີມຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນດ້ານການສຶກສາ

ກິດຈະກຳ

7.1      ຈັດການແຂ່ງຂັນນັກຮຽນເກັ່ງລະດັບປະຖົມ,ມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ-ຕອນປາຍໃນລະດັບປະເທດ

7.2      ຈັດການບຳລຸງນັກຮຽນເກັ່ງລະດັບປະເທດ ເພື່ອສົ່ງເຂົ້າແຂ່ງຂັນລະດັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ

7.3      ຈັດການແລກປ່ຽນຖອດຖອນບົດຮຽນ ກ່ຽວກັບການສອບເສັງນັກຮຽນເກັ່ງ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ

7.4      ເຜີຍແຜ່ຜົນການແຂ່ງຂັນນັກຮຽນເກັ່ງ ໃນລະດັບຕ່າງໆ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຜົນການປະເມີນຄຸນນະ ພາບການສຶກສາໃຫ້ສະຖານສຶກສາທີ່ຜ່ານເກນມາດຕະຖານ

7.5      ຮຽບຮຽງແລະພິມເຜີຍແຜ່ ປຶ້ມສັງລວມຫົວບົດສອບເສັງນັກຮຽນເກັ່ງພາຍໃນ,ພາກພື້ນ ແລະສາກົນ

7.6      ສົ່ງເສີມຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນດ້ານການສອນດີ-ສອນເກັ່ງ

7.7      ສົ່ງເສີມການແຂ່ງຂັນດ້ານສີມືແຮງງານທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ