EnglishLaos
ການສຶກສາຊັ້ນປະຖົມ
ກອງປະຊຸມ ກ່ຽວກັບການປະກັນຄຸນນະພາບການສຶກສາ ຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ 2010/12
ໃນວັນທີ13-15ທັນວາ2010, ສູນປະກັນຄຸນນະພາບການສຶກສາ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ກ່ຽວກັບການປະກັນຄຸນນະພາບການສຶກສາ
ສໍາລັບຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມສະໂມສອນໄຟຟ້າ, ເມືອງແກ້ວອຸດົມ ແຂວງວຽງຈັນ.
ກອງປະຊຸມໄດ້ເຊື້ອເຊີນ ບັນດາກົມກ່ຽວຂ້ອງໃນກະຊວງສຶກສາທິການ, ຄະນະພະແນກສຶກສາທິການແຂວງ ແລະ ຜູ້ອໍານວຍການ
ໂຮງຮຽນປະຖົມຈໍານວນໜຶ່ງ ເຊັ່ນ ປະຖົມທົ່ງກາງ, ປະຖົມນາໄຮ່ດຽວ, ປະຖົມມີໄຊ, ຜູ້ອໍານວຍການສ້າງຄູດົງຄໍາຊ້າງ, ສ້າງຄູບ້ານເກິນ
ແລະ ຄະນະສຶກສາສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ.
ອ່ານລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ...
 
ການກະກຽມກອງປະຊຸມ ກ່ຽວກັບມາດຕະຖານຄຸນນະພາບການສຶກສາສຳລັບຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ
ວັນທີ19/11/2010
ທີມງານພັດທະນາມາດຕະຖານຄຸນນະພາບການສຶກສາ ແລະ ມາດຕະຖານການຮຽນຮູ້ ຂອງນັກຮຽນສໍາລັບຊັ້ນປະຖົມ
(ອ.ສຸພັນໄຊ, ອ.ພົນມະນີ. ອ.ບົງ) ກໍາລັງຂຸ້ນຂ້ຽວສຶກສາບັນດາເອກະສານ ເພື່ອກະກຽມກອງປະຊຸມໃນເດືອນ12/2010.
ອ່ານລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ...
 


Copyright 2010 Educational Standards and Quality Assurance Centre (ESQAC), Ministry of Education, Lao PDR. All rights reserved. Contact Us: Tel +856-21-911486