Curriculum

PDF Print
Tuesday, 11 October 2011 11:49

ສ.ວ.ສ ມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບໂດຍກົງຕໍ່ການພັດທະນາຫຼັກສູດ. ປຶ້ມແບບຮຽນ, ປຶ້ມຄູ່ມືຄູ, ອຸປະກອນ, ສື່ເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ເອກະສານປະກອບການຮຽນ-ການສອນຕ່າງໆ ສຳລັບການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ສາມັນສຶກສາ...

(ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງສຶກສາທິການ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວຂອງ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ,

ສະບັບເລກທີ 1124/ສສກ.ຈຕ. ລົງວັນທີ 20/04/2012, ໝວດ 2 ມາດຕາ 3.3)

ປັດຈຸບັນ ສ.ວ.ສ ໄດ້ນຳເອົາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຫຼັກສູດ, ປຶ້ໃຄູ່ມືຄູ ແລະ ປື້ມແບບຮຽນລົງທາງເວບໄຊ ຂອງສະຖາບັນ

ເພື່ອໃຫ້ທ່ານສາມາດເຂົ້າເບິ່ງ ແລະ ດາວໂລດເອົາໄປນຳໃຊ້ໄດ້ຕາມຊັ້ນຮຽນ ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

1. ຊັ້ນອະນຸບານສຶກສາ
2. ຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ

3. ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ: ຕອນຕົ້ນ; ຕອນປາຍ

!!! ຄູ່ມືແນະນຳການສອນນັກຮຽນ ເພື່ອສ້າງເປັນນັກຮຽນເກັ່ງ ລະດັບຊາດ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ

 

- ອີກທາງເລືອກໜຶ່ງກ່ຽວກັບການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນປຶ້ມແບບຮຽນຂອງສາຍສາມັນ


(ປະຖົມສຶກສາ ແລະ ມັດທະຍົມສຶກສາ) ແມ່ນທ່ານສາມາດເຂົ້າໄປທີ່:

 

http://tcei.most.gov.la/images/secondary%20primary%20book%20new/secondary-primary%20home.html

 

 

 


Last Updated ( Friday, 13 May 2016 14:17 )
 
free pokerfree poker