PDF Print
Tuesday, 13 September 2011 11:18

 

ສ.ວ.ສ ເປັນສະຖາບັນໜຶ່ງທີ່ທຽບເທົ່າກັບກົມໜຶ່ງຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ. ສ.ວ.ສ ປະກອບມີ 4 ສູນ ແລະ 4 ພະແນກ  ແລະ 1 ຫ້ອງສະໝຸດເຊິ່ງໃນແຕ່ລະສູນຍັງປະກອບດ້ວຍຫຼາຍຂະແໜງ ເຊັ່ນ:

ສູນວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ ປະກອບມີ 4 ຂະແໜງການ ຄື:

 

1. ຂະແໜງຄະນິດສາດ
2. ຂະແໜງຟີຊິກສາດ
3. ຂະແໜງເຄມີສາດ
4. ຂະແໜງຊີວະວິທະຍາ

ສູນວິທະຍາສາດສັງຄົມ ປະກອບມີ 5 ຂະແໜງການ ຄື:

 

1. ຂະແໜງພາສາລາວ ແລະ ວັນນະຄະດີ
2. ຂະແໜງພູມສາດ
3. ຂະແໜງປະຫວັດສາດ
4. ຂະແໜງສຶກສາພົນລະເມືອງ
5. ຂະແໜງພາລະ ແລະ ສິລະປະສຶກສາ


ສູນເຕັກໂນໂລຊີການສຶກສາ ປະກອບມີ 6 ຂະແໜງການ ຄື:

1. ຂະແໜງວິທະຍຸສຶກສາ
2. ຂະແໜງໂທລະພາບສຶກສາ
3. ຂະແໜງວາລະສານສຶກສາໃໝ່
4. ຂະແໜງICT - ພື້ນຖານວິຊາຊີບ
5. ຂະແໜງອອກແບບອຸປະກອນການສຶກສາ
6. ຂະແໜງສື່ເອເລັກໂຕຣນິກ

ສູນສົ່ງເສີມພາສາຕ່າງປະເທດ ປະກອບມີ 3 ຂະແໜງການ ຄື:

1. ຂະແໜງພາສາອັງກິດ

2. ຂະແໜງພາສາຝຣັ່ງ

3. ຂະແໜງພາສາວຽດນາມ, ພາສາຈີນ ແລະ ພາສາອື່ນໆ


ພະແນກບໍລິຫານ
ພະແນກປະເມີນຜົນ
ພະແນກຄຸ້ມຄອງວິຊາການ ແລະ ການພິມ
ພະແນກອະນຸບານສຶກສາ
ຫ້ອງສະໝຸດ

 

 

 

Last Updated ( Thursday, 17 April 2014 16:23 )
 
free pokerfree poker