Magazine SS, Radio and TV for Education

PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Wednesday, 12 October 2011 15:36

ສ.ວ.ສ ມີສິດໃນການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຂ່າວສານການສຶກສາ ໂດຍຜ່ານລາຍກາຍວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ, ໂທລະພາບ ແລະ ວາລະສານ ສຶກສາໃໝ່ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ.

(ອີງຕາມ: ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງສຶກສາທິການ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວຂອງ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ,

ສະບັບເລກທີ 2295/ສສ.ຈຕ.08, ລົງວັນທີ 3/9/2008, ໝວດ II ມາດຕາ 3.)

 

Last Updated ( Tuesday, 25 March 2014 15:15 )
 
free pokerfree poker