Magazine SS

PDF Print
Monday, 19 September 2011 12:07

# ພາລະບົດບາດ

ຂະແໜງວາລະສານສຶກສາໃໝ່ ເປັນຂະແໜງການໜຶ່ງ ທີ່ຂຶ້ນກັບ ສູນເຕັກໂນໂລຊີການສຶກສາ ຂອງ ສ.ວ.ສ ເຊິ່ງມີໜ້າທີ່ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ຍຸດທະສາດ, ແນວທາງນະໂຍບາຍການສຶກສາ, ນິຕິກຳຕ່າງໆທາງການສຶກສາ ຕະຫຼອດເຖິງຄວາມຮູ້ທາງດ້ານວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີການສຶກສາ ແລະ ສາລະໜ້າຮູ້ອື່ນໆ ໂດຍຈັດທຳເປັນວາລະສານທີ່ໃສ່ຊື່ວ່າ: “ວາລະສານສຶກສາໃໝ່”


# ການຈັດຕັ້ງຂອງຂະແໜງ

 

 

# ເອກະສານ


ເວົ້າລວມແລ້ວ ວາລະສານສຶກສາໃໝ່ ແມ່ນເວທີເຜີຍແຜ່ ແລະ ສົ່ງເສີມການສຶກສາ ໂດຍຜະລິດອອກເປັນລາຍໄຕມາດ (3 ເດືອນ).


» ເຂົ້າເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງວາລະສານ (ສະບັບທີ 23 ປະຈໍາໄຕມາດ II/2009)

ໝາຍເຫດ: ຕ້ອງຕິດຕັ້ງ Laofont ລົງໃສ່ໃນ Computer ທ່ານຈຶ່ງຈະສາມາດອ່ານວາລະສານນີ້ ໄດ້

 

» ວາລະສານສຶກສາໃໝ່ ສະບັບທີ 37

 

» ວາລະສານສຶກສາໃໝ່ ສະບັບທີ 39

 

» ວາລະສານສຶກສາໃໝ່ ສະບັບທີ 40

 

>> ວາລະສານວິທະຍາສາດການສຶກສາ


Last Updated ( Wednesday, 05 April 2017 10:58 )
 
free pokerfree poker

Magazine SS

ss