PDF Print
Tuesday, 13 September 2011 23:14

 

» ກອງປະຊຸມສ້າງຮ່າງຫຼັກສູດມັດທະຍົມສຶກສາ

ໄລຍະປະຕິບັດ:  22-26/12/2008

• ທຶນ: ລັດຖະບານລາວ

• ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ: 76 ຄົນ

• ຜົນສຳເລັດ:  – ສຳເລັດຂອບເນື້ອໃນຫຼັກສູດ ມ.1-ມ.7

– ສຳເລັດຮ່າງຫຼັກສູດລວມ ມ.ຕົ້ນ

– ສຳເລັດຮ່າງຫຼັກສູດລາຍວິຊາ ມ.ຕົ້ນ

» ກອງປະຊຸມ CACIM ຮັບຮອງຫຼັກສູດປະຖົມ ແລະ ມ.ຕົ້ນ

ໄລຍະປະຕິບັດ: 13-24/7/2009

• ທຶນ: World Bank

• ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ: 53 ຄົນ

• ຜົນສຳເລັດ:  – ຮັບຮອງຫຼັກສູດປະຖົມສຶກສາ

– ຜ່ານເນື້ອໃນປຶ້ມ ປ.5

– ຮັບຮອງຫຼັກສູດ ມ.ຕົ້ນ

» ກອງປະຊຸມແນະນຳ, ອອກແບບ ປຶ້ມ ມ.1-ມ.4

• ໄລຍະປະຕິບັດ: 14-18/9/2009

• ທຶນ: ADB

• ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ: 156 ຄົນ (ຍິງ 53 ຄົນ)

• ຜົນສຳເລັດ: – ໄດ້ຮູບແບບປຶ້ມແບບຮຽນ ແລະ ຄູ່ມືຄູ

– ໄດ້ກຳນົດພາລະບົດບາດຂອງຜູ້ຂຽນ, ຜູ້ກວດແກ້/ ບັນນາທິການ ແລະ ຜູ້ພິມເຂົ້າໜ້າ

» ກອງປະຊຸມສ້າງໂຄງຮ່າງປຶ້ມ ມ.1-ມ.4

• ໄລຍະປະຕິບັດ: 18-31/10/2009

• ທຶນ: ADB

• ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ: 171 ຄົນ

• ຜົນສຳເລັດ: ໄດ້ຂຽນ ແລະ ກວດຜ່ານໂຄງຮ່າງປຶ້ມແບບຮຽນ ແລະ ຄູ່ມືຄູ 14 ວິຊາ, 100 ຕົ້ນສະບັບ

» ກອງປະຊຸມພັດທະນາ, ກວດຜ່ານ ແລະ ພິມເຂົ້າໜ້າປຶ້ມ ມ.1-ມ.4 ຄັ້ງທີ 1

ໄລຍະປະຕິບັດ: 15-27/11/2009

• ທຶນ: ADB

• ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ: 172 ຄົນ

• ຜົນສຳເລັດ: ແຕ່ລະວິຊາເລີ່ມຂຽນ, ກວດຜ່ານ ແລະ ເຂົ້າໜ້າປຶ້ມ ແບບຮຽນ ແລະ ຄູ່ມືຄູ

» ກອງປະຊຸມພັດທະນາ, ກວດຜ່ານ ແລະ ພິມເຂົ້າໜ້າປຶ້ມ ມ.1-ມ.4 ຄັ້ງທີ 2

ໄລຍະປະຕິບັດ: 7-18/12/2009 (ສຳລັບ 2 ກຸ່ມ); 7-24/12/2009 (ສຳລັບ 1 ກຸ່ມ)

• ທຶນ: ADB

• ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ: 121 ຄົນ ແລະ 30 ຄົນ

• ຜົນສຳເລັດ: ແຕ່ລະວິຊາຂຽນ, ກວດຜ່ານ ແລະ ເຂົ້າໜ້າປຶ້ມ ແບບຮຽນ ແລະ ຄູ່ມືຄູສຳເລັດ 75-80%

» ກອງປະຊຸມພັດທະນາ, ກວດຜ່ານ ແລະ ພິມເຂົ້າໜ້າປຶ້ມ ມ.1-ມ.4 ຄັ້ງທີ 3

• ໄລຍະປະຕິບັດ:    20-25/12/2009 (1 ກຸ່ມ)

10-22/1/2010  (1 ກຸ່ມ)

10-28/1/2010  (1 ກຸ່ມ)

• ທຶນ: ADB

• ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ: 122 ຄົນ (45+49+28)

• ຜົນສຳເລັດ: ແຕ່ລະວິຊາຂຽນ, ກວດຜ່ານ ແລະ ເຂົ້າໜ້າປຶ້ມ ແບບຮຽນ ແລະ ຄູ່ມືຄູ ສຳເລັດຂັ້ນພື້ນຖານ

ທັງໝົດ 100 ຕົ້ນສະບັບ

» ກອງປະຊຸມປະກອບຄວາມເຫັນກ່ຽວກັບປຶ້ມແບບຮຽນ ແລະ ຄູ່ມືຄູ ມ.1-ມ.4

• ໄລຍະປະຕິບັດ: 9-19/3/2010

• ທຶນ: ADB

• ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ: 226 ຄົນ (ນັກຮຽນ, ຄູ ແລະ ຫົວໜ້າໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຈາກແຂວງບໍ່ແກ້ວ,

ຫຼວງນ້ຳທາ, ຄຳມ່ວນ, ສະຫວັນນະເຂດ, ຈຳປາສັກ ແລະ ອັດຕະປື)

• ຜົນສຳເລັດ: ໄດ້ຄວາມຄິດເຫັນເພື່ອປັບປຸງປຶ້ມແບບຮຽນ ແລະ ຄູ່ມືຄູ

» ກອງປະຊຸມ CACIM ຮັບຮອງປຶ້ມແບບຮຽນ ແລະ ຄູ່ມືຄູ ມ.1-ມ.4

• ໄລຍະປະຕິບັດ: 11-15/5/2010

• ທຶນ: ADB

• ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ: 89 ຄົນ

• ຜົນສຳເລັດ: ຮັບຮອງໂດຍພື້ນຖານຕົ້ນສະບັບປຶ້ມແບບຮຽນ ແລະ ຄູ່ມືຄູ ມ.1-ມ.4 ທັງໝົດ 14 ວິຊາ, 100 ຕົ້ນສະບັບ

» ກວດແກ້, ປັບປຸງ  ແລະ ສົ່ງພິມ ປຶ້ມ ມ.1-ມ.2

• ໄລຍະປະຕິບັດ: 5-6/2010

• ທຶນ: ADB

• ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ: ຫົວໜ້າໜ່ວຍວິຊາ, ພາກສ່ວນພິມເຂົ້າໜ້າ ສ.ວ.ສ ແລະ ຜູ້ຊ່ຽວຊານກ່ຽວກັບການເຂົ້າໜ້າ,

ກົມມັດທະຍົມສຶກສາ, ຫ້ອງການ PMU BESDP

• ຜົນສຳເລັດ:  50 ຕົ້ນສະບັບສົ່ງໄປພິມ

» ກອງປະຊຸມລະດັບຊາດກ່ຽວກັບການປະຕິຮູບຫຼັກສູດ ມ.ປາຍ

• ໄລຍະປະຕິບັດ: 7-9/8/2010

• ທຶນ: ADB

• ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ: 139 ຄົນ

• ຜົນສຳເລັດ:  – ສະເໜີຫຼັກສູດປະຖົມ

– ສະເໜີຫຼັກສູດ ມ.ຕົ້ນ

– ຮັບຮອງໂຄງສ້າງຫຼັກສູດ ມ.ປາຍສາຍສາມັນ ແລະ ທິດໃນການສ້າງຫຼັກສູດສາມັນວິຊາຊີບ

» ກອງປະຊຸມກວດແກ້ CRC ມ.3 ຄັ້ງ​ນີ້ (11-17/11/2011)

• ເພື່ອ​ຮັບປະກັນ​ຄຸນ​ນະພາ​ບຂອງ​ຕົ້ນ​ສະບັບ​ປຶ້ມ ມ.3; ຫຼຸດຜ່ອນ​ຄຳ​ທີ່​ພິມ​ຜິດ

• ການກວດ​ແກ້​ເລັ່ງ​ໃສ່​ເຕັກນິກ​ການ​ພິມ, ແປງຄຳທີ່ພິມຜິດ ​ແລະ ບໍ່​ໃຫ້​ໜ້າ​ປຶ້ມ​ເຄື່ອນ:

– ດ້ານ​ໂຄງ​ສ້າງ: ສາລະບານ​ກັບ​ຫົວ​ຂໍ້, ​ແບບຮຽນ ກັບ​ຄູ່​ມື​ຄູ, ​ແບບຮຽນ ​ແລະ ຄູ່​ມື​ຄູ​ກັບ​ຫຼັກສູດ (ຄວາມເປັນລະບົບ

ແລະ ຄວາມສອດຄ່ອງ)

–​ ເນື້ອ​ໃນ: (ບໍ່​ປ່ຽນເນື້ອໃນ ແລະ ປະໂຫຍກ ຖ້າ​ບໍ່​ຜິດ​ຮ້າຍ​ແຮງ) ​ກວດເບິ່ງ​ຂໍ້​ມູນ/ຄວາມຮູ້ຕາມຫຼັກວິຊາກ່ຽວຂ້ອງ

ແລະ ວິຊາຄູ

– ຮູບ​ປະກອບ: ຄວາມ​ເໝາະ​ສົມ​ກັບ​ເນື້ອ​ໃນ, ຄວາມ​ໝາຍ, ຄວາມ​ຈະ​ແຈ້ງ​ມີ​ຊີວິດ​ຊີວາ, ຂະໜາດຮູບ,

ການຈັດວາງຮູບ…

–​ ເຕັກນິກການ​ພິມ (​ການຈັດ​ໜ້າ), ການ​ພິມ​ຂາດ, ​ເກີນ, ຂ້າມ, ຜິດ, ຍະຫວ່າງ, ຂະໜາດຕົວໜັງສື… ​ໄວຍາກອນ, ​

ການສະກົດຄຳ, ເຄື່ອງໝາຍ ວັກ​ຕອນ, ​ເຄື່ອງໝາຍ​ທາງ​ຄະນິດສາດ, ວິທະຍາສາດ

• ໃນກອງປະຊຸມມີຜູ້ຂຽນ, ຄູສອນ ແລະ ຜູ້ເຂົ້າໜ້າ ແຕ່ເຮັດໜ້າທີ່ກວດແກ້

• ທຸກຄົນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ຕ້ອງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບນຳກັນ, ຖ້າຫາກຍັງພົບເຫັນຄຳຜິດໃນປຶ້ມ

• ຊື່ແຕ່ລະຄົນຈະພິມໃສ່ໃນປຶ້ມ

• ເວລາສັ້ນ ຖ້າບໍ່ມີວິທີທີ່ຄ່ອງແຄ້ວຈະກວດບໍ່ແລ້ວ

• ການເຮັດວຽກຈະດຳເນີນໃນກຸ່ມວິຊາ

• ຈັດແບ່ງກຸ່ມ (ເບິ່ງຂໍ້ຕົກລົງ)

• ຕາຕະລາງດຳເນີນກອງປະຊຸມ (ວັນເສົາ ແລະ ວັນອາທິດຈະບໍ່ໄດ້ພັກ)

» ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການພັດທະນາຕົ້ນສະບັບ ປຶ້ມ ມ.1-ມ.4

• ຜູ້ຂຽນ, ກວດແກ້ ແລະ ເຂົ້າໜ້າປຶ້ມ ມ.ຕົ້ນ  165   ຄົນ ມາຈາກ:

– ສ.ວ.ສ  (33,93%)

– ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ

– ກົມມັດທະຍົມສຶກສາ

– ມ.ສ ວຽງຈັນ ແລະ ມ.ສ, ມ.ປາຍ ຕ່າງໆ

– ກົມອາຊີວະສຶກສາ, ສູນ ແລະ ວິທະຍາໄລເຕັກນິກຕ່າງໆ

– ກົມ, ສູນໃນກະຊວງສຶກສາທິການ, ກະຊວງວັດທະນະທຳ, ຄະນະໂຄສະນາອົບຮົມສູນກາງ

– ລັດວິສາຫະກິດໂຮງພິມສຶກສາ

– ສະຖາບັນວິທະຍາສາດສັງຄົມແຫ່ງຊາດ

• ສະເພາະຜູ້ພິມເຂົ້າໜ້າ 23 ຄົນ (ສ.ວ.ສ 19)

• ນອກນັ້ນຍັງມີຄະນະຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຜູ້ຊ່ຽວຊານຂອງໂຄງການ BESDP

» ຈັດພິມ, ແຈກຢາຍ, ນຳໃຊ້ ໂດຍ ADB

• ຈັດພິມ ປຶ້ມ ມ.1-ມ.2  (2010)

• ແຈກຢາຍ ແລະ ນຳໃຊ້ ມ.1 (2010)

• ແຈກຢາຍ ແລະ ນຳໃຊ້ ມ.2 (2011)

• ເຝິກອົບຮົມຄູ

• ການສ້າງຕົ້ນສະບັບປຶ້ມ ມ.1-ມ.4 ຈຳນວນ 100 ຕົ້ນສະບັບ ດຳເນີນໃນໄລຍະສັ້ນໆ ພຽງ 8-9 ເດືອນ

(10/2009-5/2010) ແລະ ຫຼາຍພາກສ່ວນເຂົ້າຮ່ວມ ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງບໍ່ອາດປາສະຈາກຄຳຜິດ ຫຼື

ຂໍ້ບົກພ່ອງ


Last Updated ( Wednesday, 25 July 2012 22:37 )
 
free pokerfree poker

Activity Photos

ws