ຄວາມເປັນມາຂອງ ສ.ວ.ສ

ວັນຈັນທີ່ 12 ກັນຍາ 2011 ເວລາ 10: 02


ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ (ສ.ວ.ສ) ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 1986. ໃນເມື່ອກ່ອນເປັນພາກສ່ວນຮຽບຮຽງ ແລະ ເປັນໜ່ວຍງານໜຶ່ງ ຂອງຄະນະສຶກສາສູນກາງແນວລາວຮັກຊາດ ທີ່ສ້າງຕັ້ງ ຂຶ້ນໃນປີ 1960, ພາຍຫຼັງທີ່ປະເທດໄດ້ຮັບການປົດປ່ອຍ ປີ 1975 ພາກສ່ວນດັ່ງກ່າວໄດ້ໂຮມກັບສູນຄົ້ນຄວ້າການສຶກສາແຫ່ງຊາດ (ສ້າງຕັ້ງ ປີ 1971) ເອີ້ນວ່າ: ກົມຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຮຽບຮຽງ. ຮອດປີ 1983 ກົມຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຮຽບຮຽງໄດ້ໂຮມກັບຄະນະກຳມະການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ການສຶກສາ ໂດຍປ່ຽນຊື່ເປັນ ຄະນະກຳມະການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ, ຕໍ່ມາເມື່ອຮອດປີ 1986 ຄະນະກຳມະການນີ້ ໄດ້ແບ່ງອອກເປັນສອງສະຖາບັນຄື:

ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ ແລະ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດສັງຄົມ. ຮອດປີ 1996 ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ ໄດ້ປ່ຽນຊື່ເປັນ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາແຫ່ງຊາດ. ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ປ່ຽນຊື່ຢ່າງເປັນທາງການອີກຄັ້ງໜຶ່ງ ໃນປີ 2008 ໂດຍເອົາຄຳສັບ ແຫ່ງຊາດ ອອກ ກັບຄືນມາເປັນ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ.

ສ.ວ.ສ ເປັນສະຖາບັນວິຊາການຂອງລັດໃນກົງຈັກບໍລິຫານ ໃນໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ລັດຖະມົນຕີ ແລະ ຄະນະພັກກະຊວງ ກ່ຽວກັບການຄົ້ນຄວ້າຫຼັກສູດ, ສື່ການຮຽນ-ການສອນ, ວິທີສອນ, ເຜີຍແຜ່ຂ່າວສານການສຶກສາ ແລະ ວັດ ແລະ ປະເມີນຜົນ ສຳລັບການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ສາມັນສຶກສາ.

ແກ້ໄຂຫລ້າສຸດ ( ວັນພະຫັດທີ່ 10 ກໍລິກົດ 2014 ເວລາ 16: 31 )
 
free pokerfree poker