ມັດທະຍົມສຶກສາ

PDF ພິມ
ຫຼັກສູດ ປຶ້ມແບບຮຽນ ແລະ ຄູ່ມືຄູ
ວັນອັງຄານທີ່ 13 ກັນຍາ 2011 ເວລາ 23: 41

 

 

 

ຈົ່ງກົດປຸ່ມເມົ້າສດ້ານຊ້າຍໃສ່ຕາມລາຍການຕ່າງໆທາງລຸ່ມນີ້ ເພື່ອເຂົ້າເບິ່ງເນຶ້ອໃນ

ແລະ ດາວໂລດຂໍ້ມູນ:

 

ຫຼັກສູດຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົ້ນ 2010

 

ຫຼັກສູດຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ 2011

 

ປຶ້ມແບບຮຽນ ແລະ ປຶ້ມຄູ່ມືຄູ ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົ້ນ:


ປີທີ 1

(ຖ້າຕ້ອງການຕິດຕໍ່ໄດ້ທີ່: 021213161/02028228810)


ປີທີ 2 Smile

ປີທິ 3 Smile

ປີທີ 4 Smileໝາຍເຫດ: Smile ສະແດງວ່າ ມີຂໍ້ມູນທີ່ສາມາດດາວໂລດໄດ້ ໂດຍກົງເປັນ .zip


ປຶ້ມແບບຮຽນ ແລະ ປຶ້ມຄູ່ມືຄູ ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ:

ປີທີ 5:

ໝົດທຸກວິຊາໃນແບບ .rar

ປີທີ 6

ICT

ຄະນິດສາດ

ຟີຊິກສາດ

ເຄມີສາດ

ຊີວະວິທະຍາ

ພາສາລາວ

ວັນນະຄະດີ

ປະຫວັດສາດ
ພູມສາດ
ສຶກສາພົນລະເມືອງ

ພະລະສຶກສາ

ສິລະປະສຶກສາ

ພາສາຕ່າງປະເທດທີ 1

(ອັງກິດ)

ພາສາຕ່າງປະເທດທີ 2

(ຝຣັ່ງ)

ພື້ນຖານວິຊາຊີບ
ວິຊາທຸລະກິດ 68 ຊົ່ວໂມງ
ວິຊາທຸລະກິດ 12 ຊົ່ວໂມງ
ກະສິກຳ
​ໄຟຟ້າ
ກໍ່ສ້າງເຄຫະສະຖານ
ໂລຫະກຳວິທະຍາ
ຊ່າງ​ລົດຍົນ
ວິຊາ​ການ​ເຮືອນ


 

 

>> ປຶ້ມແບບຮຽນ ແລະ ຄູ່ມືຄູ ມ.7 ວີຊາ ICT ແລະ ທຸກວິຊາ


- ອີກທາງເລືອກໜຶ່ງກ່ຽວກັບການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນປຶ້ມແບບຮຽນຂອງສາຍສາມັນ


(ປະຖົມສຶກສາ ແລະ ມັດທະຍົມສຶກສາ) ແມ່ນທ່ານສາມາດເຂົ້າໄປທີ່:

 

http://tcei.most.gov.la/images/secondary%20primary%20book%20new/secondary-primary%20home.html

 

 


ມ.5
ແກ້ໄຂຫລ້າສຸດ ( ວັນພະຫັດທີ່ 14 ກໍລິກົດ 2016 ເວລາ 11: 02 )
 
free pokerfree poker