ພາລະບົດບາດ

PDF ພິມ
ວັນຈັນທີ່ 12 ກັນຍາ 2011 ເວລາ 10: 28

 

ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ ຂຽນດ້ວຍອັກສອນຕົວຫຍໍ້ "ສ..ສ"

ເປັນກົງຈັກບໍລິຫານໃນໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ລັດຖະມົນຕີ ແລະ ຄະນະພັກກະຊວງກ່ຽວກັບ

ການຄົ້ນຄວ້າ, ພັດທະນາຫຼັກສູດສື່ການຮຽນ-ການສອນ, ວິທີສິດສອນ,

ເຜີຍແຜ່ຂ່າວສານການສຶກສາ, ວັດ ແລະ ປະເມີນຜົນສຳລັບການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ

ສາມັນສຶກສາ.


ໜ້າທີ່ຕົ້ນຕໍ

ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ວາງແຜນພັດທະນາຫຼັກສູດການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ສາມັນສຶກສາ
ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນິຕິກຳຕ່າງໆກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ ແລະ ເລີກໃຊ້ຫຼັກສູດ


ພັດທະນາຫຼັກສູດ, ປຶ້ມແບບຮຽນ, ປຶ້ມຄູ່ມືຄູ, ປຶ້ມບົດເຝິກຫັດ, ເອກະສານອ້າງອີງ, ອຸປະກອນ, ສື່ເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ເອກະສານປະກອບການຮຽນການສອນຕ່າງໆ
ຄົ້ນຄວ້າ, ທົດລອງກ່ຽວກັບຫຼັກສູດ, ວິທີສອນ, ສື່ການຮຽນ-ການສອນ, ການວັດ ແລະ ປະເມີນຜົນ
ຄົ້ນຄວ້າພາສາລາວ, ພາສາເຜົ່າ ແລະ ພາສາຕ່າງປະເທດເພື່ອຮັບໃຊ້ວຽກງານການສຶກສາ
ເຝິກອົບຮົມກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ຫຼັກສູດ ແລະ ສື່ການຮຽນ-ການສອນຕ່າງໆທີ່ພັດທະນາຂຶ້ນໃໝ່ໃຫ້ຄູເຝິກ
ເຝິກອົບຮົມຍົກລະດັບພາສາຕ່າງປະເທດສຳລັບພະນັກງານ
ຈັດຕັ້ງການສອນຜ່ານທາງໂທລະພາບ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຂ່າວສານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ
ສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອພັດທະນາຫ້ອງສະໝຸດໃນໂຮງຮຽນ
ປະສານງານກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອຈັດພິມ, ຜະລິດ ແລະ ແຈກຢາຍປຶ້ມແບບຮຽນ ກໍຄືສື່ການຮຽນ-ການສອນ
ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງລັດຖະມົນຕີ

 

ເຂົ້າເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງຂໍ້ຕົກລົງ

 

 

 

 

ແກ້ໄຂຫລ້າສຸດ ( ວັນພະຫັດທີ່ 12 ມິຖຸນາ 2014 ເວລາ 17: 14 )
 
free pokerfree poker